10. Jún, 2013, Autor článku: Novák Patrik, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 6

p15777_iconKoncom mája 2013 sa uskutočnil už druhý ročník akcie Fyzika na kolesách. Tento rok sa mohli účastníci počas jedného týždňa zúčastniť niekoľkých prednášok a zaujímavých exkurzií po Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU a zahraničných exkurzií do Technického Múzea v Mníchove, do laboratória pre ťažké ióny GSI v Darmstadte v Nemecku a do jadrovej elektrárne Beznau vo Švajčiarsku. Projekt bol zorganizovaný Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave za finančnej podpory Slovenských elektrárni, Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenského jadrového fóra.
Celý článok »

27. Máj, 2013, Autor článku: Kladivová Mária, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 5

p15733_iconTermodynamické vlastnosti amorfných feromagnetických zliatin FeZrB vyrobených metódou rýchleho ochladenia taveniny s rôznym obsahom zirkónu a bóru boli skúmané metódou diferenčnej skenovacej kalorimetrie – DSC. Merania boli realizované na vysoko citlivom zariadení novej generácie Setaram Sensys evo DSC s 3D snímacími senzormi pre určovanie tepelného toku do vzorky, ktoré umožňujú detailne sledovať zmenu termodynamických vlastností zliatin a skúmať tepelnú stabilitu vzorky s veľmi vysokou presnosťou.
Celý článok »

10. Máj, 2013, Autor článku: Fričová Oľga, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 5

15704_iconPolypropylén je polymérny materiál, ktorý má široké využitie v každodennom živote aj v priemysle. Izotaktický polypropylén patrí medzi semikryštalické polymérne materiály. Vlastnosti takýchto materiálov sa s časom menia a tento proces, ktorý sprevádzajú zmeny v mikroštruktúre materiálu, nazývame fyzikálne starnutie. V našom článku prezentujeme výsledky štúdia starnutia obalových polypropylénových fólií pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) na jadrách uhlíka 13C.
Celý článok »

08. Máj, 2013, Autor článku: Gibová Zuzana, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 5

p15691_iconV tomto článku sú uvedené príklady zo života na vonkajšie a vnútorné trenie. Cieľom nie je vysvetliť podstatu trenia, ale ukázať ako sa tento jav uplatňuje v konkrétnych situáciách zo života. Uvedené príklady môžu slúžiť ako pomôcka pre učiteľa vo vyučovaní fyziky na prepojenie teórie s praxou.
Celý článok »

25. Február, 2013, Autor článku: Flimel Marián, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 2

Problematika hudobného hluku v mestách sa stáva čoraz aktuálnejšou aj v súvislosti s organizovaním rôznych kultúrnych podujatí v intravilánoch miest. Článok poukazuje na negatívne dôsledky provizórnej hudobnej produkcie v mestách na miestach, ktoré nie sú na to uspôsobené. Vnímanie hudobného hluku z exteriéru v jeho intenzite alebo časovej expozícii v blízkosti chránených priestorov (byty, iné prevádzky – divadlá) môže spôsobovať rôzne komplikácie.
Celý článok »

12. November, 2012, Autor článku: Milly Miron, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 11

Príspevok popisuje princíp presnej a rýchlej metódy určovania koeficientov MacLaurinovho radu pre funkciu tangens pomocou číselnej tabuľky usporiadanej do riadkov a stĺpcov, a to podobným postupom, akým sa určujú koeficienty Binomického radu pomocou Pascalovho trojuholníka.
Celý článok »

15. Október, 2012, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 10

Kvalitu vysokých škôl u nás, tak ako aj vo svete, ovplyvňuje najmä kvalita príjímaných uchádzačov, hodnota do škôl vkladaných finančných prostriedkov, organizácia ich riadenia a kvalita ich učiteľov. Napriek tomu, že vymenované kategórie nie sú navzájom nezávislé, je nepochybné, že kvalita učiteľského zboru ovplyvňuje kvalitatívnu úroveň škôl najvýraznejšie.
Celý článok »

12. September, 2012, Autor článku: Kokoška Ladislav, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 9

Cieľom toho príspevku je popísať proces balenia zemiakov a logistiku vo firme v rámci elektronického obchodovania. Zavedenie a spustenie linky ABV ako aj kúpa nového stroje bolo potrebné pre zvýšenie výrobných kapacít a tým aj výrobného výkonu celej podnikateľskej jednotky.
Celý článok »

05. September, 2012, Autor článku: Kokoška Ladislav, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 9

Skladba pestovaných plodín je podriadená záujmu trhu o jednotlivé komodity. Pestovanie tržných plodín je orientované predovšetkým na zemiaky, sladovnícky jačmeň a repku ozimnú. Zemiaky, na ktorých pestovanie je firma zameraná si svojou agrotechnikou a nárokmi vynútili aj riešenie otázky ich uskladnenia a následného spracovania resp. finalizácie, ktorá by priniesla pozitívne ekonomické zhodnotenie agrokomodity.
Celý článok »

11. Jún, 2012, Autor článku: Šagátová Andrea, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 6

V máji 2012 sa uskutočnila exkurzia študentov na najdokonalejšie vedecké pracovisko na svete CERN. Akciu zorganizoval Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva za odmenu pre najlepších študentov jednotlivých ročníkov FEI STU v Bratislave za finančnej podpory Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.
Celý článok »