21. December, 2012, Autor článku: Šebej Peter, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 12

Príspevok nám prináša ďalšie výdobytky a možnosti nových technológii, ktoré v v minulosti svojimi objavmi priniesli Ľoňa Teremin, ktoré pri modernej technike vyústili do širokej triedy identifikácie, evidencie a nástrojmi na úlohy uchovávania informácii o produktoch. Ich vývoj z teoretickej základne je prevedené na implementačnú a výrobnú bázu pre zavedenie využívanie týchto nástrojov manažérskej, užívateľskej analýzy a praktického priradzovania bez potreby modelovania. Mimo modelových situácii sú v príspevku uvedené aj praktické smery, prínosy, možnosti a použitie.
Celý článok »

22. Október, 2012, Autor článku: Goga Vladimír, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 10

What is mechanical vibration and why its understanding is important for mechanical and civil engineers? Let`s look to history. On 1st July 1940 Tacoma Narrows Bridge was opened to traffic and in the morning on 7th November of the same year the bridge`s main span collapsed under wind conditions. This event is presented as an example of elementary forced resonance with the wind providing an external periodic frequency that matched the bridge`s natural structural frequency, though the actual cause of failure was aeroelastic flutter.

Celý článok »

17. Október, 2012, Autor článku: Matej Juraj, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 10

Ako už bolo naznačené v predošlom článku „Možnosti spolupráce a riadenia sériového hybridného pohonu automobilu“ možností ako znížiť spotrebu paliva resp. produkciu plynných emisií vozidiel v hybridných pohonoch je niekoľko. Na overenie týchto poznatkov vychádzajúcich z charakteristík hnacích agregátov hybridného pohonu vozidla bol vytvorený model v prostredí Matlab Simulink. Nižšie v článku sú priblížené jednotlivé subsystémy komplexného modelu, pomocou ktorých sa vykonali simulácie overujúce vhodnosť kooperácie medzi spaľovacím motorom, elektromotorom, generátorom a akumulátormi.
Celý článok »

01. Október, 2012, Autor článku: Slimák Andrej, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 10

Príspevok sa zaoberá konkrétnou činnosťou súvisiacu s manipuláciou skladovaných obalových súborov. Prvá časť príspevku sa venuje oboznámeniu sa s problematikou rádioaktívnych odpadov, t.j. sa stručne venuje vysvetleniu základných pojmov a rozdeleniu rádioaktívnych odpadov v Slovenskej republike. Druhá časť sa zaoberá vysvetlením základných pojmov nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.
Celý článok »

26. September, 2012, Autor článku: Paulech Juraj, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 9

This article deals with cooling analyses of horizontally arranged bare Cu electric conductor using analytical and numerical approaches. Results of these analyses will be compared to the ones obtained from experimental measurement.
Celý článok »

07. September, 2012, Autor článku: Liptáková Andrea, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 9

Neistota na trhu predstavuje prekážku riadiacich pracovníkov ako sa s touto problematikou vyrovnať. Nie je spôsobená len neschopnosťou nábehu a prispôsobeniu sa požiadavkám trhu ale aj samotnými riadiacimi pracovníkmi a to nekvalitou prípravy pre riešenie bežne vznikajúcich udalostí na trhu. Reakcie na tieto zmeny vychádzajú z oneskorených odoziev trhu, v čom spočíva podstata problému a to potreba anticipovať udalosti.
Celý článok »

20. August, 2012, Autor článku: Zaťková Mária, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 8

Ekológia stavieb reprezentuje prístupy k získavaniu poznatkov o environmentálnych vplyvoch stavby na komplexný rámec vzájomnej závislosti budov a prírody, snaží sa porozumieť tomu ako stavba ovplyvňuje charakter životného prostredia, čo je a čo nie je ekologicky udržateľné, a tomu ako stavba môže pracovať s prírodou. Viacero stavebných odborníkov sa snaží nájsť spôsob ako dosiahnuť vzájomný súlad prírodného ekosystému a stavieb a vyzdvihujú environmentálne povedomie.
Celý článok »

15. August, 2012, Autor článku: Šebej Peter, Elektrotechnika, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 8

V každej dobe sa venuje zvýšené snaženie inžinierov, matematikov, ekonómov problematike optimalizácie procesov. Rozvoj hospodárstva si vyžaduje aplikáciu optimalizačných metód z dôvodov, ktorými sú efektívnosť, ekológia procesov a tiež samotná konkurencieschopnosť podniku.
Celý článok »

06. August, 2012, Autor článku: Juříková Lucie, Informačné technológie, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 8

The objective of this article is to point out software that is potentially usable when handling extraordinary and emergency situations. In the article an analysis of the chosen modelling software and a design of an imaginary improvised shelter are accomplished. This design is transferred to the simulation software where its options to model and simulate are applied. The possible behaviours of the air flow in the shelter are then examined from the perspective of the segmentation and construction of the shelter, pressures and other possible criteria.
Celý článok »

30. Júl, 2012, Autor článku: Matisková Darina, Strojárstvo
Ročník 5, číslo 7

Cieľom príspevku je priblížiť nezaiteresovaným možnosti využitia Paretovej metódy pri hodnotení efektívnosti strojárskych výrobných procesov. Podstatou tejto témy je delenie materiálu použitím progresívnych technológií na konkrétnej súčiastke a vyhodnotenie jej efektívnosti a kvality. Na výrobu súčiastky bola použitá metóda delenia plazmou, laserom a vodným prúdom. K odstráneniu nedostatkov na kvalite výslednej súčiastky bola použitá Paretova metóda.
Celý článok »