18. Máj, 2016, Autor článku: Ružbarský Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 5

p18539_iconV dôsledku nedokonalosti optických prenosových systémov a zvyšovaním nárokov na prenos cez tieto optické prenosové systémy je prenos v základnom pásme nedostačujúci. Aplikácia nových hardverových zariadení by bola buď technicky nerealizovateľná alebo cenovo nevýhodná, a preto sme začali používať úpravu signálu tak, aby získal odolnosť voči rušivým vplyvom, ktoré najviac znehodnocujú optické prenosové systémy a zároveň vyhovoval nárokom naň kladené. Takáto úprava signálu sa nazýva modulácia.
Celý článok »

09. Máj, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 5

p18502_iconTento príspevok popisuje možnosti testovania digitálnych ochrán a terminálov. Následne je bližšie charakterizovaná dištančná ochrana SIEMENS SIPROTEC 7SA611, jej ochranné funkcie a možnosti použitia pre chránenie vedení. V závere článku je opísané testovanie tejto dištančnej ochrany spolu s viacerými variáciami testovania v module Advance distance.
Celý článok »

25. Apríl, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 4

p18444_iconV článku sú prezentované základné technológie realizácie MEMS. V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy a puzdrenie mikroelektromechanických systémov. V ďalšom sú uvedené výrobné technológie, pomocou ktorých sú vytvárané 3D mikroelektromechanické štruktúry. Posledná časť popisuje aplikačné možnosti MEMS systémov v oblasti medicíny a automobilového priemyslu.
Celý článok »

11. Apríl, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 4

p18471_iconČlánok spracúva problematiku synchrónnych alternátorov, konkrétne určenie synchrónnych reaktancií podľa normy ČSN EN 60034-4 ed.2. V tomto článku je detailne zachytená metóda merania spolu s postupmi pre vykonanie jednotlivých meraní. Následne je opísaná aj metóda spracovania výsledkov spolu s vyhodnotením podľa normy ČSN EN 60034-4 ed.2
Celý článok »

28. Marec, 2016, Autor článku: Kaňuch Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 3

p18414_iconV tomto príspevku je prezentovaný popis nových trendov a smerov vo vývoji akumulátorov pre elektromobily. V prvej časti je popísaná veľmi stručná história akumulátora a je urobená analýza a porovnanie v súčasnosti najpoužívanejších akumulátorov v elektromobiloch. V ďalšej časti sú popísané súčasné trendy a smery vo vývoji akumulátorov, ich výhody a nevýhody a ich základné parametre. Na záver príspevku je urobené a popísané porovnanie súčasných a vývojových akumulátorov.
Celý článok »

07. Marec, 2016, Autor článku: Ružbarský Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 3

p18365_iconČlánok sa zaoberá skúmaním SBS (angl. Stimulated Brillouin Scattering), ktorý patrí medzi dominantné nelineárne javy v optike. Výskum v tejto oblasti je v súčasnosti veľmi aktuálny. Snahy v súkromnom aj verejnom sektore sú zamerané na prenos čo najvačšieho množstva dát na čo najväčšie vzdialenosti. Hlavná pozornosť je venovaná vplyvu SBS na WDM plne optické komunikačné systémy. Praktické overenie vplyvu SBS je uskutočnené v simulačnom prostredí Optsim.
Celý článok »

29. Február, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 2

p18348_iconTento článok sa zaoberá meraním kvalitatívnych parametrov sústavy verejného osvetlenia. V úvode článku sú popísané základne časti osvetľovacej sústavy, ich najväčšie nedostatky s akými je možné v praxi prísť do styku. V tomto článku je detailne opísaná metóda merania a vyhodnotenia kvalitatívnych resp. svetelno-technických parametrov vlastností verejného osvetlenia.
Celý článok »

22. Február, 2016, Autor článku: Márton Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 2

p18328_iconGyroskopy nachádzajú široké uplatnenie v rôznych aplikáciách už desiatky rokov, avšak myšlienka skonštruovať gyroskopický systém, ktorý by dokázal využívať vlastnosti gyroskopu a tiež monitorovať informácie o stave vznikla neskôr. Expanzia optickej vláknovej techniky sa dotkla aj tejto oblasti, pričom s rozvojom interferometrov ako meracích prostriedkov na skúmanie rôznych neoptických veličín viedla k myšlienke aplikácie týchto poznatkov na už známe systémy. Takýto systém bol aj systém optického gyroskopu, ktorý bol skonštruovaný na základnom princípe gyroskopu, avšak nemôžeme hovoriť o rýdzom gyroskope, pretože sa tu jedná o optický interferometrický senzor využívajúci vlastnosti gyroskopu. Tak dostal pomenovanie optický vláknový gyroskop. V tejto práci je mojím cieľom popísať optický vláknový gyroskopický systém, simuláciu takéhoto optického vláknového gyroskopického systému a porovnanie výsledkov s výsledkami zistenými experimentálnym meraním, ktoré bolo vykonané na takejto zostave. Simulácia je zostavená a navrhnutá v programovom prostredí „OptSim“.
Celý článok »

04. Január, 2016, Autor článku: Smoleň Pavol, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 1

p18278_iconČlánok opisuje riadenie brúsnej veže, ktorá je súčasťou brúsky na nehrdzavejúcu oceľ. Brúsna veža sa pohybuje v dvoch osiach. Poloha brúsky vo vertikálnom smere je riadená priamo servomeničom, poloha brúsky v horizontálnom smere je riadená nepriamo frekvenčným meničom. Riadenie bolo navrhnuté na základe požiadaviek zákazníka s dôrazom na cenu riešenia. Článok prezentuje spôsob použitia a nastavenia oboch pohonov a principiálny spôsob ovládania pomocou programovateľného automatu OMRON.
Celý článok »

16. November, 2015, Autor článku: Kováč Martin, Elektrotechnika
Ročník 8, číslo 11

p18243_iconV bioelektronike sa snažíme vyvíjať elektronické systémy a zariadenia, ktoré by mohli napomôcť k využitiu súčasných špičkových technológií v aplikovanej medicíne. Tento článok je venovaný progresívnych zariadeniam tzv. aktívnym biosenzorickým/senzorických implantátom (ABSI), ktoré v globálnom aspekte predstavujú široký priestor pre aplikovateľnosť bioelektroniky ako takej. Konkrétne pojednáva o inovatívnom prístupe (integrácii antény pre bezdrôtovú komunikáciu priamo na čipe), ktorý by mohol priniesť nový vietor do problematiky ABSI, najmä z pohľadu ich miniaturizácie. Inak povedané, dostali by sme sa od Goliáša (robustné diskrétne riešenie antény) k Dávidovi (miniatúrna anténa integrovaná ako súčasť elektronického systému na čipe).
Celý článok »