02. Máj, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 5

p16508_iconPríspevok sa zaoberá popisom fungovania korporátneho inovačného stroja podľa Jeffreya Baumgartnera. Rozoberá jeho jednotlivé časti ako je Idea manažment, Generátor nápadov a ďalšie nástroje a techniky. Bližšie popisuje Skunkworks, Kreatívne miesta a Brainstorming ako nástroje a techniky korporátneho inovačného stroja.
Celý článok »

Comments Off

21. Marec, 2016, Autor článku: Zambová Andrea, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 3

p18408_iconPríspevok pojednáva o potrebe poznania metodologických východísk verejnej politiky nevyhnutných k jej komplexnému poznaniu a zároveň jej efektívnemu a účinnému uvádzaniu do praxe. Príspevok v teoretickej rovine rozpracúva problematiku filozofických metód ovplyvňujúcich historický vývoj teórie verejnej politiky a predstavujúcich základ jej rozvoja. Zároveň je snahou prezentovať využívanie teoreticko-metodologických prístupov k politológii, ktoré významným spôsobom formujú aj chápanie verejnej politiky ako vednej disciplíny. Nakoniec, cieľom príspevku je stručne poukázať na výskumné metódy podľa nášho názoru najviac v rámci realizácie verejnej politiky využívané.
Celý článok »

15. Február, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 2

Politika ochrany životného prostredia sa začala uplatňovať aj v inovačnom manažmente, kde sa už v súčasnosti vyžaduje, aby inovácie spĺňali environmentálnu efektívnosť, čo predstavuje pomer zvyšujúcej pridanej hodnoty inovácie k jej znižovaniu vplyvu na životné prostredie. Inovácie spĺňajúce túto skutočnosť môžeme potom nazývať ako eko-inovácie. Podnikateľské subjekty, preto aby uspeli na trhu a svojimi produktami uspokojovali požiadavky zákazníkov prostredníctvom eko-inovácií, sa snažia zaujať rôzne environmentálne orientované produktové stratégie inovácií, čo popisuje tento príspevok, ako aj vzťah eko-inovácií a biomimikry.
Celý článok »

01. Február, 2016, Autor článku: Sčensná Anna, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 2

p18315_iconHospodársky a sociálny výbor je jedným z poradných orgánov Európskej únie. Jeho historické korene siahajú už k počiatkom európskej integrácie, čo ho oprávnene zaraďuje medzi najstaršie orgány, ktoré v súčasnosti v Únii pôsobia. Formálny základ fungovania tohto poradného telesa bol daný Rímskymi zmluvami. Od doby jeho inštitucionalizovania však už ubehlo niekoľko desiatok rokov, čo nás núti zamyslieť sa nad tým, aká je súčasná pozícia Hospodárskeho a sociálneho výboru v administratívnom aparáte Únie a aký dopad mali jednotlivé revízie na zmenu jeho fungovania. Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy textov primárneho práva a ďalších právnych predpisov zodpovedať na nastolené otázky. V neposlednom rade, prihliadnuc na fakt, že prostredie Únie je značne dynamické, je cieľom príspevku predostretie alternatív možného smerovania tohto poradného telesa v budúcnosti Únie.
Celý článok »

11. Január, 2016, Autor článku: Matisková Darina, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 1

Proces inovácie a zlepšovania je kontinuálny proces analyzovania plytvaní, hľadanie a realizovanie opatrení za účelom ich odstránenia a zvýšenia výkonnosti hlavne výrobných procesov. V posledných rokoch sa stalo získanie certifikátu kvality niektorej zo série noriem ISO 900X nevyhnutnou podmienkou existencie a ďalšieho rozvoja podnikov hlavne z pohľadu vzťahov k zahraničným firmám. Nová séria noriem ISO 900X:2000 vychádza z procesného prístupu manažérstva organizácií.
Celý článok »

26. Október, 2015, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 10

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike hodnotenia úžitkovej hodnoty inovácií, ktorú je problematické identifikovať nakoľko je veľmi subjektívna vo vzťahu ku zákazníkom a hodnoteniu rôznych úžitkových vlastností posudzovaného objektu inovácie. Popisuje ich ako súbor základných čiastkových úžitkových vlastností inovácií, ktoré zákazník hodnotí pri zohľadnení funkčnosti, ekonomickosti a dizajnu produktu alebo inovácií.
Celý článok »

29. Jún, 2015, Autor článku: Hricová Romana, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 6

p17847_iconÚloha ľudských zdrojov je neodmysliteľnou súčasťou riadenia každej spoločnosti a čím ďalej tým viac si získava pozornosť manažmentu. Každá spoločnosť potrebuje dosahovať dobré výsledky a to aj napriek zlým trhovým podmienkam. Absolvent bez praxe je pre podnik budúca investícia, ktorá ale jeho prijatím znamená náklady. Pritom od ľudí závisí stratégia a ciele podniku, ako aj spôsoby ich plnenia a dosahovania.
Celý článok »

08. Jún, 2015, Autor článku: Matisková Darina, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 6

Otázka ako riadiť a motivovať zamestnancov k pracovným výkonom je stále je stále aktuálnym problémom. Príspevok sa zaoberá zaujímavým poznaním teórie manažmentu od jeho histórie až po súčasnosť. Rozoberá problematiku vedeckého manažmentu, prístupov k motivácií práce a výkonom zamestnancov na rôznych úrovniach a jeho súvislosťami s vedeckým manažmentom. Príspevok rozoberá aj problematiku riadenia ľudských zdrojov.
Celý článok »

01. Jún, 2015, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 6

p17919_iconPríspevok sa venuje problematike inovatívnych foriem financovania projektov realizujúcich inovácie prostredníctvom podnikateľských anjelov a crowdfurdingu. Popisuje ich ako súčasné formy financovania v podobe individuálnej formy financovania inovačných projektov ale aj ako kombinovanej formy financovania inovatívnych projektov s klasickými formami interných a externých finančných zdrojov.
Celý článok »

13. Apríl, 2015, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 4

p17847_iconPríspevok sa venuje návrhu metodiky nástrojov pre efektívne manažovanie inovácií na základe požiadaviek zákazníkov vychádzajúc z metodiky Kano modelu. Navrhovaná je modifikácia metodík benchmarkingového porovnávania, SWOT analýzy a portfóliovej matice zohľadňujúc požiadavky zákazníkov pre efektívnejšie a zákaznícky orientované riadenie inovácií.
Celý článok »