23. Február, 2015, Autor článku: Murín Peter, Humanitné vedy
Ročník 8, číslo 2

p17793_iconŠtúdia je zameraná na hernú činnosť jednotlivca – útok, ktorý je štatisticky vyhodnocovaný v rámci celého družstva. Zaoberá sa problematikou zvyšovania úspešnosti útočného úderu u ženského volejbalového družstva hrajúceho nižšiu volejbalovú ligu, regionálneho charakteru. Úspešnosť útoku sledovaného družstva bola zaznamenávaná v prvých ôsmich kolách regionálnej volejbalovej súťaže, ako aj v prvých ôsmich kolách odvetnej časti súťaže, a to po absolvovaní tréningov so zameraním na zdokonaľovanie útoku a rozvoj silových, rýchlostných a obratnostných pohybových schopností, ktoré podmieňujú úspešnosť útoku.
Celý článok »

15. December, 2014, Autor článku: Alman Tomáš, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 12

p17349_iconCieľom predmetného príspevku je prostredníctvom analýzy postavenia prokuratúry v demokratickom štáte vymedziť aplikáciu princípu nezávislosti. Analýza bude uskutočnená predovšetkým vzhľadom na postavenie prokuratúry Slovenskej republiky v systéme štátnych orgánov. Hlavným účelom diela je poukázanie na princíp nezávislosti. Predmetný princíp s určitosťou patrí medzi najdiskutovanejšie oblasti pôsobenia prokuratúry. V príspevku zároveň ponúkame kritické hodnotiace stanovisko a podľa nášho názoru možné riešenia problematických oblastí.
Celý článok »

17. November, 2014, Autor článku: Kostková Lenka, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 11

p17576_iconCieľom príspevku je poukázať na výhody a nevýhody produktu elektronického bankovníctva, konkrétne smart bankingu, ktorý je ponúkaný viacerými komerčnými bankami. Poukazujeme na rozdiely ponúkaných služieb tohto produktu v jednotlivých bankách, ktoré ho poskytujú v rámci portfólia svojich služieb.
Celý článok »

03. November, 2014, Autor článku: Alman Tomáš, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 11

p17349_iconProkuratúra predstavuje jeden z najpremenlivejších a zároveň najčastejšie pertraktovaných inštitútov v právnej teórii. Tieto atribúty si prokuratúra vyslúžila v nejednoznačnosti zaradenia v systéme verejnej moci a v otázke, v akom rozsahu a v smere má byť profilovaná jej pôsobnosť. Premenlivosť je evidentná už z množstvá kritérií, na základe ktorých môžeme klasifikovať a špecifikovať osobitné modely prokuratúry.
Celý článok »

27. Október, 2014, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 10

p16508_iconPríspevok sa zaoberá využívaním tvorivosti v manažmente a jej významom pre manažment podniku. Sú v ňom reprezentované výsledky využívania a významu tvorivosti v manažmente vo vybranom podniku, ktoré sú následne zovšeobecnené a prostredníctvom zhlukovania poukazujú na faktory ovplyvňujúce tvorivosť zamestnancov.
Celý článok »

22. Október, 2014, Autor článku: Jesenák Karol, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 10

Komunitu vysokoškolských pedagógov tvorí z hľadiska ich pedagogických schopností veľmi heterogénna skupina ľudí. Táto zahŕňa aj nie nevýznamnú časť takých učiteľov, ktorých pedagogická činnosť by sa dala označiť ako nekvalifikovaná dokonca aj po ich dlhoročnom „pedagogickom“ pôsobení na vysokej škole. Možno pripustiť, že jeden z dôvodov tohto stavu je absencia pedagogického vzdelania u väčšiny vysokoškolských učiteľov.
Celý článok »

15. Október, 2014, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 10

Príspevok rozoberá problematiku inovácií v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania aplikovaním princípov trvalo udržateľného rastu spoločensky zodpovedných podnikov. Realizovanie a aplikovanie spoločensky zodpovedných inovácií podporuje snahu o zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu pri riešení paradoxu zvyšovania spotreby a znižovania využívania zdrojov.
Celý článok »

01. September, 2014, Autor článku: Alman Tomáš, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 9

p17349_iconVychádzajúc z postavenia ústavy ako najdôležitejšieho právneho aktu v štáte má otázka ústavného vymedzenia niektorého z právnych inštitútov svoju opodstatnenosť. Bez ohľadu na to, že každá ústava je vo svete aktom sui generis, majú ústavy v niektorých oblastiach aj totožné znaky. Ako ústavná prax ukazuje, jedným z takýchto klasických ústavných inštitútov je zakotvenie trojzložkovej deľby moci v štáte. Okrem regulácie tejto najtypickejšej štruktúry, vo viacerých ústavách nachádzame aj stopy nie až tak typických inštitútov, medzi ktoré môžeme s určitosťou zaradiť aj prokuratúru.
Celý článok »

28. Apríl, 2014, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 4

p16508_iconPríspevok rozoberá problematiku významu zapojenia zákazníka do inovačného procesu vo vzťahu k marketingu inovácií a marketingu retro-inovácií, ktoré sa na daných princípoch snažia zlepšovať svoje postavenie na trhu. Prostredníctvom analýzy skúmaných javov a aplikovaním deskriptívnej metódy sa rozoberá vzájomná kauzalita medzi zapojením zákazníka do inovačného procesu, znalosťami zákazníka a ich integrovaním do procesu realizácie invencií v nadväznosti na marketing inovácie, ako výstupu daného inovačného procesu, ktorý niekedy vedie k reobjaveniu tradícií, vedomostí a postupov patriacich do minulosti, podmieňujúcich tvorbu retro-inovácií.
Celý článok »

17. Február, 2014, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 7, číslo 2

Proces globalizácie, vedie k univerzalizácii svetovej ekonomiky, a zároveň pôsobí proces diferenciácie, ktorý má za následok jej rozklad na menšie hospodárske celky. Územným prejavom diferenciácie svetovej ekonomiky je proces, ktorý je označovaný ako regionalizmus (regionalizácia). Nerozdeliteľnou súčasťou pojmov globalizácia a regionalizácia je aj integrácia.
Celý článok »