31. Máj, 2010, Autor článku: Fico Tomáš, Elektrotechnika, Medicína, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Náplňou práce bolo vytvoriť prístroj, ktorý by v akupunktúrnej praxi nahradil doterajšie analógové diagnostické prístroje, a takisto doplnil a zlepšil portfólio už existujúcich digitálnych diagnostických prístrojov. Práca pojednáva o riešení problému, ktorý sa dotýka viacerých oblastí a to akupunktúry, merania kožnej vodivosti, spracovávania a analýzy údajov na počítači. Elektroakugraf bude využívaný na vyšetrenia pred akupunktúrnou terapiou a na diagnostikovanie predklinických zmien pomocou nových metód.
Celý článok »

28. Máj, 2010, Autor článku: Foltin Martin, Informačné technológie
Ročník 3, číslo 5

Internet postupne presiakol do každodenného života v spoločnosti. Niet divu, že každý počítačový nadšenec sa zaujíma o nové technológie ktoré svetová sieť prináša. Nájdu sa aj takí, ktorí by ale radi aktívne zasiahli do rozvoja a vytvorili si vlastnú webovú prezentáciu. Pustia sa to štúdia základov a isto narazia na jazyk HTML.
Celý článok »

26. Máj, 2010, Autor článku: Foltin Tomáš, Prírodné vedy
Ročník 3, číslo 5

3-chocolate (0)Dobrý deň milé mlsné jazýčky. Dnes sa prejdeme po svete od rovníka až po severnú Európu a aj hlboko do histórie. Bude to namáhavá túra tak sa trochu pripravte. Choďte do špajze a vezmite si na tú cestu kúsok čokolády. Prajem vám príjemné čítanie. Začíname pekne od stromu.
Celý článok »

24. Máj, 2010, Autor článku: Tóth Filip, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Cieľom práce bolo navrhnúť a  realizovať elektroniku pre konkrétne robotické zariadenie. Jedná sa o robotické rameno so sériovou kinematickou štruktúrou. Rameno má celkovo šesť stupňov voľnosti. Tri stupne predstavuje rameno robota a ďalšie tri stupne zápästie. Ako koncový efektor je použité chápadlo. Elektroniku pre samostatné robotike rameno bolo potrebné navrhnúť tak, aby sa elektricky dala prepojiť zo štandardným hardvérom a softvérom, ktoré má bežne k dispozícií väčšina laboratórií STU orientovaných na automatizáciu. Podobné robotické rameno bude v budúcnosti súčasťou mobilného robota.
Celý článok »

21. Máj, 2010, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 3, číslo 5

Na konci minulej časti sme si naznačili čo je import a export dát. Ukázali sme si aké typy súborov môžeme pomocou Matlabu importovať a exportovať. Dnes si popíšeme ako môžeme pracovať so štandardnými dátovými súbormi Matlabu MAT-súbormi.
Celý článok »

19. Máj, 2010, Autor článku: Balázsová Csilla, Prírodné vedy, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Táto práca porovnáva prístup Johannesa Keplera a Tycha de Brahe. Chce čitateľa oboznámiť s planetárnymi modelmi. Chce poukázať na to, akým prínosom boli Brahe a Kepler pre fyziku, ako pomohli Newtonovi založiť dynamiku. Práca skúma, prečo vymyslel Brahe svoj planetárny model. Ďalej pojednáva o tom, ako Kepler zdokonalil heliocentrickú teóriu, ako objavil svoje zákony. Cieľom tejto práce je dokázať súvislosť medzi Keplerovými a Newtonovými zákonmi. Preto na konci sú uvedené dôkazy Keplerových zákonov.
Celý článok »

17. Máj, 2010, Autor článku: Vlk Lukáš, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Tento príspevok uvádza komplexné riešenie hardvérových a softvérových prostriedkov systému na odstránenie šumu zo statického obrazu snímaného analógovou videokamerou. Cieľom bol návrh a realizácia aplikácie, ktorá umožní odstraňovať šum z takéhoto obrazu a úprava generátora bieleho šumu s implementáciou do obrazu o ďalší vnútorný generátor, ktorý bude umožňovať zmenu rozkmitu (resp. efektívnej hodnoty) generovaného šumu. Na získanie šumom degradovaného signálu je použitý signál z videokamery, ku ktorému je aditívne alebo multiplikatívne superponovaný signál bieleho šumu.
Celý článok »

14. Máj, 2010, Autor článku: Pálfy Juraj, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

XML je „de facto“ štandardom pre uloženie, spracovanie a vymieňanie informácií medzi aplikáciami. Práca prezentuje využitie XML z pohľadu relačných databáz. Popisuje dátový typ xml a oboznámi čitateľa s najnovšími postupami, metódami a voľbami v prostredí MS SQL Servera. Upozorňuje na dodatočné konfigurácie a prípadné chyby pri realizácií nových technológií. Znázorňuje vývoj integrácií XML od MS SQL Server 2000 až do MS SQL Server 2008.
Celý článok »

12. Máj, 2010, Autor článku: Capuliaková Kristína, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Komunikačný štadard X10 je používaný na automatizáciu domácnosti. Vznikol v sedemdestiatych rokoch a bol prvým protokolom, ktorý na komunikáciu a ovládanie domáctnosti využíval rozvody eletrikckej energie. Stal sa základom pre ďalšie protokoly, komunikujúce prostredníctvom elektrickej siete ako PLCBUS a Insteon. Využíva sa najmä na ovládanie osvetlenia, elektrických zariadení, bezpečnostné systémy atď.
Celý článok »

10. Máj, 2010, Autor článku: Koššuth František, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 3, číslo 5

Článok sa zaoberá možnosťami využitia agentového prístupu k riadeniu systémov diskrétnych udalostí. Využíva agentový prístup k tvorbe riadiaceho systému, zabezpečujúceho novú kvalitu riadenia aj v prípade vzniku poruchy riadením robotov s obmedzenou pracovnou schopnosťou. Experimentálne overenie návrhu je vykonané na príklade kolektívne sa chovajúcich robotov až po plnenie misie s využitím modelu riadeného systému vytvoreného vo virtuálnej realite. Prezentované sú aktuálne poznatky o členení a kategorizácii prístupov a implementácii agentového prístupu v oblasti riadenia.
Celý článok »