20. Matlab – polygóny

08. Január, 2010, Autor článku: Foltin Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 3, číslo 1 This page as PDF Pridať príspevok

V predošlých častiach seriálu boli predstavené postupy, ktoré zobrazovali istú závislosť či už jednej, alebo viac premenných. Časť bola venovaná aj grafom významným pre štatistiku. Dnešná časť ukáže schopnosti Matlabu v oblasti kreslenia uzavretých grafických objektov – polygónov a to ako v 2D tak aj v 3D. Dozviete sa ako pomocou atribútov objektov možno vytvárať jednoduché animácie.

Grafická knižnica Matlabu disponuje okrem množstva funkcií na tvorbu grafických závislostí aj príkazom, ktorý vykresluje uzavretý objekt. Je len potrebné zadať množinu súradníc. Polygóny môžu byť využité ako názorné ukážky určitých výsledkov (napr. vyznačenie určitej oblasti). Pre jednoduchosť začneme s 2D polygónom. Najjednoduchším dvojrozmeným grafickým objektom je pravdepodobne trojuholník. Nech sú body, ktoré tvoria jeho vrcholy.

A=[1 ; 1]
B=[2 ; 1]
C=[1,5 ; 2]

ML020_01
Obr. 1. Definovaný trojuholník

Súradnice bodov môžeme zapísať ako dva vektory.

>> x=[1 2 1.5];
>> y=[1 1 2];

Keď máme definované súradnice, môžeme pristúpiť ku kresleniu. Polygón sa kreslí príkazom patch. Prvé dva parametre sú vektory súradníc bodov. Tretí parameter je farba výplne. Ak teda chceme vykresliť červený trojuholník, zadáme príkaz :

>> patch(x,y,'r')

Nezabúdajme na tretí parameter, ktorým je farba. V príkaze patch je tento parameter povinný. Výsledok je na obr. 2.

ML020_02
Obr. 2. Trojuholník nakreslený príkazom patch

Nakreslený trojuholník je považovaný za objekt (tak ako aj ostatné grafické objekty v rodičovskom objekte figure). Rovnako ako ostatné objekty, má aj objekt z triedy patch isté vlastnosti, medzi ktoré patria súradnice použitých bodov. Vlastnosť za ktorou sa vrcholy skrývajú sa nazýva XData a YData. Aktuálne hodnoty môžeme získať pomocou príkazu get.

>> h=patch(x,y,'r');
>> get(h,'XData')
ans =
1.0000
2.0000
1.5000

>> get(h,'YData')
ans =
1
1
2

Keďže dokážeme zisťovať aktuálnu pozíciu bodov, tak sa núka myšlienka aj na zmenu. Na tento účel nám poslúži príkaz set. Pomocou tohto príkazu dokážeme zmeniť vlastnosť objektu. Ak sa rozhodneme meniť súradnice bodov, je možné vytvoriť jednoduchú animáciu.

figure;
axis([0 10 0 10]);
x=[1 2 1.5];
y=[1 1 2];
h=patch(x,y,'r');
for xsur=0:0.1:8
x=get(h,'XData');
y=get(h,'YData');
x=x+0.1;
y=y+0.05;
set(h,'XData',x);
set(h,'YData',y);
pause(0.1);
end

Rozoberme si ako program funguje. Najskôr príkazom figure vytvoríme grafické okno v ktorom sa bude animácia odohrávať. Druhý riadok (príkaz axis) definuje rozmer okna. V ďalších 3 riadkoch definujeme súradnice trojuholníka a vytvoríme grafický objekt z triedy patch. Handler na tento objekt bude uložený v premennej h. Príkazom for otvárame cyklus v ktorom budeme meniť súradnice bodov polygónu. Najskôr získame ich aktuálne pozície (get). Následne k x-ovej súradnici pripočítame 0,1 a k y-ovej 0,05. Ďalšie dva riadky zmenia vlastnosť XData a YData príkazom set. Tým pádom sa grafický objekt posunul a malý kúsok vľavo a zároveň hore. Príkaz pause slúži na poskytnutie času grafickej vrstve Matlabu, aby stihol prekresliť aktuálnu pozíciu objektu.

ML020_05
Video 1. Pohyb objektu v 2D

Tak ako sme definovali 2D objekt, môžeme definovať aj 3D. Tu je ale situácia mierne zložitejšia. Pri 2D objektoch je jasne definovaná množina bodov ktoré sa pospájajú. Takáto logika sa v 3D nedá uplatniť. V 3D objekte musíme definovať najskôr množinu bodov (tzv. vertex_list). Množina bodov sa definuje ako matica s 3 stĺpcami. Každý riadok teda predstavuje jeden bod. Druhá matica definuje spojnice medzi bodmi definovanými vo vertex_list (vertex_connect). Pokúsme sa vytvoriť grafický objekt podľa obr. 3.

ML020_03
Obr. 3. Štvorboký ihlan

Štvorboký ihlan tvorí 5 bodov. 4 tvoria podstavu (štvorec) a piaty je vrchol. Body teda definujeme takto:

>> vertex_list=[2 1 0
2 2 0
1 2 0
1 1 0
1.5 1.5 1];

Máme definovaných 5 bodov v 3D. Teraz k nim potrebujeme definovať spojnice, ktoré jednoznačne charakterizujú grafický objekt. Spojníc bude spolu 5. Objekt je tvorený podstavou a 4 bokmi.

>> vertex_connect=[1 2 3 4
1 2 5 5
2 3 5 5
4 3 5 5
4 1 5 5];

V dvoch maticiach sme si definovali body a ich spojnice. V zmysle obrázku je objekt tvorený čiernymi hranami a červenými plochami. Máme už dostatok informácií a definované potrebné premenné. Môžeme pristúpiť k tvorbe grafického objektu. Príkaz patch je teraz zložitejší.

>> patch('Vertices',vertex_list,'Faces',vertex_connect,...
'FaceColor','r','EdgeColor','k');

Vlastnosť Vertices sme naplnili premennou vertex_list. Ďalšia vlastnosť požaduje definíciu hrán (Faces). Vlastnosť FaceColor predstavuje farbu plôch a EdgeColor farbu hrán. Aby sme dosiahli rovnaký výsledok ako na obr. 3, musíme definovať rozmer súradnicového systému a pridať mriežku.

>> axis([0 3 0 3 0 1.5])
>> grid

Výsledok je na obr. 4.

ML020_04
Obr. 4. 3D grafický objekt vytvorený príkazom patch

Obdobne ako 2D objekt, je možné animovať aj 3D objekt. Nakoľko spojnice bodov sú definované relatívne, postačuje meniť body definované vo vlastnosti Vertices. Vlastnosť Faces sa meniť nebude. Princíp animácie je rovnaký ako v prípade 2D. V cykle sa menia súradnice bodov podľa predpísanej funkcie.

figure;
axis([0 10 0 10 0 10]);
grid
vertex_list=[2 1 0
2 2 0
1 2 0
1 1 0
1.5 1.5 1]
vertex_connect=[1 2 3 4
1 2 5 5
2 3 5 5
4 3 5 5
4 1 5 5]
h=patch('Vertices',vertex_list,'Faces',vertex_connect,...
'FaceColor','r','EdgeColor','k');
for xsur=0:0.1:8
vertex=get(h,'Vertices');
vertex(:,1)=vertex(:,1)+0.1;
vertex(:,2)=vertex(:,2)+0.07;
vertex(:,3)=vertex(:,3)+0.2*(sin(xsur));
set(h,'Vertices',vertex);
pause(0.1);
end

ML020_06
Video 2. Pohyb 3D objektu

Na dvoch príkladoch sme si ukázali možnosti príkazu patch. Príkaz môže byť užitočný ak potrebujeme znázorniť jednoduchou animáciou zmeny v procese. Tiež sa dá efektívne využiť pri zvýrazňovaní oblastí v grafe.

Literatúra

 1. Matlab 7 – Graphics, The MathWorks,
  http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/matlab/graphg.pdf, 24.9.2009

5 príspevky(ov) k článku “20. Matlab – polygóny”

 1. borec11 napísal:

  veľmi pekný a poučný seriál, akurát bacha na zmätočné informácie typu: “príkaz axis definuje rozmer okna”
  axis definuje rozsah osí.
  rozmer okna definuje vlastnosť ‘position’ objektu ‘figure’

 2. Foltin Martin napísal:

  Ďakujem za opravu. Samozrejme, že to má byť rozsah osí.

 3. Martin napísal:

  Dobrý deň, mohol by som sa opýtať ako je to keby som chcel spraviť anímáciu sínusoidy. Ďakujem

 4. Blaho Michal napísal:

  co by mala ta animacia robit konkretne, ma sa sinusovka hybat alebo sa ma po nej hybat nejaky objekt? Existuje aj forum http://www.matlab.sk, kde vam moze poradit ovela viac ludi. M.

 5. Pato napísal:

  Zdravím chcem sa opýtať či by ste mi vedeli poradiť ako spraviť 3 kocky týmto spôsobom

Napísať príspevok