27. Jún, 2016, Autor článku: Lešo Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18645_iconČlánok sa zaoberá procesom vytvorenia detailnej 3D vizualizácie robotického ramena prostredníctvom patch objektov, venuje sa vytvoreniu vizualizácie robotického ramena v externom editore, importovaniu modelu robotického ramena do programu MATLAB a jeho následnému zobrazeniu. V príspevku sú opísané rôzne metódy pre docielenie čo najlepšej vizualizácie robotických ramien pomocou nastavenia osvetlenia a materiálov robotického ramena. Záver článku sa zaoberá nastavením kamery pre grafickú scénu a nastavením požadovanej veľkosti zobrazenia vizualizovanej scény.
Celý článok »

20. Jún, 2016, Autor článku: Pavlík Marek, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

Predkladaný príspevok pojednáva o aplikácii technického indikátora v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou. Technické indikátory slúžia ako pomocný nástroj pre predikciu vývoja ceny komodít. Elektrinu je možné považovať za bežne obchodovanú komoditu i keď značným rozdielom je jej neskladovateľnosť, čo ju odlišuje od ostatných komodít. Ako pri iných komoditách aj pri elektrine je dôležitou informáciou pre nákupcov a predajcov jej cena. Preto vedieť predikovať cenu elektriny značne ovplyvňuje správanie účastníkov na trhu s elektrinou. Tento článok sa zameriava práve na aplikáciu technického indikátora CCI (Commodity Channel Index) v prostredí energetickej burzy PXE.
Celý článok »

13. Jún, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18624_iconV článku je popísaný postup návrhu a realizácie funkčného modelu pre rehabilitáciu dolných končatín z hardvérového a softvérového hľadiska. Navrhnutý model umožní nastaviť terapeutovi optimálny rehabilitačný proces pre každého pacienta individuálne.
Celý článok »

06. Jún, 2016, Autor článku: Mitaľ Ondrej, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18618_iconModel verejnej správy 21. storočia by mal byť ekonomicky efektívny a mal by byť v súlade s princípmi dobrej správy. Zároveň by však činnosť jednotlivých organizácií verejnej správy mala byť v súlade so stanovenými etickými princípmi a etickými hodnotami. Ambíciou predkladaného príspevku je preto snaha poukázať na dôležitosť vnímania a skúmania etickej dimenzie verejnej správy, ktorá predstavuje v dnešnom neetickom svete ovplyvňovanom globalizačnými procesmi integrálnu súčasť správy veci verejných. Implementácia etiky vo verejnej správe je neoddeliteľná od filozofického a teoretického základu etického manažmentu a jeho jednotlivých nástrojov. Príspevok zároveň obsahuje aj stručný pohľad na súčasný stav uplatňovania nástrojov etického manažmentu v podmienkach Slovenskej republiky.
Celý článok »

01. Jún, 2016, Autor článku: Magyar Martin, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18602_iconV súčasnej dobe sa stalo fenoménom vypúšťanie malých mikrosatelitov kategórie „Cubesat“ Jedná sa o malé kocky rozmerov 10x10x10cm s hmotnosťou 1kg, ktoré sú použité ako vyvažovacia záťaž rakety s primárnym komerčným alebo vedeckým satelitom. Práve toto určenie umožnilo znížiť náklady do takej miery, že vypustenie takéhoto satelitu sa stalo dostupné aj firmám, univerzitám ale aj skupinám nadšencov. Napriek tejto dostupnosti, sa na slovensku zatiaľ nikto, okrem občianskeho združenia SOSA, takýto satelit postaviť a vypustiť nepokúsil. V tomto článku popíšeme vyriešenie jedného z mnohých technických problémov – lepenie solárnych článkov. Zhrnieme možnosti ktorými sme pri riešení tohto problému prešli a popíšeme spôsob, akým sme problém lepenia solárnych článkov na cubesat skCUBE vyriešili.
Celý článok »

30. Máj, 2016, Autor článku: Solus David, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p18593_iconTento článok popisuje systém na rozpoznávanie zvislých dopravných značiek. V danom systéme sa využíva Cambridge optický korelátor (CC z angl. Cambridge Correlator) na porovnávanie obrazov vo fáze rozpoznávania. V našom prípade CC porovnáva detegované dopravné značky s referenčnými. Daný systém vo fáze detekcie dopravných značiek využíva tri rôzne detekčné metódy.
Celý článok »

25. Máj, 2016, Autor článku: Lešo Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p18583_iconČlánok sa zaoberá opisom možností 3D vizualizácie objektov tvorených polygónmi v programe MATLAB, ktoré je možné vykresliť v samostatnom grafickom okne. Nakoľko vytvorenie 3D objektov zložitejších tvarov priamo v programe MATLAB môže byť značne komplikovaná úloha, v rámci príspevku je prezentovaná metóda importu zložitejších vizualizácií priamo do MATLAB-u z externých 3D editorov. Článok je zameraný prevažne na použitie funkcie patch pre vykreslenie objektov tvorených pomocou polygónov a na načítanie a spracovanie textových dát v MATLAB-e za použitia regulárnych výrazov. Výsledkom práce je znázornená vytvorená vizualizácia priemyselného robotického ramena ABB IRB – 120.
Celý článok »

23. Máj, 2016, Autor článku: Birnstein Tomáš, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p18554_iconČlánok sa zaoberá počítačovou analýzou elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických strojov, ktorá umožňuje odhaliť významné, doteraz neopísané, fakty. Taktiež je analyzovaný problém vyžarovania elektromagnetického poľa elektrického motora do okolitého priestoru, ktorý je týmto poľom ovplyvňovaný.
Celý článok »

18. Máj, 2016, Autor článku: Ružbarský Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p18539_iconV dôsledku nedokonalosti optických prenosových systémov a zvyšovaním nárokov na prenos cez tieto optické prenosové systémy je prenos v základnom pásme nedostačujúci. Aplikácia nových hardverových zariadení by bola buď technicky nerealizovateľná alebo cenovo nevýhodná, a preto sme začali používať úpravu signálu tak, aby získal odolnosť voči rušivým vplyvom, ktoré najviac znehodnocujú optické prenosové systémy a zároveň vyhovoval nárokom naň kladené. Takáto úprava signálu sa nazýva modulácia.
Celý článok »

16. Máj, 2016, Autor článku: Murín Peter, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p18527_iconPráca je zameraná na vrcholový mužský volejbal, pričom analyzuje a porovnáva herné činnosti jednotlivca vo vrcholovom mužskom volejbale v zápasoch, ktoré sa odohrali na Majstrovstvách sveta 2006 v Japonsku, olympijskom turnaji 2008 v Pekingu a dvoch finálových súťažiach Svetovej ligy (ďalej WL) a to v rokoch 2007 a 2008, ako aj na OH 2012 v Londýne a na Majstrovstvách sveta 2014 v Poľsku. Štatistické údaje boli získané z internetových stránok www.fivb.com, www.olympic.org/london-2012-summerolympics/volleyball/statistics/a http://poland2014.fivb.org/en/schedule. Analýze sú podrobené družstvá Brazílie, Ruska, Poľska, USA a Bulharska, pričom v článku je porovnávaná úspešnosť herných činností (útok, podanie, blok), a chyby súpera.
Celý článok »