10. Máj, 2017, Autor článku: Pavlík Lukáš, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 5

p18957_iconThe paper discusses the issues and methods of measuring corporate performance. In the first part of the paper, the term metric is defined as well as classification of metrics. Critical factors for the management of information systems and the loop principle in management processes are also presented. The Balanced Scorecard method, which is one of the most used metrics, is also presented and described in detail. The final part uses discussion to evaluate the topic and outline the possibil-ity to use the acquired knowledge for future development.
Celý článok »

03. Apríl, 2017, Autor článku: Matisková Darina, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 4

p16178_iconPríspevok sa zaoberá teóriou ale aj praktickou stránkou finančného riadenia podnikov. Podnik a jeho okolie je charakterizované neustálymi zmenami. Časté zmeny spôsobujú nečakaný pokles či nárast výkonnosti podniku. Nakoľko nečakané zmeny pôsobia väčšinou negatívne, rastú aj požiadavky kladené na finančných manažérov, ktorí musia prispôsobiť finančné riadenie podniku tak, aby zabezpečili stabilitu podniku, ale hlavne jeho rast. Tento príspevok sa zaoberá podnikovým finančným manažmentom, finančnou analýzou a prehľadom klasických aj moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku. Výsledkom je prípadová štúdia hodnotenia podniku.
Celý článok »

20. Marec, 2017, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 3

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike crowdfundingu ako inovatívnej forme financovania projektov pre realizáciu inovácií. Predstavuje túto formu financovania ako nástroj pre zvýšenie úspešnosti projektov na získavanie finančných prostriedkov pre realizáciu inovácií. Popisuje jeho typy z pohľadu odmeňovania prispievateľov, ich podpory ale aj rizika, ktoré táto forma financovania inovatívnych projektov predstavuje.
Celý článok »

13. Marec, 2017, Autor článku: Rakoci František, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 3

p18940_iconTento článok sa zaoberá koncepciou virtuálneho laboratória pre prácu s optickým korelátorom. Dostupnosť takto špecifického zariadenia pre všetkých študentov a výskumných pracovníkov v ľubovoľnom čase je výrazne obmedzená. Vzdialený online prístup k optickému korelátoru je efektívnym riešením pre zvýšenie dostupnosti. Virtuálne laboratórium poskytuje rozhranie, pomocou ktorého je možné komunikovať s optickým korelátorom na diaľku prostredníctvom počítača pripojeného k internetovej sieti. Navrhovaná koncepcia je modifikovateľná v závislosti od existujúcej infraštruktúry, finančných možností a špecifických potrieb organizácie, ktorá laboratórium prevádzkuje.
Celý článok »

27. Február, 2017, Autor článku: Andráš Imrich, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18925_iconPredmetom tejto práce je algoritmus na skvalitnenie reči znehodnotenej dozvukom s využitím lineárnej predikcie. V úvode práce sú popísané základné mechanizmy vzniku dozvuku a ich vplyv na rečový signál. Nasleduje popis algoritmu s úpravou a spriemerňovaním hlasivkových cyklov, ktorý je určený na potlačenie dozvuku v rečovom signáli snímanom mikrofónovým poľom. Výhodou algoritmu je výpočtová nenáročnosť a úspešnosť pri vysokých úrovniach šumu a dozvuku. Záver práce je venovaný popisu jednotlivých evaluačných metód a prezentácii úspešnosti algoritmu pri rôznych podmienkach.
Celý článok »

20. Február, 2017, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18904_iconV článku je podrobne rozpracovaný šesť kanálový deskriptor (6KD) textúr. Podrobne analyzujeme jeho vnútornú stavbu a princíp jeho činnosti. Uvedený deskriptor obrazových textúr vychádza z analýzy a porovnania vlastnosti obrazových textúr v oblasti detailových koeficientov diskrétnej waveletovej transformácie (DWT). Deskripcia je vykonaná na báze DWT rozkladu, prahovania detailových koeficientov a následného generovania histogramov jednotlivých prahovaných kanálov. V článku je experimentálne overená funkčnosť daného deskriptora pre klasifikáciu obrazových textúr. Sú analyzované jeho vlastnosti ako je citlivosť na zmenu energie obrazových textúr. Tiež je experimentálne overená schopnosť klasifikácie textúr štandardnej databázy po ich rotácii a škálovaní. V závere je vyhodnotená účinnosť 6KD v porovnaní s 9KD.
Celý článok »

13. Február, 2017, Autor článku: Solus David, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18890_iconTento článok popisuje systém na rozpoznávanie vzoru priemyselných obrazov s využitím Cambridge optického korelátora (CC, z angl. Cambridge Correlator). Daný navrhnutý systém sa sústreďuje na získanie informácií ohľadom správnosti vzoru priemyselných obrazov, v tomto prípade dlaždice. Cambridge optický korelátor sa v navrhnutom systéme používa ako komparátor a experimenty boli vykonané pomocou programu s názvom „Fourier Optics Experimenter“.
Celý článok »

06. Február, 2017, Autor článku: Hajduk Vladimír, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18881_iconStegoanalýza predstavuje účinný nástroj na detekciu podprahových kanálov, ktoré boli vytvorené ľubovoľným steganografickým algoritmom. V modernej stegoanalýze je základom pre vytvorenie účinného nástroja implementovanie strojového učenia sa. Najčastejšie sa používa metóda podporných vektorových strojov. V závislosti na množine extrahovaných štatistických parametrov dosahuje daná metóda v stegoanalýze relatívne vysokú účinnosť pri detekcii dobre známych, ale aj nových algoritmov. V tomto článku sú porovnané dva nastavenia metódy podporných vektorových strojov. Ide o voľbu kernelovej funkcie, ktorá slúži na transformáciu lineárne neseparovateľných parametrov do viacrozmerného priestoru. Testované boli lineárna kernelová funkcia a radiálna bázová kernelová funkcia. Prvá z dvojice dosiahla vyššiu úspešnosť detekcie, pričom druhá podstatne skrátila dobu trénovania klasifikátora.
Celý článok »

30. Január, 2017, Autor článku: Girovský Peter, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 1

p18868_iconV tomto článku by sme chceli predstaviť návrh dátovej rukavice pre ovládanie pohybov robotického ramena. Dátová rukavica pozostávala zo snímačov ohybu a akcelerometra. Akcelerometer slúžil pre identifikáciu polohy pre robotické rameno a snímače ohybu slúžili na snímanie polohy prstov pre ovládanie úchopovej časti robotického ramena. Robotické rameno bolo zostavené z prvkov stavebnice BIOLOID, pričom ako aktuátory boli použité servomotory typu Dynamixel AX-12A. Systém ovládania robotickej ruky pomocou dátovej rukavice bol riadený programov zostaveným v prostredí MATLAB.
Celý článok »

16. Január, 2017, Autor článku: Dolinský Pavol, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 1

p18854_iconPríspevok popisuje návrh a realizáciu niektorých učebných pomôcok, ktoré sú súčasťou výukových pracovísk pre predmet so zameraním, na elektronické senzory fyzikálnych veličín. Realizované pomôcky oboznamujú s vlastnosťami a zapojeniami bežných senzorov pre meranie teploty a meranie polohy a otáčania. Meranie sa vykonáva pomocou navrhnutých meracích prípravkov, DAQ karty a meracieho softvéru vytvoreného v prostredí LabVIEW. Pracovisko obsahuje prípravky pre meranie teploty termočlánkom, termistorom, platinovým senzorom PT100, polovodičovou diódou a tiež prípravok pre meranie polohy a otáčania optickým enkodérom, indukčným a magnetickým snímačom otáčok. Pre budenie senzorov teploty je realizovaný elektrický ohrievač s možnosťou automaticky nastavovať teplotu PID regulátorom.
Celý článok »