02. Máj, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 5 Share on Facebook

p16508_iconPríspevok sa zaoberá popisom fungovania korporátneho inovačného stroja podľa Jeffreya Baumgartnera. Rozoberá jeho jednotlivé časti ako je Idea manažment, Generátor nápadov a ďalšie nástroje a techniky. Bližšie popisuje Skunkworks, Kreatívne miesta a Brainstorming ako nástroje a techniky korporátneho inovačného stroja.
Celý článok »

Comments Off

25. Apríl, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 4 Share on Facebook

p18444_iconV článku sú prezentované základné technológie realizácie MEMS. V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy a puzdrenie mikroelektromechanických systémov. V ďalšom sú uvedené výrobné technológie, pomocou ktorých sú vytvárané 3D mikroelektromechanické štruktúry. Posledná časť popisuje aplikačné možnosti MEMS systémov v oblasti medicíny a automobilového priemyslu.
Celý článok »

18. Apríl, 2016, Autor článku: Gladišová Iveta, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 4 Share on Facebook

p18485_iconČlánok sa zaoberá aplikáciou Householderovho algoritmu ortogonalizácie bázových funkcií zovšeobecnenej diskrétnej kosínusovej transformácie obrazových segmentov. Testovanie tohto algoritmu ortogonalizácie sme uskutočnili na syntetizovaných a tiež na reálnych obrazových segmentoch. Householderov algoritmus ortogonalizácie vypočíta všetky ortogonálne bázové funkcie naraz, je veľmi presný, vykazuje výrazne malú (takmer nulovú) strednú kvadratickú chybu pre jednotlivé testované obrazové segmenty. Nevýhodou Householderovho algoritmu je najmä časová náročnosť výpočtu, ktorá so zväčšujúcimi sa blokmi v obrazovom segmente rastie. Je však vhodnejší v porovnaní s Gram-Schmidtovym algoritmom ortogonalizácie bazových funkcií, ktorý počíta s postupnou ortgonalizáciou a v niektorých prípadoch sa vyznačuje nestabilitou, najmä pri veľkých veľkostiach blokov, čím môže dôjsť k strate ortogonality medzi bázovými funkciami a tým k vytváraniu neortogonálnej bázy.
Celý článok »

11. Apríl, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 4 Share on Facebook

p18471_iconČlánok spracúva problematiku synchrónnych alternátorov, konkrétne určenie synchrónnych reaktancií podľa normy ČSN EN 60034-4 ed.2. V tomto článku je detailne zachytená metóda merania spolu s postupmi pre vykonanie jednotlivých meraní. Následne je opísaná aj metóda spracovania výsledkov spolu s vyhodnotením podľa normy ČSN EN 60034-4 ed.2
Celý článok »

04. Apríl, 2016, Autor článku: Oravec Jakub, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 4 Share on Facebook

p18459_iconTento článok je zameraný na predstavenie Arnoľdovho zobrazenia (Arnold’s cat map), matematického predpisu, ktorý patrí medzi tzv. chaotické zobrazenia. Toto zobrazenie je možné využiť na preusporiadanie obrazových prvkov v štvorcových statických obrazoch. Článok sa ďalej zaoberá jeho periódou a spôsobmi jej výpočtu. Okrem toho článok popisuje vlastnosti Arnoľdovho zobrazenia, jeho známe modifikácie a použitia z oblasti steganografie. V prípade steganografického systému, ktorý využíva najmenej významnú bitovú rovinu (LSB), umožňuje Arnoľdovo zobrazenie ukrytie informácie z tohto extrahovaného obrazu aj pri extrakcii tejto roviny.
Celý článok »

28. Marec, 2016, Autor článku: Kaňuch Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 3 Share on Facebook

p18414_iconV tomto príspevku je prezentovaný popis nových trendov a smerov vo vývoji akumulátorov pre elektromobily. V prvej časti je popísaná veľmi stručná história akumulátora a je urobená analýza a porovnanie v súčasnosti najpoužívanejších akumulátorov v elektromobiloch. V ďalšej časti sú popísané súčasné trendy a smery vo vývoji akumulátorov, ich výhody a nevýhody a ich základné parametre. Na záver príspevku je urobené a popísané porovnanie súčasných a vývojových akumulátorov.
Celý článok »

21. Marec, 2016, Autor článku: Zambová Andrea, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 3 Share on Facebook

p18408_iconPríspevok pojednáva o potrebe poznania metodologických východísk verejnej politiky nevyhnutných k jej komplexnému poznaniu a zároveň jej efektívnemu a účinnému uvádzaniu do praxe. Príspevok v teoretickej rovine rozpracúva problematiku filozofických metód ovplyvňujúcich historický vývoj teórie verejnej politiky a predstavujúcich základ jej rozvoja. Zároveň je snahou prezentovať využívanie teoreticko-metodologických prístupov k politológii, ktoré významným spôsobom formujú aj chápanie verejnej politiky ako vednej disciplíny. Nakoniec, cieľom príspevku je stručne poukázať na výskumné metódy podľa nášho názoru najviac v rámci realizácie verejnej politiky využívané.
Celý článok »

14. Marec, 2016, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 3 Share on Facebook

p18393_iconČlánok je orientovaný na úvod do problematiky obrazových textúr a možnostiam ich popisu. V článku sú popísané možné definície textúry ako takej. Základ príspevku tvoria definície metód popisu textúr a ich matematické vyjadrenie. Bližšie sú analyzované štatistické metódy. Medzi základné štatistické metódy patria metódy prvého rádu, ktoré sú ale málo účinné nakoľko nezohľadňujú kontext v ktorom sa obrazové prvky nachádzajú. Tiež sú analyzované štatistické metódy druhého rádu sú v tomto ohľade účinnejšie. V ďalšej časti je analyzovaná metóda založená na rozklade textúry do priestorovo-frekvenčnej oblasti diskrétnej waveletovej transformácie ktorá je tiež analyzovaná. V závere príspevku sú opísané dve databázy textúr na základe ktorých je možné vykonať analýzu textúr.
Celý článok »

Comments Off

07. Marec, 2016, Autor článku: Ružbarský Ján, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 3 Share on Facebook

p18365_iconČlánok sa zaoberá skúmaním SBS (angl. Stimulated Brillouin Scattering), ktorý patrí medzi dominantné nelineárne javy v optike. Výskum v tejto oblasti je v súčasnosti veľmi aktuálny. Snahy v súkromnom aj verejnom sektore sú zamerané na prenos čo najvačšieho množstva dát na čo najväčšie vzdialenosti. Hlavná pozornosť je venovaná vplyvu SBS na WDM plne optické komunikačné systémy. Praktické overenie vplyvu SBS je uskutočnené v simulačnom prostredí Optsim.
Celý článok »

29. Február, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 2 Share on Facebook

p18348_iconTento článok sa zaoberá meraním kvalitatívnych parametrov sústavy verejného osvetlenia. V úvode článku sú popísané základne časti osvetľovacej sústavy, ich najväčšie nedostatky s akými je možné v praxi prísť do styku. V tomto článku je detailne opísaná metóda merania a vyhodnotenia kvalitatívnych resp. svetelno-technických parametrov vlastností verejného osvetlenia.
Celý článok »