27. Máj, 2017, Autor článku: Blaho Michal, O webe, Oznamy
Ročník 10, číslo 5

p19039_iconOznamujeme všetkym našim čitateľom a autorom, že ukončujeme vydávanie našeho časopisu. Chceli by sme všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a prajeme veľa štastia pri ďalšom odbornom raste.

24. Máj, 2017, Autor článku: Durdán Milan, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p19020_iconV technologických procesoch hutníckych a strojárenských závodov je ohrev kovov jednou z najdôležitejších operácií majúci vplyv na výrobu po stránke výkonnosti, akosti a nákladov. Teplota vsádzky je rozhodujúcou veličinou v procesoch ohrevu, pretože umožňuje určiť fázu spracovania vsádzky, čas kedy dôjde k požadovanej zmene štruktúry spracovávaného materiálu. V súčasnosti sa v technologických procesoch teplota vsádzky nemeria z nasledovných dôvodov: konštrukčné prevedenie pece (pohybujúca sa vsádzka), deštrukcia meracieho snímača pri jeho montáži alebo v priebehu procesu, zvýšené náklady na prevádzku pece atď. V článku je popísaný matematický model založený na metóde konečných rozdielov pre modelovanie vnútorných teplôt vo vsádzke, ktorým je oceliarenský zvitok žíhaný v poklopovej peci. Model vypočíta vnútornú teplotu vsádzky na základe meranej teploty na jej povrchu v priebehu procesu žíhania. Presnosť modelu bola vyhodnotená s využitím experimentálnych meraní na reálnej poklopovej peci a vytvoreného simulačného modelu v programovom prostriedku MATLAB.
Celý článok »

22. Máj, 2017, Autor článku: Pavlík Marek, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p19012_iconV súčasne dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na šetrenie elektrickej energie, nakoľko sú to pochopiteľne náklady pre domácnosti a spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné úplne odstaviť osvetlenie v miestnostiach, nie je možné šetriť pri návrhu osvetlenia. Jedinou cestou je preto šetrenie pri samotnej prevádzke svetelnej sústavy. Tento príspevok pojednáva o možnostiach regulácie osvetlenia pomocou programu Dialux.
Celý článok »

17. Máj, 2017, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 5

p16508_iconPríspevok sa venuje teoretickým poznatkom definovania inovácií, ako akejkoľvek pozitívnej zmene kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. V rámci rozboru tejto problematiky je rozobratý pojem inovácia z pohľadu rôznych autorov a jeho vývoja od minulosti až po súčasnosť.
Celý článok »

15. Máj, 2017, Autor článku: Halaj Marián, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

This article deals with the numerical reliability analysis of nuclear power plants auxiliary power distribution systems, specialliy for presurised water reactor (PWR) with four parallel operated divisions (300% active redundancyof main electrical systems. Contrary to the most of similar studies this one is performed with respect to the dynamic aspects of system operation instead of only static failure rate calculation of the system configuration.
Celý článok »

10. Máj, 2017, Autor článku: Pavlík Lukáš, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 5

p18957_iconThe paper discusses the issues and methods of measuring corporate performance. In the first part of the paper, the term metric is defined as well as classification of metrics. Critical factors for the management of information systems and the loop principle in management processes are also presented. The Balanced Scorecard method, which is one of the most used metrics, is also presented and described in detail. The final part uses discussion to evaluate the topic and outline the possibil-ity to use the acquired knowledge for future development.
Celý článok »

08. Máj, 2017, Autor článku: Gladišová Iveta, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 5

p18995_iconMatematická morfológia vychádza z vlastností bodových množín a najčastejšie sa aplikuje na binárne obrazy, ale ľahko je ju možné zovšeobecniť aj na šedotónové a farebné obrazy [1], [2]. Morfologické operácie sa teda používajú pri predspracovaní obrazov (zjednodušenie tvaru objektov, odstránenie šumu), zdôraznenie štruktúry objektov (stenčovanie, zhrubnutie, skelet, označovanie objektov), ako aj pre popis objektov číselnými charakteristikami (plocha, obvod, atď.) [3].
Celý článok »

03. Máj, 2017, Autor článku: Perný Milan, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p18984_iconV práci porovnávame experimentálne údaje získané z kontinuálneho monitorovania solárneho systému s výkonom 500 Wp, ktorý je inštalovaný na streche Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s výsledkami získanými simulačným softvérom PVGIS. Okrem kontinuálneho merania elektrických parametrov bolo uskutočnené aj sledovanie meteorologických a environmentálnych faktorov ako teplota, vlhkosť, tlak vzduchu, rýchlosť vetra a pod. Hlavným cieľom práce bolo sledovanie denných, týždenných a mesačných analýz a ich porovnanie s databázou slnečného žiarenia klimatologických údajov homogenizovaných pre Európu (PVGIS).
Celý článok »

03. Apríl, 2017, Autor článku: Matisková Darina, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 4

p16178_iconPríspevok sa zaoberá teóriou ale aj praktickou stránkou finančného riadenia podnikov. Podnik a jeho okolie je charakterizované neustálymi zmenami. Časté zmeny spôsobujú nečakaný pokles či nárast výkonnosti podniku. Nakoľko nečakané zmeny pôsobia väčšinou negatívne, rastú aj požiadavky kladené na finančných manažérov, ktorí musia prispôsobiť finančné riadenie podniku tak, aby zabezpečili stabilitu podniku, ale hlavne jeho rast. Tento príspevok sa zaoberá podnikovým finančným manažmentom, finančnou analýzou a prehľadom klasických aj moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku. Výsledkom je prípadová štúdia hodnotenia podniku.
Celý článok »

20. Marec, 2017, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 3

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike crowdfundingu ako inovatívnej forme financovania projektov pre realizáciu inovácií. Predstavuje túto formu financovania ako nástroj pre zvýšenie úspešnosti projektov na získavanie finančných prostriedkov pre realizáciu inovácií. Popisuje jeho typy z pohľadu odmeňovania prispievateľov, ich podpory ale aj rizika, ktoré táto forma financovania inovatívnych projektov predstavuje.
Celý článok »