21. Júl, 2016, Autor článku: Hamráček Martin, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p17349_iconProblematika náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci je aktuálnou v každom čase. Zvlášť v období, keď nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov trpí nie len súkromná sféra, ale aj verejná správa. Prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca, nie sú zriedkavé. Zmyslom článku je preto priblížiť uvedenú problematiku, uviesť čitateľa do správnej terminológie a popísať postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť. Zodpovednosť za nezákonné konanie, ktorým bola spôsobená škoda nesie nielen štát, ale aj orgány samosprávy. V článku budú zároveň teoretické poznatky doplnené o najdôležitejšie súdne rozhodnutia a praktické skúsenosti.
Celý článok »

18. Júl, 2016, Autor článku: Hricová Romana, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p17847_iconV mnohých krajinách sveta sa absolventi po ukončení vzdelávania dostávajú do nezávideniahodnej pozície, kedy vyjdú zo škôl, chcú začať pracovať a narazia na problém nezamestnanosti. Mnoho podnikov hľadá zamestnancov medzi tými, čo už majú niekoľkoročnú prax, ale tým sa absolvent dostane do začarovaného kruhu, kedy práce nezíska, lebo nemá prax a prax nemá, lebo doteraz nikdy nikde nepracoval. Na Slovensku nie je situácie iná, časopis Business Insider dokonca zaradil Slovensko na 26. pozíciu v počte nezamestnaných mladých ľudí. Štát, ktorý si uvedomuje závažnosť tejto situácie sa pokúša mnohými prostriedkami tento stav zmeniť a tak prichádza s niekoľkými programami na zmiernenie nezamestnanosti absolventov. Týmto programom sa venuje článok rovnako ako aj stručnému vyhodnoteniu výsledkov.
Celý článok »

13. Júl, 2016, Autor článku: Mikita Miroslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p16293_iconTento článok pojednáva o dimenzovaní hybridného systému obnoviteľných zdrojov, ktorých aplikácie sú vhodné v odľahlých oblastiach, kde pripojenie k distribučnej sieti nie je k dispozícii, alebo pripojenie do siete je vysoko ekonomicky náročné. Podľa veľkosti inštalovaného výkonu každej časti či už fotovoltaickej, veternej a malej vodnej elektrárne môže byť takýto systém použitý pre napájanie malých systémov so spotrebou stovky wattov, ale tiež môže byť použitý na napájanie celej dediny, kde pripojená záťaž má výkon v rádovo až megawattoch. Všetko záleží na inštalovanom výkone jednotlivých zdrojov, typov a veľkosti akumulačného zariadenia a vybavenia, aby bolo zaručené napájanie ostrovného systému. Tieto systémy závisia do značnej miery od poveternostných podmienok v lokalite inštalácie. Tento článok sa zaoberá malým grid-off systémom slúžiacim na dodávku elektriny pre jediný dom. Tento dom je modelovaný ako rodinný dom s dvoma člennú rodiny. Systém sa skladá z fotovoltaických článkov, veterných turbín, malej vodnej elektrárne a batérií ako zdroja akumulácie. Tento systém je určený na napájanie celej dennej spotreby domu bez výpadkov elektriny.
Celý článok »

11. Júl, 2016, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p18690_iconV článku je podrobne rozpracovaný 9 kanálový analyzátor textúr pre ich popisovanie. Uvádzame jeho vnútornú stavbu a princíp jeho funkčnosti. Tento analyzátor obrazových textúr vychádza z analýzy a porovnania vlastností obrazových textúr v oblasti rozkladových koeficientov diskrétnej waveletovej transformácie (DWT). Následne je experimentálne overená funkčnosť daného analyzátora v úlohe klasifikácie a tiež jeho citlivosť na zmeny energie obrazových textúr v oblasti DWT. Tiež sú experimentálne overené jeho vlastnosti pri klasifikácii textúr štandardnej databázy po rotácii a škálovaní.
Celý článok »

06. Júl, 2016, Autor článku: Mihaľov Juraj, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p18683_iconTáto práca je poukazuje na výhody robotov vytvorených pomocou LEGO EV3 v priemysle, najmä ako alternatíva ľudskej sily v život ohrozujúcich situáciách. V práci sú popísané jednotlivé časti robota, jeho vývoj a jeho funkcionality. Najdôležitejším vedeckým prínosom je poukázanie na pevnú konštrukciu robota a jeho výkon, pričom ide o lacné komerčné riešenie. Bez veľkých programátorských znalostí a veľkých finančných investícií je možné vytvoriť robota lezúceho na komín a z neho, schopného vykonávať rôzne merania a autonómne sa pohybovať.
Celý článok »

04. Júl, 2016, Autor článku: Pavlík Marek, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 7 Share on Facebook

p18678_iconElektromagnetické pole nazývajú niektorí odborníci ako súčasnú neviditeľnú hrozbu. Počet zariadení produkovaných elektromagnetické pole sa neustále zvyšuje práve tým, že v súčasnosti sa všetky zariadenia orientujú na bezdrôtový prenos a bezdrôtovú komunikáciu. Široká laická verejnosť začína mať obavy z možného dopadu elektromagnetického poľa na živé organizmy. Zvlášť, ak v súčasnosti, keď využívame mobilné zariadenia prakticky neustále. Pomocou mobilných telefónov už len netelefonujeme, ale pripájame sa na Wifi alebo mobilné dáta. To všetko zvyšuje obavy z možného dopadu elektromagnetického poľa na človeka. Preto sa autori v tomto článku zamerali na približenie mobilných aplikácii pre mapovanie elektromagnetického poľa bežným obyvateľom. Keďže mobilný telefón používa takmer každý, mobilná aplikácia sa stáva akýmsi meracím prístrojom dostupným pre laickú verejnosť.
Celý článok »

29. Jún, 2016, Autor článku: Bučko Radoslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18660 _iconTento článok popisuje samostatný, nízko nákladový inteligentný domáci systém, ktorý je založený na platforme Arduino komunikujúce s Androidovou aplikáciou a zariadeniami, ako sú vypínače, svetlá, snímače teploty, snímače vlhkosti, senzory narušenia budovy. Všetky tieto zariadenia boli integrované do systému za účelom preukázať uskutočniteľnosť a účinnosť navrhovaného systému inteligentnej domácnosti.
Celý článok »

27. Jún, 2016, Autor článku: Lešo Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18645_iconČlánok sa zaoberá procesom vytvorenia detailnej 3D vizualizácie robotického ramena prostredníctvom patch objektov, venuje sa vytvoreniu vizualizácie robotického ramena v externom editore, importovaniu modelu robotického ramena do programu MATLAB a jeho následnému zobrazeniu. V príspevku sú opísané rôzne metódy pre docielenie čo najlepšej vizualizácie robotických ramien pomocou nastavenia osvetlenia a materiálov robotického ramena. Záver článku sa zaoberá nastavením kamery pre grafickú scénu a nastavením požadovanej veľkosti zobrazenia vizualizovanej scény.
Celý článok »

20. Jún, 2016, Autor článku: Pavlík Marek, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

Predkladaný príspevok pojednáva o aplikácii technického indikátora v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou. Technické indikátory slúžia ako pomocný nástroj pre predikciu vývoja ceny komodít. Elektrinu je možné považovať za bežne obchodovanú komoditu i keď značným rozdielom je jej neskladovateľnosť, čo ju odlišuje od ostatných komodít. Ako pri iných komoditách aj pri elektrine je dôležitou informáciou pre nákupcov a predajcov jej cena. Preto vedieť predikovať cenu elektriny značne ovplyvňuje správanie účastníkov na trhu s elektrinou. Tento článok sa zameriava práve na aplikáciu technického indikátora CCI (Commodity Channel Index) v prostredí energetickej burzy PXE.
Celý článok »

13. Jún, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6 Share on Facebook

p18624_iconV článku je popísaný postup návrhu a realizácie funkčného modelu pre rehabilitáciu dolných končatín z hardvérového a softvérového hľadiska. Navrhnutý model umožní nastaviť terapeutovi optimálny rehabilitačný proces pre každého pacienta individuálne.
Celý článok »