05. September, 2016, Autor článku: Gibová Zuzana, Prírodné vedy
Ročník 9, číslo 9

p18777_iconPríspevok uvádza príklad ako je možné tradičnú klasickú prednášku, ktorá je zameraná len na odovzdávanie poznatkov, zmeniť na prednášku, na ktorej študenti aktívne spolupracujú. Zmenou štruktúry prednášky a doplnením prvkov, ktoré motivujú študentov k aktivite, môžeme prednášku zatraktívniť, a tým dosiahnuť vyšší záujem študentov. V článku sú uvedené aj konkrétne ukážky a zdroje, pomocou ktorých je možné prednášku zefektívniť.
Celý článok »

14. September, 2015, Autor článku: Gibová Zuzana, Prírodné vedy
Ročník 8, číslo 9

p18188_iconTento článok sa zaoberá francúzskym bádateľom – matematikom a fyzikom A. M. Ampérom, ktorý sa zaslúžil o nové poznatky v oblasti elektromagnetizmu. Na jeho počet bola pomenovaná jednotka elektrického prúdu. Od Ampéra pochádza aj pravidlo pravej ruky pre určenie smeru magnetických indukčných čiar a mnohé iné fyzikálne pojmy, či zákony. Cieľom článku je uviesť hlavné príspevky Ampéra vo fyzike, jeho životopis, niektoré kuriozity z jeho života a definícia ampéra ako jednotky prúdu.
Celý článok »

10. August, 2015, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 8, číslo 8

Od roku 2013 je nutné uvádzať v registroch evidencie publikačnej činnosti akademických pracovníkov percentuálny podiel, ktorý by mal byť vyjadrením ich zásluhy na vzniku publikácií evidovaných v databáze Evidencie publikačnej činnosti (EPC). Táto nutnosť vyplýva z vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456 z roku 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“). Toto opatrenie súviselo s faktom, že na vzniku publikácií sa často podieľajú autori z rôznych pracovísk, takže pri hodnotení týchto pracovísk je potrebné túto skutočnosť nejakým spôsobom zohľadniť. Tento príspevok je zamyslením sa nad obsahom a dôsledkami tohto opatrenia.
Celý článok »

19. November, 2014, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 7, číslo 11

p17572_iconV októbri roku 2014 odvysielala v repríze naša verejnoprávna televízia dokumentárny film o azbeste. Jednalo sa o prevzatý nemecký film s pôvodným názvom „Asbest – ein Schadstoff kehrt zurück“ (Azbest – škodlivá látka sa vracia). Film bol natočený v roku 2009 a jeho hlavným cieľom bolo poukázať na problém ťažby azbestu v Kanade a Číne, na pretrvávajúci dovoz azbestu do Európy a na zdravotné riziká spojené s ťažbou, výrobou a použitím azbestu. Cieľom tohto príspevku je upozorniť na závažné odborné chyby vyskytujúce sa v oficiálnom texte distribútora tohto filmu, ktorý predstavoval hlavnú informáciu RTVS o obsahovom zameraní tohto filmu.
Celý článok »

13. Október, 2014, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 7, číslo 10

Termín „učiteľská kompetencia“ patrí k jedným z moderných výrazov, ktoré sa relatívne často vyskytujú v prácach pedagógov profesionálne orientovaných na modernizáciu metód vzdelávania. Pokúsme sa zamyslieť nad obsahom tohto termínu. Skôr ako to urobíme, pripomeňme si tradičné významy slova kompetencia. Sú to tieto: pôsobnosť, pole pôsobnosti, dosah, účinnosť, vplyv, právomoc a oprávnenie. Tieto výrazy sú aplikovateľné aj na vzdelávaciu činnosť. Napríklad ten kto chce učiť, mal by mať príslušné vedomosti a skúsenosti, a v mnohých prípadoch by mal mať zároveň aj požadované oprávnenie. Toto oprávnenie je formálnym dokumentom umožňujúcim vzdelávať niekoho v určitej oblasti činností.
Celý článok »

26. Máj, 2014, Autor článku: Kozár Jozef, Prírodné vedy
Ročník 7, číslo 5

p17020_iconNavigation technologies and orbital systems used in environment of different worlds on another celestial bodies can be influenced by many aspects, many of which we even have not deeply examined. Very wide and important aspect is the local planetary conditions, especially the influence of the ionosphere, magnetosphere and several other conditions on the particular planet. In this paper we will focus on our most similar planetary neighbour – Mars, and on natural conditions influencing the possible use of satellite navigation and positioning systems there.
Celý článok »

12. Máj, 2014, Autor článku: Šebej Peter, Informačné technológie, Prírodné vedy, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 5

p16971_iconDlhé obdobie opakovane nám prinášajú predajcovia, výrobcovia, a tiež aj množstvo aktuálne vykonávaných testov informácie o vlastnostiach pneumatík, a zároveň prečo je potrebné vedieť o vlastnostiach pneumatík hlavne za nepriaznivých podmienok. A prečo je nevyhnutné ich kúpiť, je viac menej obchodný zámer. Navyše tento trend podporujú aj zákony mnohých krajín, špeciálne pre zimné obdobie. Čo prinášajú výsledky meraní: Jazdné vlastnosti letných a zimných plášťov, obvykle na tom istom aute a pri teplote tesne nad nulou. Rozdiely v jazdných vlastnostiach sú ďaleko menšie než vplyv nesprávnej jazdy na bezpečnosť. Zimné sú o niečo lepšie, ale neoprávňujú k väčšej odvahe za volantom.
Celý článok »

24. Február, 2014, Autor článku: Zemen Marián, Prírodné vedy
Ročník 7, číslo 2

p16757_iconČlánok sa zaoberá určovaním posunov a pretvorení stavebného objektu Východoslovenská galéria v Košiciach, kde prebieha rekonštrukcia v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Meraniu predchádzalo vypracovanie projektu merania posunov. Etapové merania sa vykonali pomocou digitálneho nivelačného prístroja Leica DNA 03 s využitím metódy presnej nivelácie. Výsledkami etapových meraní sú grafické a číselné výstupy.
Celý článok »

16. December, 2013, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 12

p16602_iconVýznam všeobecného vzdelania v prírodných vedách v súčasnosti nielenže nik nespochybňuje, ale toto vzdelanie je na Slovensku aj rôznym spôsobom podporované a v uspokojujúcej miere zabezpečené v rámci bežného vzdelávacieho systému. Jedným z vážnych problémov súčasnej spoločnosti je však to, že často je konfrontovaná ani nie tak so všeobecnými, ako skôr s veľmi špecifickými informáciami, z ktorých mnohé sa týkajú aj nášho každodenného života. To je aj dôvod, prečo sa každý z nás snaží tieto informácie nejakým spôsobom spracovať a vytvoriť si nejaké vlastné závery.
Celý článok »

28. Október, 2013, Autor článku: Kravčák Jozef, Prírodné vedy
Ročník 6, číslo 10

p16451_iconPríspevok uvádza niekoľko príkladov použitia skenovacieho elektrónového mikroskopu (SEM) vybaveného energetickým disperzným röntgenovým spektrometrom (EDS) pri analýze vlastností povrchu a atómového zloženia tenkých vláken. Použitie pozorovacieho módu s redukciou náboja umožnilo sledovanie povrchu tenkého feromagnetického drôtu pokrytého sklom a ďalších vzoriek s elektricky nevodivým povrchom bez nutnosti pokovovania povrchu. Detekcia bóru pomocou EDS je prezentovaná na vzorke čistého bóru a tiež v tenkom feromagnetickom drôte Co70,5Fe4,5Si15B10 pokrytom bórosilikátovým sklom. Veľká hĺbka ostrosti SEM bola s výhodou využitá pri zobrazovaní povrchu volfrámového vlákna.
Celý článok »