p16757_iconČlánok sa zaoberá určovaním posunov a pretvorení stavebného objektu Východoslovenská galéria v Košiciach, kde prebieha rekonštrukcia v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Meraniu predchádzalo vypracovanie projektu merania posunov. Etapové merania sa vykonali pomocou digitálneho nivelačného prístroja Leica DNA 03 s využitím metódy presnej nivelácie. Výsledkami etapových meraní sú grafické a číselné výstupy.

1. Úvod

VSG v Košiciach patrí k najstarším, najväčším a najvýznamnejším slovenským galériám. Nachádza sa na Hlavnej ulici v historickom jadre mesta. Jej priestory sa využívajú na výstavné účely a spoločensko-kultúrne podujatia. Ich kapacita je však nedostatočná – chýba priestor pre prezentáciu rôznych foriem súčasného umenia. Z tohto dôvodu bolo hlavným zámerom projektu vytvorenie nového univerzálneho výstavného priestoru. Výsledkom bude modernizácia existujúcich priestorov a výstavba nových výstavných priestorov v podzemí. V zmysle projektovej dokumentácie stavby bolo počas celého obdobia jej realizácie geodetickými metódami v pravidelných intervaloch monitorovať posuny a pretvorenia existujúcej budovy VSG (obr.1).

p16757_01_obr01a

p16757_02_obr01b
Obr. 1: Východoslovenská galéria v Košiciach (www 1., www 2.)

2. Základné pojmy

Posunom (pretvorením) všeobecne rozumieme pozvoľné zmeny v priestorovej polohe(tvare) objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry, dynamických prevádzkových účinkov a ďalších, obvykle fyzikálnych faktorov, pôsobiacich na objekt v danom prostredí a čase. Meraním sa overuje priebeh, charakter a veľkosť týchto zmien oproti základnej alebo predchádzajúcej etape merania.

 • Posun – zmena v polohe objektu oproti polohe v základnej alebo predchádzajúcej etape merania.
 • Pretvorenie (deformácia) – zmena tvaru v konštrukcii objektu oproti tvaru pri základnej alebo predchádzajúcej etape merania.
 • Absolútny posun – posun vyjadrený v absolútnej sústave, nezávislej od meraného objektu.
 • Relatívny posun – posun vyjadrený v relatívnej sústave vzhľadom na vzťažný bod nachádzajúci sa na objekte. Vyjadruje vzájomné zmeny v polohe pozorovaných bodov objektu.
 • Vodorovný posun – vyjadruje vodorovnú zložku posunu meraného bodu. V pravouhlej súradnicovej sústave sa charakterizuje zložkami Δx a Δy.
 • Zvislý posun – vyjadruje zvislú zložku posunu meraného bodu. Zvyčajne sa označuje Δz alebo Δh.
 • Sadanie (zdvíhanie) – zvislá zložka posunu smerom dolu (hore), obvykle vyvolaná stlačením základovej pôdy.
 • Naklonenie – odchýlenie zvislej osi objektu od zvislice.
 • Pootočenie – uhlová odchýlka objektu od jeho pôvodnej polohy, pričom je os otáčania vo všeobecnej polohe.
 • Priehyb – pretvorenie zvyčajne nosnej konštrukcie objektu v smere kolmom na prevládajúci smer (Kopáčik, 2013), (STN 730405).

3. Prehľad metód merania zvislých posunov a pretvorení stavebných objektov

Posuny stavebných objektov možno určovať rozličnými fyzikálnymi meracími metódami (mechanickými, optickými, elektronickými a pod.), medzi ktorými majú významné miesto najmä tieto geodetické metódy:

 • metóda geometrickej nivelácie (veľmi presná, presná, technická)
 • trigonometrické meranie výšok,
 • fotogrametrické metódy,
 • hydrostatická nivelácia.

Všeobecne možno uviesť, že na základe teoretických a praktických skúseností, možno metódou veľmi presnej nivelácie dosiahnuť empirickú strednú chybu merania zvislých posunov σ=0,15mm až 0,30mm, metódou presnej nivelácie σ=0,40mm až 0,70mm trigonometrickou metódou σ = 0,8mm až 1,5mm, fotogrametricky σ= 1,0mm až 3,0mm v závislosti najmä na vzdialenosti pozorovaných a vzťažných bodov (Kopáčik, 2013).

4. Projekt merania posunov a pretvorení

Pre každý stavebný objekt, na ktorom treba merať posuny, sa vypracuje projekt merania posunov. Projekt vypracuje geodet projektanta obvykle za spolupráce statika a investora. V projekte sa uvedú najmä:

 • účel a význam meraní,
 • údaje o geologických a hydrologických vlastnostiach základovej pôdy,
 • spôsob založenia stavby, popis konštrukcie objektu,
 • hodnoty očakávaných posunov a ich predpokladaný vývoj,
 • vyžadovaná presnosť meraní,
 • metódy merania posunov s rozborom presnosti a hospodárnosti meraní,
 • spôsob a časový plán rozmiestnenia a stabilizácie meracích zariadení
 • harmonogram realizácie meraní,
 • spôsob spracovania výsledkov meraní,
 • rozpočet nákladov na vybudovanie meracích zariadení

Účelom merania posunov a deformácií konštrukcií stavebných objektov je najmä:

 • získať podklady na posudzovanie správania sa základových pôd zaťažených objektom, prehlbovať teoretické vedomosti o podloží a o pôsobení objektu na blízke okolie,
 • porovnávať skutočné – merané posuny konštrukcií objektu s očakávanými teoretickými hodnotami a overovať správnosť vypočítaných teoretických hodnôt,
 • sledovať stav, funkčnú spoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií stavebného objektu,
 • sledovať vplyv budovaného objektu na bezpečnosť jestvujúcich objektov a vplyv rozličných fyzikálnych faktorov prostredia na stabilitu konštrukcií objektu.

Najčastejšie dochádza k sadaniu základov objektu a k zvislým deformáciám nosných konštrukcií, ktoré časovo prebiehajú rôzne podľa druhu, tvaru a rozmerov základov, priebehu zaťaženia a fyzikálnych faktorov prostredia, ktoré rušivo pôsobia na geometrický tvar základových a nosných konštrukcií, najmä ak ide o nerovnomerné sadanie základov alebo deformácie nosných konštrukcií. Informácie získané meraním posunov pozorovaných bodov objektu sa využívajú na overovanie teoretických hodnôt, na diagnostiku a prognózu zmien v správaní sa sledovaných konštrukcií objektu, resp. na včasné odstraňovanie porúch vo výstavbe, prípadne v prevádzke objektu (STN 730405).

5. Vyžadovaná presnosť meraní

Presnosť merania posunov a deformácií stavieb závisí od veľkosti a charakteru posunov za určitý čas. Otázku požadovanej presnosti merania posunov treba prerokovať nielen s projektantom – statikom, ale aj so spracovateľom prieskumu základovej pôdy a ďalšími odborníkmi pre zakladanie stavieb. Pre zakladanie stavieb spravidla stačí presnosť meraných posunov na 1 mm, pre statické výpočty sa požaduje presnosť o rad vyššia – maximálne s chybou 0,3 mm, pre vedecké experimenty sa zvyčajne požaduje presnosť merania posunov 1% z veľkosti teoretických hodnôt posunov; na technické účely spravidla postačí presnosť merania 5 až 10% z očakávaných hodnôt posunov.

Za dostatočnú presnosť merania posunov možno považovať presnosť, kde pri minimálnych nákladoch na meranie sa dosiahne požadovaný účel merania. Z hľadiska účelne vynaložených prostriedkov na meranie treba vychádzať podľa STN 73 0405 z vypočítaných hodnôt konečných a etapových posunov. Ako ďalší faktor tu pristupuje dĺžka etapy, ktorá by mala byť všeobecne volená tak, aby očakávaný etapový posun bol v primeranom pomere k presnosti merania. Na túto analýzu možno vhodne použiť pomer medzi očakávanou hodnotou posunu p a úplnou strednou chybou posunu mp v príslušnej etape merania. Tento pomer stanovuje STN 73 0405 hodnotou 1/15. Pomer môže byť však aj v medziach 1/5 až 1/10 vzhľadom na určitú rezervu – pôsobenie premenlivých systematických chýb. Pri nepresnej znalosti kritéria presnosti je pomer 1/10 na hranici účelnosti vynaložených prostriedkov. Úplná výberová stredná chyba m1 celkového posunu nemá prekročiť podľa STN 73 0405 hodnotu m1 = W : 15, kde W je očakávaný konečný posun objektu, vypočítaný podľa STN 73 1001.

Presnosť merania posunov možno účelne odvodiť aj na základe neistoty vypočítanej teoretickej hodnoty posunu, t. j. možnej chyby v teoretickej hodnote posunu. Krajná chyba merania v danom prípade nemá prekročiť hodnotu

\overline{m}_{\Delta x} = \frac{\Delta \overline{x}}{t} (1)

kde \overline{m}_{\Delta x} je úplná základná stredná chyba posunu (alebo smerodajná odchýlka σΔx), \Delta \overline{x} – krajná chyba vypočítanej teoretickej hodnoty, t – koeficient vymedzujúci interval konfidencie vzhľadom na dané riziko. WERNER uvádza pre presnosť zvislej zložky posunu vzťah

m_{\Delta z} = \frac{\Delta zi}{100} (2)

kde Δz je spodná (limitná) hodnota sadania, i – percento z limitnej hodnoty sadania. Presnosť merania posunov sa posudzuje podľa úplnej strednej chyby, a to základnej alebo výberovej

m_p = \sqrt{\eta^2+ \sum m_c^2} (3)

kde η je výberová náhodná stredná chyba posunu, vyjadrujúca vnútornú presnosť merania, mc – výberové systematické stredné chyby, vyjadrujúce vplyv vonkajších podmienok merania. Ide o úplnú strednú chybu funkcie dvoch veličín, z ktorých každá je zaťažená chybou. Pre úplnú základnú strednú chybu posunu (rozdiel dvoch meraní) platí vzťah

\overline{m}_{\Delta x}^2 = \overline{m}_1^2 + \overline{m}_2^2 +2r_{12} \overline{m}_1 \overline{m}_2 (4)

kde r12 je koeficient korelácie, vyjadrujúci závislosť obidvoch stredných chýb meraní \overline{m}_1 a \overline{m}_2 od systematických chýb (Michalčák a kol., 1985), (STN 730405).

6. Bodové pole pri meraní posunov a pretvorení stavebných objektov

Vzťažné body – vzťahujú sa k nim výsledky merania posunov pozorovaných bodov. Budujú sa v dostatočnom predstihu pred meraním. Ich lokalizácia a stabilizácia v priestore stavby musí byť taká, aby sa ich poloha nezmenila stavebnou činnosťou alebo inými vplyvmi. Na stavenisku sa rozmiestňujú zvyčajne tak, aby ich spojnice tvorili geometrický obrazec, napr. uzavretý nivelačný polygón. Vhodný spôsob rozmiestnenia pevných bodov je v tvare rovnostranného trojuholníka. Overovanie stability takto rozmiestnených bodov možno vykonať z jedného stanovišťa, a to zo stredu vpísanej kružnice do trojuholníka. Overovanie stability sa vykonáva pomocou testovania štatistických hypotéz. Jeden pevný bod na stavenisku s najlepšími základovými podmienkami sa volí za východiskový, t. j. hlavný vzťažný bod.

Pozorované body sa vybudujú na objekte podľa projektu merania posunov. Na stabilizáciu sa volia čapové alebo klincové značky vyhotovené z materiálov nepodliehajúcich korózii (Obr.2). Osadenie výškových značiek pozorovaných bodov sa urobí tak, aby značky boli pevné a umožňovali jednoznačné zvislé postavenie invarových nivelačných lát. Počet a rozmiestenie pozorovaných bodov určuje projektant, resp. statik. Má byť taký, aby sa mohli spoľahlivo určovať posuny staticky dôležitých základových alebo nosných častí objektu. Body na objektoch musia byť nenápadné, stabilné a lokalizované na objekte tak, aby poskytovali dostatočne presné a objektívne informácie o prebiehajúcom procese pretvorenia meraných konštrukcií objektu (STN 730405).

p16757_03_obr02a

p16757_04_obr02b
Obr. 2: Nivelačné značky

7. Meranie, spracovanie a prezentácia výsledkov

Na základe rozboru presnosti bola za metódu merania zvolená presná nivelácia, ktorá je charakterizovaná strednou kilometrovou chybou mo , ktorá sa pohybuje v rozmedzí 1,2 až 2,5 mm. Na meranie bol použitý digitálny nivelačný prístroj Leica DNA03 a kódové invarové laty GPCL2 (obr.3). Technické parametre prístroja sú uvedené v tab.1.

p16757_05_obr03
Obr. 3: Nivelačný prístroj Leica DNA03

Tab.1: Technické parametre prístroja Leica DNA03

DNA03
Presnosť TN (lata na tech.niveláciu) ± 1,0 mm
Presnosť VPN (invarové laty) ± 0,3 mm
Zväčšenie 24 x
Dosah TN (lata na tech.niveláciu) 1,8m až 110m
Dosah VPN (invarové laty) 1,8m až 60m
Odčítanie laty 0,01 mm
Kompenzátor (rozsah / citlivosť) ± 10′ / 0,3”
Merací čas 3 s

Vzťažnými bodmi boli klincové meračské značky umiestnené mimo staveniska. Ich stabilita bola pred každým meraním overená uzavretým nivelačným ťahom z bodov Štátnej nivelačnej siete (ŠNS). Pri štatistickom testovaní vzťažné body nevykazovali signifikantný posun a boli vo všetkých etapách merania považované za stabilné.

Pozorované body boli stabilizované čapovými nivelačnými značkami nad základovou škárou susediacich objektov. Ich prehľadná situácia je na obr. 4. Podľa projektu merania posunov a pretvorení bolo stabilizovaných 11 pozorovaných bodov. Merané boli metódou presnej nivelácie uzavretým nivelačným ťahom. Sieť bola vyrovnávaná metódou vyrovnania sprostredkujúcich meraní s podmienkami podľa matematického modelu napr. podľa (Bitterer, 2005). Ako sprostredkujúce veličiny boli použité približné (merané) prevýšenia a vodorovné dĺžky.

Meranie jednotlivých etáp bolo realizované v približne dvojtýždňových intervaloch. Celkovo bolo realizovaných 12 etáp merania. Výsledky merania boli interpretované číselne v tabuľkách a graficky. V príspevku sú znázornené etapy merania 2,3,6,7,12 v tab.2 až 6 a graficky sú znázornené body 1,3,8 na obr. 5 až 7. Kde na bode 3 došlo k najmenšiemu poklesu bodu a naopak na bode 8 k najväčšiemu.

p16757_06_obr04
Obr. 4.: Prehľadná situácia pozorovaných bodov

Tab.2: Číselné porovnanie výšok pozorovaných bodov v 2. etape merania

číslo bodu 1. etapa 24.9.12 2. etapa 23.10.12 Rozdiel 2.etapa – 1.etapa
Výška [m] Výška [m] ΔZ [mm]
1 209,2430 209,2410 -2,0
2 209,3580 209,3575 -0,5
3 209,1850 209,1846 -0,4
4 209,2430 209,2428 -0,2
5 209,3096 209,3090 -0,6
6 209,3315 209,3310 -0,5
7 209,2790 209,2782 -0,8
8 209,2470 209,2452 -1,8
9 209,2496 209,2494 -0,2
10 209,1910 209,1901 -0,9
11 209,2330 209,2313 -1,7

Tab.3: Číselné porovnanie výšok pozorovaných bodov v 3. etape merania

číslo bodu 1. etapa 24.9.12 2. etapa 23.10.12 3. etapa 30.10.12 Rozdiel 3.etapa – 2.etapa Rozdiel 3.etapa – 1.etapa
Výška [m] Výška [m] Výška [m] ΔZ [mm] ΔZ [mm]
1 209,2430 209,2410 209,2409 -0,1 -2,1
2 209,3580 209,3575 209,3568 -0,7 -1,2
3 209,1850 209,1846 209,1846 0 -0,4
4 209,2430 209,2428 209,2428 0 -0,2
5 209,3096 209,3090 209,3078 -1,2 -1,8
6 209,3315 209,3310 209,3303 -0,7 -1,2
7 209,2790 209,2782 209,2770 -1,2 -2,0
8 209,2470 209,2452 209,2444 -0,8 -2,6
9 209,2496 209,2494 209,2491 -0,3 -0,5
10 209,1910 209,1901 209,1888 -1,3 -2,2
11 209,2330 209,2313 209,2308 -0,5 -2,2

Tab.4: Číselné porovnanie výšok pozorovaných bodov v 6. etape merania

číslo bodu 1. etapa 24.9.12 5. etapa 19.11.12 6. etapa 6.12.12 Rozdiel 6.etapa – 5.etapa Rozdiel 6.etapa – 1.etapa
Výška [m] Výška [m] Výška [m] ΔZ [mm] ΔZ [mm]
1 209,2430 209,2361 209,2356 -0,5 -7,4
2 209,3580 209,3560 209,3558 -0,2 -2,2
3 209,1850 209,1823 209,1804 -1,9 -4,6
4 209,2430 209,2423 209,2417 -0,6 -1,3
5 209,3096 209,3073 209,3070 -0,3 -2,6
6 209,3315 209,3300 209,3299 -0,1 -1,6
7 209,2790 209,2760 209,2754 -0,6 -3,6
8 209,2470 209,2427 209,2408 -1,9 -6,2
9 209,2496 209,2488 209,2480 -0,8 -1,6
10 209,1910 209,1876 209,1868 -0,8 -4,2
11 209,2330 209,2301 209,2295 -0,6 -3,5

Tab.5: Číselné porovnanie výšok pozorovaných bodov v 7. etape merania

číslo bodu 1. etapa 24.9.12 6. etapa 6.12.12 7. etapa 19.12.12 Rozdiel 7.etapa – 6.etapa Rozdiel 7.etapa – 1.etapa
Výška [m] Výška [m] Výška [m] ΔZ [mm] ΔZ [mm]
1 209,2430 209,2356 209,2340 -1,6 -9,0
2 209,3580 209,3558 209,3554 -0,4 -2,6
3 209,1850 209,1804 209,1796 -0,8 -5,4
4 209,2430 209,2417 209,2410 -0,7 -2,0
5 209,3096 209,3070 209,3062 -0,8 -3,4
6 209,3315 209,3299 209,3298 -0,1 -1,7
7 209,2790 209,2754 209,2748 -0,6 -4,2
8 209,2470 209,2408 209,2405 -0,3 -6,5
9 209,2496 209,2480 209,2473 -0,7 -2,3
10 209,1910 209,1868 209,1863 -0,5 -4,7
11 209,2330 209,2295 209,2287 -0,8 -4,3

Tab.6: Číselné porovnanie výšok pozorovaných bodov v 12. etape merania

číslo bodu 1. etapa 24.9.12 11. etapa 14.02.13 12. etapa 22.04.13 Rozdiel 12.etapa – 11.etapa Rozdiel 12.etapa – 1.etapa
Výška [m] Výška [m] Výška [m] ΔZ [mm] ΔZ [mm]
1 209,2430 209,2298 209,2277 -2,1 -15,3
2 209,3580 209,3446 209,3430 -1,6 -15,0
3 209,1850 209,1742 209,1730 -1,2 -12,0
4 209,2430 209,2231 209,2225 -0,6 -20,5
5 209,3096 209,2969 209,2958 -1,1 -13,8
6 209,3315 209,3206 209,3186 -2,0 -12,9
7 209,2790 209,2613 209,2600 -1,3 -19,0
8 209,2470 209,2241 209,2220 -2,1 -25,0
9 209,2496 209,2304 209,2288 -1,6 -20,8
10 209,1910 209,1773 209,1751 -2,2 -15,9
11 209,2330 209,2158 209,2143 -1,5 -18,7

p16757_07_obr05
Obr. 5 Grafické znázornene poklesu pozorovaného bodu č.1 v dvanástich etapách merania

p16757_08_obr06
Obr. 6 Grafické znázornene poklesu pozorovaného bodu č.3 v dvanástich etapách merania

p16757_09_obr07
Obr. 7 Grafické znázornene poklesu pozorovaného bodu č.8 v dvanástich etapách merania

8. Záver

Každý stavebný objekt zaznamenáva počas výstavby, ale aj jeho prevádzky určité priestorové zmeny. Tieto zmeny v polohe objektu rovnako ako aj každá zmena tvaru a rozmerov objektu v dôsledku rôznych silových pôsobení, predstavuje celkovú deformáciu príslušného objektu, alebo jeho časti. To má vplyv na funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu priamo dotknutého a aj okolitých objektov. Pri výstavbe a rozsiahlejších rekonštrukčných prácach je potrebné zabezpečiť etapový geodetický monitoring takýchto objektov, aby sa predišlo škodám na majetku a zdraví osôb. V príspevku sú okrem prehľadu pojmov, najčastejšie používaných geodetických metód a popisu bodového poľa uvedené aj postupy merania a spracovania terénnych meraní v číselnej a grafickej podobe.

Na základe vyhodnotenia výsledkov možno konštatovať, že pri všetkých pozorovaných bodoch počas obdobia jednotlivých etáp monitoringu došlo k ich poklesu vplyvom výkopových prác na stavbe. Hodnoty zistených posunov pozorovaných bodov v časovom rozmedzí základnej a poslednej (dvanástej) etapy merania sú v intervale od -0.0120m na bode č. 3 do -0.0250m na bode č. 8. Z uvedených výsledkov vyplýva nutnosť a opodstatnenosť geodetického monitoringu aj s ohľadom na cenu geodetických prác. Z interpretácie zvislých posunov pozorovaných bodov ako aj ďalších zistení hlavného statika stavby sa pristúpilo po ukončení výkopových prác k opatreniam, ktoré majú zabezpečiť spevnenie existujúcich základov stavby tak aby boli dodržané všetky požadované normy pre ďalšie stavebné práce.

Literatúra

 1. BITTERER, L.: Geodézia. III., Žilina: Katedra geodézie, Žilinská univerzita v Žiline, 2005. 109 s.
 2. KOPÁČIK, A.: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov. In: Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe, Komora geodetov a kartografov Bratislava, ISBN 978-80-89623-02-0
 3. MICHALČÁK, O. – VOSIKA, O. – VESELÝ, M. – NOVÁK Z.: Inžinierska geodézia I. Bratislava : ALFA – vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1985. 399s.
 4. STN 73 0405: Meranie posunov stavebných objektov: 1985, 16.s
 5. http://slovakia.travel/vychodoslovenska-galeria-kosice
 6. http://archeosk.sk/vyskum-vychodoslovenskej-galerie-v-kosiciach/

Spoluautorom článku je Ing. Ľudovít Kovanič, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Park Komenského 19, Košice, Ústav geodézie, kartografie a GIS

Napísať príspevok