27. Jún, 2016, Autor článku: Lešo Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 9, číslo 6

p18645_iconČlánok sa zaoberá procesom vytvorenia detailnej 3D vizualizácie robotického ramena prostredníctvom patch objektov, venuje sa vytvoreniu vizualizácie robotického ramena v externom editore, importovaniu modelu robotického ramena do programu MATLAB a jeho následnému zobrazeniu. V príspevku sú opísané rôzne metódy pre docielenie čo najlepšej vizualizácie robotických ramien pomocou nastavenia osvetlenia a materiálov robotického ramena. Záver článku sa zaoberá nastavením kamery pre grafickú scénu a nastavením požadovanej veľkosti zobrazenia vizualizovanej scény.
Celý článok »

25. Máj, 2016, Autor článku: Lešo Martin, MATLAB/Comsol
Ročník 9, číslo 5

p18583_iconČlánok sa zaoberá opisom možností 3D vizualizácie objektov tvorených polygónmi v programe MATLAB, ktoré je možné vykresliť v samostatnom grafickom okne. Nakoľko vytvorenie 3D objektov zložitejších tvarov priamo v programe MATLAB môže byť značne komplikovaná úloha, v rámci príspevku je prezentovaná metóda importu zložitejších vizualizácií priamo do MATLAB-u z externých 3D editorov. Článok je zameraný prevažne na použitie funkcie patch pre vykreslenie objektov tvorených pomocou polygónov a na načítanie a spracovanie textových dát v MATLAB-e za použitia regulárnych výrazov. Výsledkom práce je znázornená vytvorená vizualizácia priemyselného robotického ramena ABB IRB – 120.
Celý článok »

20. Máj, 2015, Autor článku: Palko Tomáš, Informačné technológie, MATLAB/Comsol
Ročník 8, číslo 5

Tento príspevok je venovaný detekcie tajnej správy v statických obrazoch, čo je realizované stegoanalýzou v transformovanej DWT oblasti. Navrhnutá bola metóda stegoanalýzy, ktorá využíva diskrétnu waveletovú transformáciu a extrakciu 46 štatistických parametrov z obrazových súborov. Na trénovanie a klasifikáciu je využitý algoritmus podporných vektorov (SVM) s lineárnou kernel funkciou. Programová realizácia navrhnutej metódy bola realizovaná v prostredí MATLAB a následne tento algoritmus bol verifikovaný z hľadiska úspešnosti detekcie tajnej správy v obrazových dátach.
Celý článok »

08. December, 2014, Autor článku: Zavacký Jozef, MATLAB/Comsol
Ročník 7, číslo 12

p17657_iconČlánok sa venuje krátkodobej Fourierovej transformácii. Táto transformácia je častým nástrojom časovo frekvenčnej analýzy nestacionárnych signálov. Princíp je veľmi jednoduchý. Vynásobíme signál f(t), ktorý má byť analyzovaný s určitým typom symetrickej oknovej funkcie (oknom) konštantnej dĺžky a potom vypočítame Fourierovu transformáciu jednotlivých úsekov signálu f(t). Spektrum krátkodobej Fourierovej transformácie je vo všeobecnom prípade komplexná funkcia dvoch reálnych premenných, času a frekvencie. Pre jeho grafické znázornenie sa používa tzv. spektrogram.
Celý článok »

15. September, 2014, Autor článku: Kozár Jozef, Informačné technológie, MATLAB/Comsol
Ročník 7, číslo 9

p17317_iconPlanetary exploration systems and space probes are always working in very extreme environment. When considering this environment and other conditions which will have significant effect on the functionality and reliability of space probe or planetary rover, then we must focus on very precise design, development and testing of these systems even before their mission starts. For investigation of possible situations in various extreme natural environments we can use various simulation techniques – especially computer simulation. In this paper we will focus on evaluation of possibilities, necessity and place of computer simulation in process of design and development of space and planetary exploration systems.
Celý článok »

10. Marec, 2014, Autor článku: Baxa Tomáš, MATLAB/Comsol
Ročník 7, číslo 3

Článok je zameraný na komplexný rozbor a porovnanie dvoch optimalizačných funkcií, ktoré sú definované ako vstavané funkcie v programovom prostredí MATLAB. Jedná sa o funkcie lsqnonlin a fmincon, ktoré sú určené pre použitie na nelineárnych funkciách s určitými obmedzeniami. Následne sú článku ďalej podrobne popísané jednotlivé princípy a metódy, ktoré tieto funkcie využívajú. Ich rozdiely budú demonštrované na príklade ladenia PID regulátora – optimálne nastavenie jednotlivých parametrov, pre sústavu popísanú v programe MATLAB vo voľne dostupnej schéme optsim.mdl.
Celý článok »

27. Január, 2014, Autor článku: Ivančin Ivan, MATLAB/Comsol, Študentské práce
Ročník 7, číslo 1

Tento článok je venovaný téme optimalizácie s využitím softvérových nástrojov Global Optimalization Toolbox v prostredí MATLABu. Tento súbor nástrojov je vo veľkej miere využívaný pri riešení rôznych optimalizačných úloh. Článok sa konkrétne venuje funkciám fminimax a fminunc, opisuje algoritmus ich výpočtu a ukazuje rôzne obmedzujúce faktory týchto funkcií. Aplikácia postupov optimalizácie je uskutočnená na príklade optimalizácie parametrov PID regulátora.
Celý článok »

16. September, 2013, Autor článku: Humusoft, MATLAB/Comsol
Ročník 6, číslo 9

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR) je v rámci Operačného programu Výskum a vývoj riešiteľom národných projektov Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) a Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK). Projekty sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a ich cieľom je vybudovať dátové centrum pre výskum a vývoj, ktoré bude uchovávať, spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike a poskytovať služby v súvislosti s využívaním tejto infraštruktúry.
Celý článok »

19. August, 2013, Autor článku: Humusoft, MATLAB/Comsol
Ročník 6, číslo 8

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR) je v rámci Operačného programu Výskum a vývoj riešiteľom národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) [1]. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a jeho cieľom je vybudovať dátové centrum pre výskum a vývoj, ktoré bude uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
Celý článok »

07. November, 2012, Autor článku: Juško Štefan, Elektrotechnika, MATLAB/Comsol
Ročník 5, číslo 11

Tento príspevok nadväzuje na článok Návrh dvojosovej sústavy v prostredí Matlab SimMechanics publikovaný na tomto portáli. V príspevku bude uvedený návrh elektropohonov a riadiacich obvodov k uvedenej sústave a taktiež postup verifikácie kopletného modelu dvojosovej, mechanickej sústavy.
Celý článok »