09. Január, 2017, Autor článku: Oravec Jakub, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 1

p18844_iconPríspevok sa venuje predstaveniu algoritmu Houghovej transformácie (HT). Po opísaní pôvodného návrhu sú zmienené aj rôzne verzie tejto transformácie, ktoré si našli svoje uplatnenie v oblasti rozpoznávania obrazcov. Samotná HT má viacero krokov, ktoré sú v článku bližšie popísané. Pozornosť je venovaná aj zostaveniu akumulátora, rozsahu a rozlíšeniu jeho parametrov. Po uvedení vlastností a možností transformácie je rozpoznávanie tvaru dopravnej značky demonštrované na jednoduchom príklade.
Celý článok »

31. Október, 2016, Autor článku: Víchová Kateřina, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 10

p18837_iconThe article deals with media during a crisis situation. The first part of the article defines media and includes their division. Furthermore, the selected media is closely specified and their role in times of crisis is defined. The public awareness in times of crisis situations is dealt with in the second part of the article. The lack of awareness of mayors in the incident of the active shooter attack in Uherský Brod is depicted. The recommendation that particularly refers to citizens´ rights in the Charter of Fundamen-tal Rights and Freedoms forms part of the article. The article appeals to the activity of a specialized institute for crisis management.
Celý článok »

24. Október, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 10

p18818_iconTento príspevok sa zaoberá problematikou denného osvetlenia vnútorných priestorov. Cieľom tohto článku je priblížiť problematiku svetelnej technicky z pohľadu denného osvetlenia. V úvode článku sú popísané základne svetelno-technické parametre. Následne je bližšie charakterizovaný program DIALux spolu s praktickým vysvetlením práce s daným simulačným programom. Následne je na bližšie špecifikovanom vnútornom priestore riešená problematika denného osvetlenia z pohľadu platnej normy.
Celý článok »

17. Október, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 10

p18796_iconV článku sú prezentované základné technológie 3D integrácie systémov a ich možnosti využitia. Článok popisuje možnosti puzdrenia súčiastok a riešenia multisubstrátových modulov, ktoré sú používané pri 3D integrácií systémov.
Celý článok »

10. Október, 2016, Autor článku: Sčensná Anna, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 10

p18791_iconEurópska komisia, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, je v zmysle svojho vývoja orgánom značne progresívnym. Spôsob jej fungovania, tak ako bol zakotvený v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, je poznačený revíznymi zmluvami, ktoré ho sformovali až do terajšej podoby. Zmenám sa nevyhlo ani zloženie Európskej komisie a spôsob obsadzovania jednotlivých postov z radov príslušníkov členských štátov. Z toho dôvodu sa predložený príspevok primárne zameriava na skúmanie otázok dotýkajúcich sa kreácie Európskej komisie. Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy právnej úpravy kreovania členov a predsedu Európskej komisie v zmysle Lisabonskej zmluvy poukázať na jej reálne uplatňovanie, ktoré ilustruje proces kreácie súčasnej Európskej komisie.
Celý článok »

12. September, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 9

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike strategického riadenia a plánovania inovácií z pohľadu metód a nástrojov využívajúcich sa na generovanie invencií pre tvorbu inovácií v rámci inovačného procesu. Popisuje ich ako nevyhnutnú súčasť pre strategické riadenie a plánovanie inovácií v rámci redukovania neistoty v inovačnom procese podnikov a účelového ako aj efektívneho nástroja pre ďalší ich rozvoj.
Celý článok »

05. September, 2016, Autor článku: Gibová Zuzana, Prírodné vedy
Ročník 9, číslo 9

p18777_iconPríspevok uvádza príklad ako je možné tradičnú klasickú prednášku, ktorá je zameraná len na odovzdávanie poznatkov, zmeniť na prednášku, na ktorej študenti aktívne spolupracujú. Zmenou štruktúry prednášky a doplnením prvkov, ktoré motivujú študentov k aktivite, môžeme prednášku zatraktívniť, a tým dosiahnuť vyšší záujem študentov. V článku sú uvedené aj konkrétne ukážky a zdroje, pomocou ktorých je možné prednášku zefektívniť.
Celý článok »

29. August, 2016, Autor článku: Girovský Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

p18766_iconTento článok sa zaoberá návrhom a realizáciou simulácie ridenia ASR systému vozidla. Pri simulácii boli uvažované rôzne prístupy k riadeniu ASR systému. Prvý prístup vychádzal z využitia regulátora bŕzd, druhý z využitia regulátora škrtiacej klapky a tretí z kombinácie prvých dvoch prístupov. Návrh a simulácia asistenčného systému ASR pre vozidlo bolo realizované za pomoci programov MATLAB/Simulink a CarSim. V závere príspevku je uvedená simulačná verifikácia správania sa vozidla bez systému ASR a so systémom ASR na kombinovanej vozovke.
Celý článok »

22. August, 2016, Autor článku: Mikita Miroslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

elektrarenPrečerpávacie vodné elektrárne sú veľmi vhodným spôsob na zabránenie nepredvídateľných nerovnováh pri výrobe elektriny napriek tomu že ich stavba je veľmi drahá sú spoľahlivým a dlhodobým zdrojom. Princíp prečerpávacích vodných elektrární je podobný ako u dobíjacích batérií, ktoré môžu generovať elektrickú energiu v prípade , že je nedostatok vo výrobe elektrickej energie a tiež môžu spotrebovávať v prípade , že je naopak prebytok vo výrobe elektrickej energie . Regulácia medzi výrobou a spotrebou v sieti je veľmi dôležitá a práve preto sú prečerpávacie vodné elektrárne potrebnou súčasťou v energetickej sieti. Pri vytváraní nového projektu každej elektrárne je dôležitá predikcia výkonu a simulačné softvéry sú užitočným nástrojom pri plánovaní projektov elektrární. Pre dobrú predikciu sú tiež dôležité reálne údaje pre simuláciu a vedomosti o lokalite tohto projektu , pretože každý projekt je od iných podobných projektov odlišný. Pre dosiahnutie optimálnych podmienok používania prečerpávacích vodných elektrární je potrebné nájsť najlepší algoritmus fungovania takýchto zdrojov.
Celý článok »

15. August, 2016, Autor článku: Mihaľov Juraj, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 8

p18724_iconHlavným cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s aktuálnymi možnosťami snímania v oblasti pohybových senzorov. Existujú senzory, ktoré snímajú celé telo a kĺby, ruky či tvár. Pohybových senzorov je množstvo a v súčasnosti je trend ich prepájania. S technológiami využívajúcimi infračervené svetlo či ultrazvuk je vhodné prepojiť technológiu Ultra Wide Band. Ultra Wide band je technológia využívajúca široké pásmo frekvencií, v ktorom pracujú všetky bežne používané bezdrôtové zariadenia.
Celý článok »