17. Október, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 10

p18796_iconV článku sú prezentované základné technológie 3D integrácie systémov a ich možnosti využitia. Článok popisuje možnosti puzdrenia súčiastok a riešenia multisubstrátových modulov, ktoré sú používané pri 3D integrácií systémov.
Celý článok »

10. Október, 2016, Autor článku: Sčensná Anna, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 10

p18791_iconEurópska komisia, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, je v zmysle svojho vývoja orgánom značne progresívnym. Spôsob jej fungovania, tak ako bol zakotvený v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, je poznačený revíznymi zmluvami, ktoré ho sformovali až do terajšej podoby. Zmenám sa nevyhlo ani zloženie Európskej komisie a spôsob obsadzovania jednotlivých postov z radov príslušníkov členských štátov. Z toho dôvodu sa predložený príspevok primárne zameriava na skúmanie otázok dotýkajúcich sa kreácie Európskej komisie. Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy právnej úpravy kreovania členov a predsedu Európskej komisie v zmysle Lisabonskej zmluvy poukázať na jej reálne uplatňovanie, ktoré ilustruje proces kreácie súčasnej Európskej komisie.
Celý článok »

12. September, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 9

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike strategického riadenia a plánovania inovácií z pohľadu metód a nástrojov využívajúcich sa na generovanie invencií pre tvorbu inovácií v rámci inovačného procesu. Popisuje ich ako nevyhnutnú súčasť pre strategické riadenie a plánovanie inovácií v rámci redukovania neistoty v inovačnom procese podnikov a účelového ako aj efektívneho nástroja pre ďalší ich rozvoj.
Celý článok »

05. September, 2016, Autor článku: Gibová Zuzana, Prírodné vedy
Ročník 9, číslo 9

p18777_iconPríspevok uvádza príklad ako je možné tradičnú klasickú prednášku, ktorá je zameraná len na odovzdávanie poznatkov, zmeniť na prednášku, na ktorej študenti aktívne spolupracujú. Zmenou štruktúry prednášky a doplnením prvkov, ktoré motivujú študentov k aktivite, môžeme prednášku zatraktívniť, a tým dosiahnuť vyšší záujem študentov. V článku sú uvedené aj konkrétne ukážky a zdroje, pomocou ktorých je možné prednášku zefektívniť.
Celý článok »

29. August, 2016, Autor článku: Girovský Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

p18766_iconTento článok sa zaoberá návrhom a realizáciou simulácie ridenia ASR systému vozidla. Pri simulácii boli uvažované rôzne prístupy k riadeniu ASR systému. Prvý prístup vychádzal z využitia regulátora bŕzd, druhý z využitia regulátora škrtiacej klapky a tretí z kombinácie prvých dvoch prístupov. Návrh a simulácia asistenčného systému ASR pre vozidlo bolo realizované za pomoci programov MATLAB/Simulink a CarSim. V závere príspevku je uvedená simulačná verifikácia správania sa vozidla bez systému ASR a so systémom ASR na kombinovanej vozovke.
Celý článok »

22. August, 2016, Autor článku: Mikita Miroslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

elektrarenPrečerpávacie vodné elektrárne sú veľmi vhodným spôsob na zabránenie nepredvídateľných nerovnováh pri výrobe elektriny napriek tomu že ich stavba je veľmi drahá sú spoľahlivým a dlhodobým zdrojom. Princíp prečerpávacích vodných elektrární je podobný ako u dobíjacích batérií, ktoré môžu generovať elektrickú energiu v prípade , že je nedostatok vo výrobe elektrickej energie a tiež môžu spotrebovávať v prípade , že je naopak prebytok vo výrobe elektrickej energie . Regulácia medzi výrobou a spotrebou v sieti je veľmi dôležitá a práve preto sú prečerpávacie vodné elektrárne potrebnou súčasťou v energetickej sieti. Pri vytváraní nového projektu každej elektrárne je dôležitá predikcia výkonu a simulačné softvéry sú užitočným nástrojom pri plánovaní projektov elektrární. Pre dobrú predikciu sú tiež dôležité reálne údaje pre simuláciu a vedomosti o lokalite tohto projektu , pretože každý projekt je od iných podobných projektov odlišný. Pre dosiahnutie optimálnych podmienok používania prečerpávacích vodných elektrární je potrebné nájsť najlepší algoritmus fungovania takýchto zdrojov.
Celý článok »

15. August, 2016, Autor článku: Mihaľov Juraj, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 8

p18724_iconHlavným cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s aktuálnymi možnosťami snímania v oblasti pohybových senzorov. Existujú senzory, ktoré snímajú celé telo a kĺby, ruky či tvár. Pohybových senzorov je množstvo a v súčasnosti je trend ich prepájania. S technológiami využívajúcimi infračervené svetlo či ultrazvuk je vhodné prepojiť technológiu Ultra Wide Band. Ultra Wide band je technológia využívajúca široké pásmo frekvencií, v ktorom pracujú všetky bežne používané bezdrôtové zariadenia.
Celý článok »

08. August, 2016, Autor článku: Bober Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

p18751_iconRiadiaci obvod BLDC motora so snímačmi využíva informáciu o polohe rotora na určenie uhla komutácie prúdu z jednej cievky statora na druhú. Vhodný okamih komutácie prúdu ovplyvňuje účinnosť motora, zvlnenie momentu a hlučnosť. Článok sa zaoberá meraním vplyvu presnosti ulov komutácie na index účinnosti, ktorý je za určených podmienok úmerný účinnosti. Z nameraných výsledkov vyplýva, že pri riadení motora podľa vstavaného Hallového snímača nie je účinnosť motora maximálna a jednotlivé hrany signálov sú posunuté oproti optimálnym. Vhodnou metódou bude možné nájsť presné polohy pre všetky komutačné uhly.
Celý článok »

21. Júl, 2016, Autor článku: Hamráček Martin, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7

p17349_iconProblematika náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci je aktuálnou v každom čase. Zvlášť v období, keď nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov trpí nie len súkromná sféra, ale aj verejná správa. Prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca, nie sú zriedkavé. Zmyslom článku je preto priblížiť uvedenú problematiku, uviesť čitateľa do správnej terminológie a popísať postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť. Zodpovednosť za nezákonné konanie, ktorým bola spôsobená škoda nesie nielen štát, ale aj orgány samosprávy. V článku budú zároveň teoretické poznatky doplnené o najdôležitejšie súdne rozhodnutia a praktické skúsenosti.
Celý článok »

18. Júl, 2016, Autor článku: Hricová Romana, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7

p17847_iconV mnohých krajinách sveta sa absolventi po ukončení vzdelávania dostávajú do nezávideniahodnej pozície, kedy vyjdú zo škôl, chcú začať pracovať a narazia na problém nezamestnanosti. Mnoho podnikov hľadá zamestnancov medzi tými, čo už majú niekoľkoročnú prax, ale tým sa absolvent dostane do začarovaného kruhu, kedy práce nezíska, lebo nemá prax a prax nemá, lebo doteraz nikdy nikde nepracoval. Na Slovensku nie je situácie iná, časopis Business Insider dokonca zaradil Slovensko na 26. pozíciu v počte nezamestnaných mladých ľudí. Štát, ktorý si uvedomuje závažnosť tejto situácie sa pokúša mnohými prostriedkami tento stav zmeniť a tak prichádza s niekoľkými programami na zmiernenie nezamestnanosti absolventov. Týmto programom sa venuje článok rovnako ako aj stručnému vyhodnoteniu výsledkov.
Celý článok »