07. Máj, 2012, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 5

V študentských prácach, bez ohľadu na to o aký stupeň vzdelávania ide, sa stretáme s dvoma odlišnými prípadmi porušovania autorských práv. Prvému prípadu, ktorým je ich nevedomé porušovanie, spolu s nekorektným zaraďovaním cudzích dokumentov do vlastných prác, sa venuje predchádzajúci článok publikovaný v tomto časopise (1). Tento text sa venuje druhému prípadu, vedomého porušovania autorských práv, formou kopírovania veľkých súborov cudzích odborných prác.
Celý článok »

25. Apríl, 2012, Autor článku: Jesenák Karol, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 4

Najčastejším dôvodom kopírovania elektronických dokumentov v bežnom živote je pravdepodobne snaha o získanie rôznych zábavných produktov, napr. hudobných a filmových, pričom zvyčajnou motiváciou je vyhúť sa poplatkom za ich využívanie. Napriek mnohým problémom, ktoré sú spojené s informatizáciou vzdelávacieho procesu na školách, možno konštatovať, že obrovské množstvo odborných informácií potrebných pre štúdium, je študentom k dispozícii úplne zdarma, pretože náklady spojené s ich vznikom, nesú buď výlučne ich autori alebo ich hradia samotné vzdelávacie inštitúcie.
Celý článok »

08. Február, 2012, Autor článku: Haverlíková Viera, Oznamy, Prírodné vedy
Ročník 5, číslo 2

Aké sú vízie internetu 2042? Ako pomôže virtuálna Bratislava obyvateľom skutočnej Bratislavy? Existujú nekonečne veľké čísla? Čo nám môžu prezradiť superrýchle neutrína a Higgsov bozón? Odpoveď na tieto i mnohé ďalšie otázky získajú záujemcovia priamo od vedcov 15. februára 2012 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave počas zaujímavých prezentácií NIELEN VIRTUÁLNY SVET NA FMFI UK.
Celý článok »

14. December, 2011, Autor článku: Snopek Jozef, Prírodné vedy, Študentské práce
Ročník 4, číslo 12

V tejto práci sme sa zamerali na štúdium radiačnej odolnosti supravodivého materiálu YBa2Cu3O7-x pomocou pozitrónovej annihilačnej spektorskopie. Skúmali sme dva rôzne materiály – YBCO a MS2F, ktoré sa líšia výrobným procesom a čiastočne aj chemickým zložením. Vzorky boli ožiarené v experimentálnom jadrovom reaktore TRIGA MARK II vo Viedni.
Celý článok »

27. September, 2011, Autor článku: Caboň Miroslav, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 9

Študentský botanický klub Sladké drievko Vás srdečne pozýva na prvú tohtoročnú prednášku “Stromy v mytológii”. Prednášajúcou bude Ing. Mgr. Eva Brutovská z Katedry botaniky PríF UK a uskutoční sa tradične v knižnici Katedry botaniky (Révová 39, Bratislava), v stredu 28.9. 2010 o 18:00.
Celý článok »

18. September, 2011, Autor článku: Májeková Jana, Oznamy, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 9

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z radov študentov, pedagógov a zanietencov prírody na Sobotňajšie botanické exkurzie (nielen) do okolia Bratislavy. Náučný chodník vedie cez slanisko, Panónsky háj až k Biologickej stanici Prírodovedeckej fakulty UK.
Celý článok »

01. Jún, 2011, Autor článku: Babčan Ján, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 6

Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, globálne ochladzovanie je popri globálnom otepľovaní vedecky dokázaným javom v histórii Zeme. Nemôžeme však povedať, že v časovom slede je zákonitým javom vo vývoji Zeme, skôr môžeme povedať, že je javom náhodným, pretože súvislosti jeho vzniku sa viažu na náhodné javy vyskytujúce sa na Slnku pri procesoch slnečnej aktivity. Zákonitosti sa však prejavujú v tom, že globálne ochladzovanie závisí od slnečnej aktivity, o ktorej sme uviedli (cit, A. Hejduk aj. Stohl, 1987), že nie je konštantná, že sa mení. Príčinou je zrejme nestabilita termojadrových procesov premeny vodíka na hélium a iné prvky.
Celý článok »

18. Máj, 2011, Autor článku: Babčan Ján, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 5

Pojmy – globálne otepľovanie, globálne klimatické zmeny, skleníkové efekty, skleníkové javy atď – vzbudzujú u obyvateľov našej planéty prinajmenšom vážne obavy, u mnohých už aj konkrétne nebezpečenstvo a strach o vlastný život, majetok a neznámu budúcnosť. Snáď najviac citovaným fenoménom z uvedenej oblasti boli a ešte aj sú javy pripisované skleníkovým efektom, avšak v postupnej príčinnej súvislosti treba na prvom mieste predsa len uviesť globálne otepľovanie. Jeho dôsledkom sú tak globálne klimatické zmeny ako aj skleníkové efekty.
Celý článok »

04. Máj, 2011, Autor článku: Kubisa Tomáš, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 5

Iba málo aspektov nám „vlastnej histórie“ je tak zahalené tajomstvom ako práve náboženstvo starých Slovanov. Výskum a následnú rekonštrukciu tohto fenoménu sťažuje niekoľko významných faktorov. V prvom rade ide o nedostatok priamych písomných prameňov, ktoré navyše boli písané kresťanskými vzdelancami, ktorí všetko pohanské cielene démonizovali a nenávideli. Situáciu komplikujú aj falzifikáty kvázi autentických textov, ktoré sa objavovali najmä v 19. storočí s cieľom podporiť v slovanských krajinách národnobuditeľské hnutie.
Celý článok »

30. Marec, 2011, Autor článku: Babčan Ján, Prírodné vedy
Ročník 4, číslo 3

Pozemské alebo atmosférické skleníkové systémy sa líšia od záhradníckeho predovšetkým rozmermi a usporiadaním súčastí týchto systémov. Od venušianskeho sa odlišujú radom parametrov, podobnosť je prakticky len v podobnosti, resp. podmienkach vzniku. V tomto prípade je plne na mieste konštatovanie, že venušiansky a pozemské skleníkové systémy, nemožno vôbec porovnávať a príslušné atribúty z jednej planéty na druhú prenášať.
Celý článok »