V predošlej časti Bača Ondrej vysvetlil krčmárovi, že po zuby ozbrojeného chlapa v krčme nie je hodno snažiť sa oklamať. V tomto spore však ostalo pár otázok nevyjasnených. Tu je ich riešenie:

1. Kto mal v tomto spore skutočnú pravdu?
Diskusiu o tom, kto mal pravdu, ponecháme filozofom, právnikom a iným neexaktým vedným odborom (pravdu mali asi obaja).

2. Aký efekt bača OBCh využil, aby oklamal krčmára?
V zmesiach reálnych kvapalín sa uplatňujú vzájomné interakcie ich zložiek, v tomto prípade etanol čiastočne vyplní voľný priestor medzi molekulami vody (intersticiálne polohy), čím dôjde k objemovej kontrakcii zmesi voda – etanol. Tento efekt je maximálny pri mólovom zlomku etanolu xetanol \approx 0.12, čo je približne 30% obj. etanolu.

Aditivita hmoty stále platí a musí platiť, ale aditivita objemov sa v tomto prípade nezachová, dojde k objemovej kontrakcii obr. 2.

Obr. 2 Objemová kontrakcia pri zmiešaní etanolu s vodou

3. Vypočítajte mólové objemy čistej vody a čistého etanolu a porovnajte s hodnotami parciálnych mólových objemov v zmesi voda – etanol (Obr. 2).

\rho _{H_{2}O} = 0.998 kg.dm-3, \rho _{etanol} = 0.791 kg.dm-3 pri 20 oC
Látkové množstvo vody v 1 dm3 je n_{H_{2}O} = \frac{998}{M_{H_{2}O}} = 55.44 mol , z toho vyplýva že na jeden mól vody pripadá objem V_{H_{2}O}^{o} = \frac{1000}{55.44} = 18.0 cm^3.mol^{-1}.
Látkové množstvo etanolu v 1 dm3 je n_{etanol} = \frac{791}{46.1} = 17.16 mol z toho vyplýva že na jeden mól vody pripadá objem V_{etanol}^{o} = \frac{1000}{17.16} = 58.3 cm^3.mol^{-1} .

Z obr. 3 vidieť, že experimentálne hodnoty parciálnych mólových objemov etanolu a vody v ich binárnych zmesiach sa líšia od hodnoty vypočítaných pre čisté látky a v závislosti od koncentrácie majú pomerne zložitý priebeh.

Obr. 3 Experimentálna závislosť parciálnych mólových objemov a etanolu v binárnej zmesi

Parciálny mólový objem vody v etanole extrapolovaný na nulovú koncentráciu etanolu V_{etanol} = 53.3 cm^3.mol^{-1} . Parciálny mólový objem vody v etanole extrapolovaný na nulovú koncentráciu vody V_{H_{2}O} = 14 cm^3.mol^{-1} .

4. Z experimentálnych hodnôt parciálnych mólových objemov vody a etanolu vypočítajte reálny objem dvojzložkovej zmesi.

Celkový objem zmesi je daný rovnicou (1)

V = n_{etanol} V_{etanol} + n_{H_{2}O} V_{H_{2}O} (1)

kde netanol a n_{H_{2}O} sú látkové množstvá (móly) etanolu a vody. Objemy Vetanol a V_{H_{2}O} sú parciálne mólové objemy etanolu a vody pri danej koncentrácii odčítané zo závislosti na obr. 3.

mólový zlomok etanolu pre 30% obj.

\displaystyle x_{etanol} = \frac{\frac{30 * 0.791}{46.1} }{\frac{30 * 0.791}{46.1} + \frac{70 * 0.998}{18}} = 0.117 (2)

mólový zlomok vody x_{H_{2}O} = 1 - x_{etanol} = 0.883

Pri týchto koncentráciách je parciálny mólový objem vody V_{H_{2}O} = 18 cm^{3}.mol^{-1}  a parciálny objem etanolu V_{etanol} = 52.6 cm^{3}.mol^{-1}  . Látkové množstvo etanolu n_{etanol} = 30 * 0.791/46.1 = 0.515 mol  a látkové množstvo vody n_{H_{2}O} = 70 * 0.998/18 = 3.881 mol  .

Dosadením do týchto dodnôt do rovnice (1) dostaneme pre objem zmesi hodnotu V = 3.881*18 + 0.515*52.6 = 96.9 cm^{3}.

Ako vidieť z obr. 3 je to práve minimálny parciálny mólový objem etanolu vo vode (maximálna objemová kontrakcia) a toto bol dôvod, prečo si bača OBCh napriek pohŕdavým poznámkam zvolil pre namiešanie nápoja (drinku) práve koncentráciu 30% obj. etanolu.

5. Koľko ml vody a etanolu by sme museli zmiešať, aby sme dostali 100 ml zmesi v rovnakom pomere (30 : 100).

Aby sme dosiahli objem zmesi 100 ml v rovnakom pomere, musíme príslušné látkové množstvá oboch zložiek vynásobiť korekčným faktorom f, ktorý vypočítame nasledujúcou úvahou: Pomer mólových zlomkov v zmesi musí byť zachovaný. Požadovaný objem 100 cm3 bude daný vzťahom (3)

\displaystyle V = 100 = f(x_{etanol}V_{etanol} + x_{H_{2}O}V_{H_{2}O}) (3)

Po dosadení príslušných hodnôt mólových zlomkov a parciálnych mólových objemov etanolu a vody do vzťahu (3) dostaneme pre korekčný faktor f=4.535, látkové množstvo etanolu n_{etanol} = f*x_{etanol} = 0.531 mol  , látkové množstvo vody n_{H_{2}O} = f*x_{x_{H_{2}O}} = 3.427 mol  .

Objem etanolu je V_{etanol} = n_{etanol}*46.1 / \rho_{etanol} = 30.95 cm^{3}  , objem vody V_{H_{2}O} = n_{H_{2}O} * 18 / \rho_{H_{2}O} = 72.8 cm^{3}

Záver – poučenie

Ak si fyzikálny chemik otvorí krčmu (bar, pub atď*), bude miešať nápoje tak, že do pohára naleje najprv alkohol a potom bude dolievať vodou do požadovaného objemu a naopak, keď pôjde do krčmy, čo si pri plate vedeckého alebo pedagogického pracovníka dovolí len zriedka, dá si namiešať nápoj tak, aby mu najprv naliali vodu a potom dolievali alkoholom do požadovaného objemu.

Po tejto inštruktáži nebude problém vypočítať nasledovný príklad (prirodzene, ak sa vám bude chcieť):
Pri 50% váhových má zmes voda – etanol hustotu \rho = 0.914 kg.dm^{-3} , parciálny mólový objem vody je pri tejto koncentrácii 17.4 cm3/mol. Vypočítajte parciálny mólový objem etanolu.


*nehodiace škrtnite

Napísať príspevok