2. Matlab – užívateľské prostredie

10. Apríl, 2009, Autor článku: Blaho Michal, MATLAB/Comsol
Ročník 2, číslo 4 This page as PDF Pridať príspevok

V predchádzajúcom článku Matlab – ako to začalo sme sme si povedali niečo o histórii a vývoji Matlabu. Dnes si popíšeme základné súčasti Matlabu, ktoré tvoria jeho užívateľské prostredie.

Spustenie Matlabu zavisí od typu operačného systému v ktorom pracujete. V operačnom systéme Windows ho môžeme spustiť z pracovnej plochy kliknutím na ikonku Matlabu. Pod operačnými systémami spoločnosti Apple (Mac OS X) ho spustíme dvojklikom na ikonku Matlabu, ktorá sa nachádza v adresári aplikácií (Applications). Pod Unix-ovými systémami ho spustíme napísaním príkazom matlab do príkazového riadku. Po spustení sa nám objaví užívateľské prostredie podobné nasledujúcemu obrázku. 

Obr. 1. Užívateľské prostredie Matlabu

Command Window je okno, do ktorého sa zadávajú vaše výrazy, spúšťajú funkcie a matlabové skripty. Aktuálnu pozíciu v okne ukazuje symbol >>, ktorý sa aj nazýva prompt. Matlab si pamätá už zadané príkazy a v príkazovom riadku ich nalistujeme šípkou hore (predchádzajúci príkaz) alebo šípkou dole (nasledujúci príkaz ak sme listovali predchádzajúce príkazy). Symbol fx vedľa promptu nám umožňuje vyhľadávať funkcie Matlabu. Príkazy zadané do Command Window môžeme vymazať príkazom clc. Matlab dokáže aj dopĺňať vaše príkazy po stlačení klávesy Tab, tak ako sme zvyknutí z moderných programovacích prostredí.

Obr. 2. Command Window

Každý výraz zadaný v Command Window je uložený do Command History. V tomto okne môžeme kliknutím spustiť už vykonaný výraz, kopírovať jeho časti alebo vytvoriť z výrazov matlabový skript. Každé spustenie Matlabu sa zaznamená v Command History dátumom a časom.  

Obr. 3. Command History

Workspace Matlabu tvoria premenné, ktoré sú vytvorené počas práce s Matlabom a uložené v pamäti. Informáciu o stave Worspace Matlabu poskytuje jeho prehliadač. V prehliadači možeme premenné mazať, ukladať ich na disk alebo ich z disku čítať. Detailnejší popis premennej z Worspace sa otvorí v okne Variable Editor po dvojkliknu na jej meno. Tu môžeme upravovať aj jej obsah. Workspace sa dá zobraziť v Command Window pomocou príkazov who, whos a vymazať príkazom clear.

Obr. 4. Workspace

Akýkoľvek súbor, s ktorým chceme pracovať v Matlabe, sa musí nachádzať v aktuálnom adresári (Current Directory). Prehliadač Current Directory je nástroj na prácu s adresármi prípadne so súbormi. Samostatný pojem Current Directory predstavuje teda aktuálny adresár, v ktorom sa nachádzame. Celú cestu k aktuálnemu adresáru môžeme vidieť na lište nástrojov Matlabu, alebo ju získať príkazom pwd. V prehliadači môžeme vykonávať bežné operácie so súbormi a adresármi (otvoriť, kopírovať, premenovať, zmazať), spúšťať skripty napísané v Matlabe prípadne porovnať s inými súbormi. Výpis aktuálneho adresára môžeme urobiť pomocou Command Window príkazmi ls, dir a zmenu aktuálneho adresára urobiť príkazom cd.

Obr. 5. Current Directory

Matlab obsahuje aj integrovaný HTML prehliadač, ktorý slúži na prezeranie dokumentácie a príkladov ku jednotlivým produktom Matlabu. Spustiť ho môžete pomocou menu Help > Product Help alebo pomocou ikonky otáznika v modrom krúžku. Help má jednotlivé časti dokumentácie rozdelené do kapitol, ktoré sú zoradené v obsahu (Contents). Samozrejme umožňuje vyhľadávanie žiadaných reťazcov a nájdené výsledky aj zvýrazňuje v texte. Kompletná dokumentácia je prístupná aj na internete.

Obr. 6. Help

Zmenu vzhľadu Matlabu si môžeme upraviť presúvaním alebo zrušením okien. Matlab má prednastavené konfigurácie, ktoré sa dajú meniť v menu Deskop > Desktop Layout. Prácu s Matlabom ukončíme pomocou menu File > Exit MATLAB alebo v príkazovom riadku pomocou príkazu exit alebo quit. Všetky ďalšie informácie nájdete aj v demách Matlabu, kde sú nahraté videá v časti Desktop Tools and Development Environment.

Použité zdroje

Online dokumentácia Matlabu – Desktop Tools and Development Environment

Napísať príspevok