Emisné zóny v Európe ako súčasť zvyšovania kvality v doprave

27. August, 2010, Autor článku: Poliaková Adela, Humanitné vedy
Ročník 3, číslo 8 This page as PDF Pridať príspevok

Od roku 2008 prišlo na viacerých miestach v Európe k vzniku mestských zón, v ktorých je možný pohyb vozidlom iba v prípade použitia takého vozidla, ktoré spĺňa predpísané hodnoty emisií. Tieto podmienky nie sú v rámci Európy zjednotené, to znamená, že záleží iba na konkrétnom meste, aké podmienky si v rámci svojho katastra stanoví.

Nízkoemisné zóny zaviedli veľké európske mestá, ako napr. Londýn, Rím, Berlín,… V Nemecku existuje dokonca celý rad miest, ktoré zaviedli oblasti, do ktorých je prístup dopravy obmedzený. Takéto obmedzovanie má zlepšiť stav ovzdušia v tých častiach mesta, kde prichádzalo k vysokej koncentrácii dopravy, čo spôsobovalo aj veľké znižovanie kvality ovzdušia.

Prístup do nízkoemisných zón je umožnený vozidlám, ktoré spĺňajú vybrané emisné kategórie EURO. Príde k podobným obmedzeniam i v slovenských mestách?

Ako príklad fungovania takýchto zón si uveďme talianske mestá: Miláno, Rím a Florencia.

Miláno

Emisná zóna bola zavedená od 2. januára 2008 pre územie v Miláne označované ako Milano Ecopass Area alebo Limited Traffic Zone – LTZ. Spomínaný Ecopass bol zavedený pre obmedzovanie prístupu do centrálnej oblasti Milána prostredníctvom spoplatnenia vozidiel, ktoré sa najviac podieľajú na znečistenie ovzdušia. Je platný od pondelka do piatku od 7:30 h. do 19:00 h. a oprávňuje k vjazdu do Cerchia dei Bastioni Limited Traffic Zone. Ecopass Area má 43 vstupných bodov, k torých je každý vybavený kamerami CCTC.

Výška úhrady v závislosti od začlenenia vozidla do emisných tried zachytáva nasledujúca tabuľka:

Tab. 1 Emisné triedy

Emisná trieda Euro kategórie vozidiel Denný Ecopass
Trieda I LPG – methan – elektromotor – hybridný Bez úhrady
Trieda II Euro 3, 4 alebo posledné modely benzínových osobných a nákladných vozidiel Euro 4 naftové osobné a nákladné vozidlá bez filtra pevných častíc (výnimka na dobu 3 mesiacov od 2.1.2008) Euro 4 alebo posledné typy naftových osobných a nákladných vozidiel s filtrom pevných častíc Bez úhrady
Trieda III Euro 1, 2 benzínové osobné a nákladné vozidlá € 2
Trieda IV Ne-Euro (Euro 0) benzínové osobné a nákladné vozidlá Euro 1, 2 a 3 naftové osobné vozidlá
Euro 3 naftové nákladné vozidlá Euro 4 a 5 naftové autobusy
€ 5
Trieda V Ne-Euro (Euro 0) naftové osobné vozidlá, benzínové vozidlá
Ne-Euro (Euro 0), Euro 1 a 2 naftové nákladné vozidlá ne-Euro (Euro 0), Euro 1 , 2 a 3 naftové autobusy, mopedy, skútre a motorové bicykle
€ 10

Uvedený denný Ecopass oprávňuje držiteľa na neobmedzený počet vstupov do Ecopass Area po dobu jedného dňa. Tento poplatok je potrebné uhradiť v prvý deň vjazdu alebo do polnoci nasledujúceho dňa.


Obr. 1 Emisná zóna v Miláne [1]

Inou možnosťou je viacnásobný Ecopass, ktorý sa vydáva v cenách 20 €, 50 € alebo 100 €. Svojho držiteľa oprávňuje k vjazdu počas rôznych dní bez toho, aby bolo potrebné uhradiť denný poplatok. Príslušný denný poplatok bude automaticky odčítaný.

Spomínaný Ecopass je k dispozícii v predajniach tabaku, novín a v automatoch.

Obr. 1 zachytáva emisnú zónu v Miláne s vyznačenými miestami vstupu. Červenou farbou sú vyznačené miesta vstupu, ktoré sú vyhradené pre prostriedky hromadnej dopravy.

Florencia

Vo Florencii majú ekologické poplatky podobu tzv. „Buspassu“. Ako vyplýva z názvu, ide o obmedzovanie pohybu predovšetkým autobusov a uvádzané tarify boli zavedené od začiatku roku 2009. „Buspass“ je súčasťou mestského dopravného plánu, ktorý bol zavedený za účelom usmernenia dopravy, pohybu a parkovania turistických autobusov. Pre prístup do obmedzenej dopravnej zóny (ZTL) existuje niekoľko typov preukazov.

Obrázok 2 zachytáva tieto zóny s obmedzenou dopravou vo Florencii.


Obr. 2 Znázornenie ZTL zón vo Florencii [2]

Buspass A platí pre skupiny bez ubytovania v meste – je povolený prejazd cez zónu ZTL, ale nie cez historické centrum, s výnimkou miest, označených na preukaze a na nižšie uvedených nástupných a výstupných miestach, v blízkosti historickéo centra. Preukaz je platný do polnoci dňa vydania. Platí i pre skupiny s ubytovaním v meste, týmto je povolný prejazd cez zónu ZTL za účelom dojazdu k hotelu a zároveň na zastavenie na nižšie uvedených miestach. Prístup do historického centra je povolený iba ak je v tejto oblasti umiestnený hotel. Preukaz platí do 19:00 h. dňa nasledujúceho po dni vydania alebo do poslednej noci pobytu.

Miesta v blízkosti historického centra, kde je autobusom umožnené vysadiť alebo naložiť turistov:L. no Pecori Giraldi, Via della Dogana (výhradne výstup), P. le Michalengelo, Viale le Ariosto, V. le Machiavelli a V. le Strrozzi (nástupište 16).

Tab. 2 Poplatky pre Busspas A

Dĺžka autobusu Euro 5-4 Euro 3-2 Euro 1-0
Denný Každý nasledujúci deň Denný Každý nasledujúci deň Denný Každý nasledujúci deň
Nad 8 m 180 € 90 € 210 € 105 € 270 € 135 €
Do 8 m 120 € 60 € 140 € 70 € 180 € 90 €

Buspass B – pre skupiny bez ubytovania v meste je umožnený prejazd cez zónu ZTL, ale nie cez historické centrum s výnimkou miest označných na preukaze a na nižšie uvedených nástupných a výstupných miestach v blízkosti historického centra. Preukaz je platný do polnoci dňa vydania.

Pre skupiny s ubytovaním v meste je umožnený prejazd cez zónu ZTL za účelom dojazdu k hotelu a zastavenia na nižšie uvedených miestach. Prístup do historického centra je umožnený iba ak je v tejto oblasti umiestnený hotel. Preukaz platí do 19:00 h. dňa nasledujúceho po dni vydania alebo do poslednej noci pobytu.

Miesta v blízkosti historického centra, kde je autobusom umožnené vysadiť alebo naložiť turistov:L. P. le Michalengelo, Viale le Ariosto, V. le Machiavelli a V. le Strrozzi (nástupište 16).

Tab. 3 Poplatky pre Buspass B

Dĺžka autobusu Euro 5-4 Euro 3-2 Euro 1-0
Denný Každý nasledujúci deň Denný Každý nasledujúci deň Denný Každý nasledujúci deň
Nad 8 m 150 € 75 € 170 € 85 € 220 € 110 €
Do 8 m 100 € 50 € 110 € 55 € 140 € 70 €


Buspass F – tento preukaz umožňuje prejazd cez zónu ZTL, ale nie cez historické centrum, s výnimkou miest, označených na preukaze a na zastavenie na dobu nevyhnutnú pre naloženie alebo vyloženie turistov v blízkosti cieľového miesta pre autobusy, ktoré prepravujú osoby na politické, odborové, náboženské, športové alebo kultúrne udalosti. Doklady s vyznačením dôvodu prepravy, nákladný list, cestovný poriadok, začiatok a koniec prejazdu a nevyhnutnosť prístupu do historického centra musia byť vo vozidle.

Preukaz platí výhradne po dobu konania udalosti.

Tab. 4 Poplatky pre Buspass F

Dĺžka autobusu Euro 5-4 Euro 3-2 Euro 1-0
Denný Denný Denný
Nad 8 m 30 € 35 € 45 €
Nad 8 m 20 € 25 € 30 €


Tieto tri preukazy neoprávňujú držiteľa k parkovaniu. Držitelia týchto „Buspassov“ môžu parkovať výhradne na platených parkovacích plochách, ktoré sú umiestnené na Viale XI Agosto, Via Palazzeschi, Via V. Venosta, L. no Andoro Moro, P. le G. Galilei a Viale Maratona.

Pre získanie preukazu je potrebné predložiť doklady, v ktorých sú uvedené nasledovné údaje: EČV vozidla, meno majiteľa, dĺžka vozidla, kategória motora (EURO kategória) a/alebo príslušné nariadenie EHS.

Preukaz sa vydáva na dvoch ohlasovniach: Viale XI Agosto na severe mesta a Via Visconti Venosta na juhu mesta. Pre príjazd k ohlasovniam je potrebné dodržať povinnú trasu: Viale Astronauti – Viale Guidoni – Viale XI Agosto e Viadotto Marco Polo – Via Generale Dalla Chiesa – Via Visconti Venosta. Existuje aj možnosť on-line registrácie na www.buspass.it.

Rím

Obmedzovanie dopravy v meste prostredníctvom určovania ekologických zón uplatňuje aj mesto Rím. „Zona a Traffico Limitato“ (ZTL) platí v centrálnej časti Ríma. Vjazd do uvedenej oblasti je obmedzený dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s uvedením časového intervalu a kategórie vozidiel, ktorých sa zákaz týka.

Od júla 2010 platí na území Ríma nový dopravný plán, ktorý upravuje premávku vozidiel v oblastiach s obmedzenou premávkou ZTL 1 a 2.

Tento plán stanovuje podmienky premávky a státie autobusov a autokarov v Ríme a zameriava sa na znižovanie znečistenia ovzdušia. Nové podmienky sú uplatňované v zónach s obmedzenou dopravou ZTL 1 a ZTL 2. Do týchto oblastí je zakázaný prístup a pohyb vozidiel bez príslušného povolenia, pričom existujú niektoré výnimky (polícia, linky MHD…).

Prístup do zón ZTL 1 a ZTL 2 je zakázaný vozidlám, ktorých emisné kategórie sú Euro 0 a Euro 1. Týmto vozidlám nie sú udeľované ani povolenia na vjazd. V zóne s obmedzenou dopravou ZTL 1 platí tento zákaz od 1. januára 2011 takisto i pre vozidlá Euro 2 a od 1. januára 2013 bude platiť pre vozidlá Euro 3. V zóne s obmedzenou dopravou ZTL 2 bude nariadenie uplatňované od 1. januára 2012 takisto pre vozidlá Euro 2 a od 1. januára 2014 pre vozidlá Euro 3.

Druhy povolení:

Povolenia, ktoré oprávňujú držiteľa k prístupu do zón ZTL 1 a ZTL 2, sú rozdelené do nasledujúcich kategórií viď. tabuľka 5.

Tab. 5 Druhy povolení

Povolenie A v zóne ZTL 2 s krátkym zastavením Premávka a zastavenie v ZTL 2 na miestach, kde je to povolené
Povolenie B ZTL 2 a ZTL1 Premávka a krátke zastavenie v ZTL 2 na miestach, kde je to povolené, premávka v ZTL 1 a krátke a hodinové zastavenie v oblastiach, kde je to povolené
Povolenie C ZTL 2 a ZTL 1 Premávka a krátke zastavenie v ZTL 2, kde je to povolené, premávka v ZTL 1 a v oblastiach, kde je to povolené, prístup povolený pre maximálne 300 autobusov denne
Povolenie G pre významné udalosti Premávka a krátke zastavenie v ZTL 2, kde je to povolené a dlhodobé státie na jednom z povolených parkovísk
Povolenie E pre kyvadlové služby hotelov Premávka v ZTL 1 a ZTL 2 a krátke zastavenie na dobu nevyhnutnú na nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich v hoteloch, hodinové zastavenie na určenom parkoviskuObr. 3 Zóna obmedzenej dopravy v Ríme [3]

Na obr. 3 je zachytená emisná zóna v Ríme. Zelená farba označuje hranice zóny obmedzovania dopravy, fialová farba zachytáva možnosť prístupu výhradne železničnou dopravou, oranžové je historické centrum mesta, ktoré je bez prístupu dopravy.

Povolenia A, B, C, G majú dennú platnosť. Pre povolenia A, B, C platí možnosť získať povolenia, ktorých platnosť je 1 mesiac, 6 mesiacov alebo rok od dátumu vydania. Pre povolenie typu E je možné vydať povolenie len s ročnou platnosťou, ktorá začína od dátumu vydania.

Literatúra:

  1. http://www.comune.milano.it/dseserver/ecopass/areaecopass.html
  2. http://www.serviziallastrada.it/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=150
  3. http://www.lowemissionzones.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/rome

Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

2 príspevky(ov) k článku “Emisné zóny v Európe ako súčasť zvyšovania kvality v doprave”

  1. Henrich Halveland napísal:

    Dobry den rad by som vedel kde sa da zaplatit jednodnovy poplatok emisnej zony do Londyna kedze mam autobus s motorom euro 2 . Da sa to zaplatit internetbankinkom a kolko to stoji. DAKUJEM Henrich Halveland

  2. Jozef Smatana napísal:

    Dobrý deň,poprosil by som o informáciu čo sa tyká vjazdu do mesta Berlina.Mám autobus euro -3 aké povolenie je teba,či sa to dá objednať s miesta.Ďakujem

Napísať príspevok