29. August, 2016, Autor článku: Girovský Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

p18766_iconTento článok sa zaoberá návrhom a realizáciou simulácie ridenia ASR systému vozidla. Pri simulácii boli uvažované rôzne prístupy k riadeniu ASR systému. Prvý prístup vychádzal z využitia regulátora bŕzd, druhý z využitia regulátora škrtiacej klapky a tretí z kombinácie prvých dvoch prístupov. Návrh a simulácia asistenčného systému ASR pre vozidlo bolo realizované za pomoci programov MATLAB/Simulink a CarSim. V závere príspevku je uvedená simulačná verifikácia správania sa vozidla bez systému ASR a so systémom ASR na kombinovanej vozovke.
Celý článok »

22. August, 2016, Autor článku: Mikita Miroslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

elektrarenPrečerpávacie vodné elektrárne sú veľmi vhodným spôsob na zabránenie nepredvídateľných nerovnováh pri výrobe elektriny napriek tomu že ich stavba je veľmi drahá sú spoľahlivým a dlhodobým zdrojom. Princíp prečerpávacích vodných elektrární je podobný ako u dobíjacích batérií, ktoré môžu generovať elektrickú energiu v prípade , že je nedostatok vo výrobe elektrickej energie a tiež môžu spotrebovávať v prípade , že je naopak prebytok vo výrobe elektrickej energie . Regulácia medzi výrobou a spotrebou v sieti je veľmi dôležitá a práve preto sú prečerpávacie vodné elektrárne potrebnou súčasťou v energetickej sieti. Pri vytváraní nového projektu každej elektrárne je dôležitá predikcia výkonu a simulačné softvéry sú užitočným nástrojom pri plánovaní projektov elektrární. Pre dobrú predikciu sú tiež dôležité reálne údaje pre simuláciu a vedomosti o lokalite tohto projektu , pretože každý projekt je od iných podobných projektov odlišný. Pre dosiahnutie optimálnych podmienok používania prečerpávacích vodných elektrární je potrebné nájsť najlepší algoritmus fungovania takýchto zdrojov.
Celý článok »

08. August, 2016, Autor článku: Bober Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 8

p18751_iconRiadiaci obvod BLDC motora so snímačmi využíva informáciu o polohe rotora na určenie uhla komutácie prúdu z jednej cievky statora na druhú. Vhodný okamih komutácie prúdu ovplyvňuje účinnosť motora, zvlnenie momentu a hlučnosť. Článok sa zaoberá meraním vplyvu presnosti ulov komutácie na index účinnosti, ktorý je za určených podmienok úmerný účinnosti. Z nameraných výsledkov vyplýva, že pri riadení motora podľa vstavaného Hallového snímača nie je účinnosť motora maximálna a jednotlivé hrany signálov sú posunuté oproti optimálnym. Vhodnou metódou bude možné nájsť presné polohy pre všetky komutačné uhly.
Celý článok »

13. Júl, 2016, Autor článku: Mikita Miroslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 7

p16293_iconTento článok pojednáva o dimenzovaní hybridného systému obnoviteľných zdrojov, ktorých aplikácie sú vhodné v odľahlých oblastiach, kde pripojenie k distribučnej sieti nie je k dispozícii, alebo pripojenie do siete je vysoko ekonomicky náročné. Podľa veľkosti inštalovaného výkonu každej časti či už fotovoltaickej, veternej a malej vodnej elektrárne môže byť takýto systém použitý pre napájanie malých systémov so spotrebou stovky wattov, ale tiež môže byť použitý na napájanie celej dediny, kde pripojená záťaž má výkon v rádovo až megawattoch. Všetko záleží na inštalovanom výkone jednotlivých zdrojov, typov a veľkosti akumulačného zariadenia a vybavenia, aby bolo zaručené napájanie ostrovného systému. Tieto systémy závisia do značnej miery od poveternostných podmienok v lokalite inštalácie. Tento článok sa zaoberá malým grid-off systémom slúžiacim na dodávku elektriny pre jediný dom. Tento dom je modelovaný ako rodinný dom s dvoma člennú rodiny. Systém sa skladá z fotovoltaických článkov, veterných turbín, malej vodnej elektrárne a batérií ako zdroja akumulácie. Tento systém je určený na napájanie celej dennej spotreby domu bez výpadkov elektriny.
Celý článok »

06. Júl, 2016, Autor článku: Mihaľov Juraj, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 7

p18683_iconTáto práca je poukazuje na výhody robotov vytvorených pomocou LEGO EV3 v priemysle, najmä ako alternatíva ľudskej sily v život ohrozujúcich situáciách. V práci sú popísané jednotlivé časti robota, jeho vývoj a jeho funkcionality. Najdôležitejším vedeckým prínosom je poukázanie na pevnú konštrukciu robota a jeho výkon, pričom ide o lacné komerčné riešenie. Bez veľkých programátorských znalostí a veľkých finančných investícií je možné vytvoriť robota lezúceho na komín a z neho, schopného vykonávať rôzne merania a autonómne sa pohybovať.
Celý článok »

29. Jún, 2016, Autor článku: Bučko Radoslav, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6

p18660 _iconTento článok popisuje samostatný, nízko nákladový inteligentný domáci systém, ktorý je založený na platforme Arduino komunikujúce s Androidovou aplikáciou a zariadeniami, ako sú vypínače, svetlá, snímače teploty, snímače vlhkosti, senzory narušenia budovy. Všetky tieto zariadenia boli integrované do systému za účelom preukázať uskutočniteľnosť a účinnosť navrhovaného systému inteligentnej domácnosti.
Celý článok »

20. Jún, 2016, Autor článku: Pavlík Marek, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6

Predkladaný príspevok pojednáva o aplikácii technického indikátora v prostredí liberalizovaného trhu s elektrinou. Technické indikátory slúžia ako pomocný nástroj pre predikciu vývoja ceny komodít. Elektrinu je možné považovať za bežne obchodovanú komoditu i keď značným rozdielom je jej neskladovateľnosť, čo ju odlišuje od ostatných komodít. Ako pri iných komoditách aj pri elektrine je dôležitou informáciou pre nákupcov a predajcov jej cena. Preto vedieť predikovať cenu elektriny značne ovplyvňuje správanie účastníkov na trhu s elektrinou. Tento článok sa zameriava práve na aplikáciu technického indikátora CCI (Commodity Channel Index) v prostredí energetickej burzy PXE.
Celý článok »

13. Jún, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6

p18624_iconV článku je popísaný postup návrhu a realizácie funkčného modelu pre rehabilitáciu dolných končatín z hardvérového a softvérového hľadiska. Navrhnutý model umožní nastaviť terapeutovi optimálny rehabilitačný proces pre každého pacienta individuálne.
Celý článok »

01. Jún, 2016, Autor článku: Magyar Martin, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 6

p18602_iconV súčasnej dobe sa stalo fenoménom vypúšťanie malých mikrosatelitov kategórie „Cubesat“ Jedná sa o malé kocky rozmerov 10x10x10cm s hmotnosťou 1kg, ktoré sú použité ako vyvažovacia záťaž rakety s primárnym komerčným alebo vedeckým satelitom. Práve toto určenie umožnilo znížiť náklady do takej miery, že vypustenie takéhoto satelitu sa stalo dostupné aj firmám, univerzitám ale aj skupinám nadšencov. Napriek tejto dostupnosti, sa na slovensku zatiaľ nikto, okrem občianskeho združenia SOSA, takýto satelit postaviť a vypustiť nepokúsil. V tomto článku popíšeme vyriešenie jedného z mnohých technických problémov – lepenie solárnych článkov. Zhrnieme možnosti ktorými sme pri riešení tohto problému prešli a popíšeme spôsob, akým sme problém lepenia solárnych článkov na cubesat skCUBE vyriešili.
Celý článok »

23. Máj, 2016, Autor článku: Birnstein Tomáš, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 5

p18554_iconČlánok sa zaoberá počítačovou analýzou elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektrických strojov, ktorá umožňuje odhaliť významné, doteraz neopísané, fakty. Taktiež je analyzovaný problém vyžarovania elektromagnetického poľa elektrického motora do okolitého priestoru, ktorý je týmto poľom ovplyvňovaný.
Celý článok »