10. Máj, 2017, Autor článku: Pavlík Lukáš, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 5

p18957_iconThe paper discusses the issues and methods of measuring corporate performance. In the first part of the paper, the term metric is defined as well as classification of metrics. Critical factors for the management of information systems and the loop principle in management processes are also presented. The Balanced Scorecard method, which is one of the most used metrics, is also presented and described in detail. The final part uses discussion to evaluate the topic and outline the possibil-ity to use the acquired knowledge for future development.
Celý článok »

08. Máj, 2017, Autor článku: Gladišová Iveta, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 5

p18995_iconMatematická morfológia vychádza z vlastností bodových množín a najčastejšie sa aplikuje na binárne obrazy, ale ľahko je ju možné zovšeobecniť aj na šedotónové a farebné obrazy [1], [2]. Morfologické operácie sa teda používajú pri predspracovaní obrazov (zjednodušenie tvaru objektov, odstránenie šumu), zdôraznenie štruktúry objektov (stenčovanie, zhrubnutie, skelet, označovanie objektov), ako aj pre popis objektov číselnými charakteristikami (plocha, obvod, atď.) [3].
Celý článok »

13. Marec, 2017, Autor článku: Rakoci František, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 3

p18940_iconTento článok sa zaoberá koncepciou virtuálneho laboratória pre prácu s optickým korelátorom. Dostupnosť takto špecifického zariadenia pre všetkých študentov a výskumných pracovníkov v ľubovoľnom čase je výrazne obmedzená. Vzdialený online prístup k optickému korelátoru je efektívnym riešením pre zvýšenie dostupnosti. Virtuálne laboratórium poskytuje rozhranie, pomocou ktorého je možné komunikovať s optickým korelátorom na diaľku prostredníctvom počítača pripojeného k internetovej sieti. Navrhovaná koncepcia je modifikovateľná v závislosti od existujúcej infraštruktúry, finančných možností a špecifických potrieb organizácie, ktorá laboratórium prevádzkuje.
Celý článok »

27. Február, 2017, Autor článku: Andráš Imrich, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18925_iconPredmetom tejto práce je algoritmus na skvalitnenie reči znehodnotenej dozvukom s využitím lineárnej predikcie. V úvode práce sú popísané základné mechanizmy vzniku dozvuku a ich vplyv na rečový signál. Nasleduje popis algoritmu s úpravou a spriemerňovaním hlasivkových cyklov, ktorý je určený na potlačenie dozvuku v rečovom signáli snímanom mikrofónovým poľom. Výhodou algoritmu je výpočtová nenáročnosť a úspešnosť pri vysokých úrovniach šumu a dozvuku. Záver práce je venovaný popisu jednotlivých evaluačných metód a prezentácii úspešnosti algoritmu pri rôznych podmienkach.
Celý článok »

20. Február, 2017, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18904_iconV článku je podrobne rozpracovaný šesť kanálový deskriptor (6KD) textúr. Podrobne analyzujeme jeho vnútornú stavbu a princíp jeho činnosti. Uvedený deskriptor obrazových textúr vychádza z analýzy a porovnania vlastnosti obrazových textúr v oblasti detailových koeficientov diskrétnej waveletovej transformácie (DWT). Deskripcia je vykonaná na báze DWT rozkladu, prahovania detailových koeficientov a následného generovania histogramov jednotlivých prahovaných kanálov. V článku je experimentálne overená funkčnosť daného deskriptora pre klasifikáciu obrazových textúr. Sú analyzované jeho vlastnosti ako je citlivosť na zmenu energie obrazových textúr. Tiež je experimentálne overená schopnosť klasifikácie textúr štandardnej databázy po ich rotácii a škálovaní. V závere je vyhodnotená účinnosť 6KD v porovnaní s 9KD.
Celý článok »

13. Február, 2017, Autor článku: Solus David, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18890_iconTento článok popisuje systém na rozpoznávanie vzoru priemyselných obrazov s využitím Cambridge optického korelátora (CC, z angl. Cambridge Correlator). Daný navrhnutý systém sa sústreďuje na získanie informácií ohľadom správnosti vzoru priemyselných obrazov, v tomto prípade dlaždice. Cambridge optický korelátor sa v navrhnutom systéme používa ako komparátor a experimenty boli vykonané pomocou programu s názvom „Fourier Optics Experimenter“.
Celý článok »

06. Február, 2017, Autor článku: Hajduk Vladimír, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 2

p18881_iconStegoanalýza predstavuje účinný nástroj na detekciu podprahových kanálov, ktoré boli vytvorené ľubovoľným steganografickým algoritmom. V modernej stegoanalýze je základom pre vytvorenie účinného nástroja implementovanie strojového učenia sa. Najčastejšie sa používa metóda podporných vektorových strojov. V závislosti na množine extrahovaných štatistických parametrov dosahuje daná metóda v stegoanalýze relatívne vysokú účinnosť pri detekcii dobre známych, ale aj nových algoritmov. V tomto článku sú porovnané dva nastavenia metódy podporných vektorových strojov. Ide o voľbu kernelovej funkcie, ktorá slúži na transformáciu lineárne neseparovateľných parametrov do viacrozmerného priestoru. Testované boli lineárna kernelová funkcia a radiálna bázová kernelová funkcia. Prvá z dvojice dosiahla vyššiu úspešnosť detekcie, pričom druhá podstatne skrátila dobu trénovania klasifikátora.
Celý článok »

09. Január, 2017, Autor článku: Oravec Jakub, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 1

p18844_iconPríspevok sa venuje predstaveniu algoritmu Houghovej transformácie (HT). Po opísaní pôvodného návrhu sú zmienené aj rôzne verzie tejto transformácie, ktoré si našli svoje uplatnenie v oblasti rozpoznávania obrazcov. Samotná HT má viacero krokov, ktoré sú v článku bližšie popísané. Pozornosť je venovaná aj zostaveniu akumulátora, rozsahu a rozlíšeniu jeho parametrov. Po uvedení vlastností a možností transformácie je rozpoznávanie tvaru dopravnej značky demonštrované na jednoduchom príklade.
Celý článok »

15. August, 2016, Autor článku: Mihaľov Juraj, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 8

p18724_iconHlavným cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s aktuálnymi možnosťami snímania v oblasti pohybových senzorov. Existujú senzory, ktoré snímajú celé telo a kĺby, ruky či tvár. Pohybových senzorov je množstvo a v súčasnosti je trend ich prepájania. S technológiami využívajúcimi infračervené svetlo či ultrazvuk je vhodné prepojiť technológiu Ultra Wide Band. Ultra Wide band je technológia využívajúca široké pásmo frekvencií, v ktorom pracujú všetky bežne používané bezdrôtové zariadenia.
Celý článok »

11. Júl, 2016, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 9, číslo 7

p18690_iconV článku je podrobne rozpracovaný 9 kanálový analyzátor textúr pre ich popisovanie. Uvádzame jeho vnútornú stavbu a princíp jeho funkčnosti. Tento analyzátor obrazových textúr vychádza z analýzy a porovnania vlastností obrazových textúr v oblasti rozkladových koeficientov diskrétnej waveletovej transformácie (DWT). Následne je experimentálne overená funkčnosť daného analyzátora v úlohe klasifikácie a tiež jeho citlivosť na zmeny energie obrazových textúr v oblasti DWT. Tiež sú experimentálne overené jeho vlastnosti pri klasifikácii textúr štandardnej databázy po rotácii a škálovaní.
Celý článok »