24. Máj, 2017, Autor článku: Durdán Milan, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p19020_iconV technologických procesoch hutníckych a strojárenských závodov je ohrev kovov jednou z najdôležitejších operácií majúci vplyv na výrobu po stránke výkonnosti, akosti a nákladov. Teplota vsádzky je rozhodujúcou veličinou v procesoch ohrevu, pretože umožňuje určiť fázu spracovania vsádzky, čas kedy dôjde k požadovanej zmene štruktúry spracovávaného materiálu. V súčasnosti sa v technologických procesoch teplota vsádzky nemeria z nasledovných dôvodov: konštrukčné prevedenie pece (pohybujúca sa vsádzka), deštrukcia meracieho snímača pri jeho montáži alebo v priebehu procesu, zvýšené náklady na prevádzku pece atď. V článku je popísaný matematický model založený na metóde konečných rozdielov pre modelovanie vnútorných teplôt vo vsádzke, ktorým je oceliarenský zvitok žíhaný v poklopovej peci. Model vypočíta vnútornú teplotu vsádzky na základe meranej teploty na jej povrchu v priebehu procesu žíhania. Presnosť modelu bola vyhodnotená s využitím experimentálnych meraní na reálnej poklopovej peci a vytvoreného simulačného modelu v programovom prostriedku MATLAB.
Celý článok »

22. Máj, 2017, Autor článku: Pavlík Marek, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p19012_iconV súčasne dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na šetrenie elektrickej energie, nakoľko sú to pochopiteľne náklady pre domácnosti a spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné úplne odstaviť osvetlenie v miestnostiach, nie je možné šetriť pri návrhu osvetlenia. Jedinou cestou je preto šetrenie pri samotnej prevádzke svetelnej sústavy. Tento príspevok pojednáva o možnostiach regulácie osvetlenia pomocou programu Dialux.
Celý článok »

15. Máj, 2017, Autor článku: Halaj Marián, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

This article deals with the numerical reliability analysis of nuclear power plants auxiliary power distribution systems, specialliy for presurised water reactor (PWR) with four parallel operated divisions (300% active redundancyof main electrical systems. Contrary to the most of similar studies this one is performed with respect to the dynamic aspects of system operation instead of only static failure rate calculation of the system configuration.
Celý článok »

03. Máj, 2017, Autor článku: Perný Milan, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 5

p18984_iconV práci porovnávame experimentálne údaje získané z kontinuálneho monitorovania solárneho systému s výkonom 500 Wp, ktorý je inštalovaný na streche Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s výsledkami získanými simulačným softvérom PVGIS. Okrem kontinuálneho merania elektrických parametrov bolo uskutočnené aj sledovanie meteorologických a environmentálnych faktorov ako teplota, vlhkosť, tlak vzduchu, rýchlosť vetra a pod. Hlavným cieľom práce bolo sledovanie denných, týždenných a mesačných analýz a ich porovnanie s databázou slnečného žiarenia klimatologických údajov homogenizovaných pre Európu (PVGIS).
Celý článok »

13. Marec, 2017, Autor článku: Rakoci František, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 3

p18940_iconTento článok sa zaoberá koncepciou virtuálneho laboratória pre prácu s optickým korelátorom. Dostupnosť takto špecifického zariadenia pre všetkých študentov a výskumných pracovníkov v ľubovoľnom čase je výrazne obmedzená. Vzdialený online prístup k optickému korelátoru je efektívnym riešením pre zvýšenie dostupnosti. Virtuálne laboratórium poskytuje rozhranie, pomocou ktorého je možné komunikovať s optickým korelátorom na diaľku prostredníctvom počítača pripojeného k internetovej sieti. Navrhovaná koncepcia je modifikovateľná v závislosti od existujúcej infraštruktúry, finančných možností a špecifických potrieb organizácie, ktorá laboratórium prevádzkuje.
Celý článok »

30. Január, 2017, Autor článku: Girovský Peter, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 1

p18868_iconV tomto článku by sme chceli predstaviť návrh dátovej rukavice pre ovládanie pohybov robotického ramena. Dátová rukavica pozostávala zo snímačov ohybu a akcelerometra. Akcelerometer slúžil pre identifikáciu polohy pre robotické rameno a snímače ohybu slúžili na snímanie polohy prstov pre ovládanie úchopovej časti robotického ramena. Robotické rameno bolo zostavené z prvkov stavebnice BIOLOID, pričom ako aktuátory boli použité servomotory typu Dynamixel AX-12A. Systém ovládania robotickej ruky pomocou dátovej rukavice bol riadený programov zostaveným v prostredí MATLAB.
Celý článok »

16. Január, 2017, Autor článku: Dolinský Pavol, Elektrotechnika
Ročník 10, číslo 1

p18854_iconPríspevok popisuje návrh a realizáciu niektorých učebných pomôcok, ktoré sú súčasťou výukových pracovísk pre predmet so zameraním, na elektronické senzory fyzikálnych veličín. Realizované pomôcky oboznamujú s vlastnosťami a zapojeniami bežných senzorov pre meranie teploty a meranie polohy a otáčania. Meranie sa vykonáva pomocou navrhnutých meracích prípravkov, DAQ karty a meracieho softvéru vytvoreného v prostredí LabVIEW. Pracovisko obsahuje prípravky pre meranie teploty termočlánkom, termistorom, platinovým senzorom PT100, polovodičovou diódou a tiež prípravok pre meranie polohy a otáčania optickým enkodérom, indukčným a magnetickým snímačom otáčok. Pre budenie senzorov teploty je realizovaný elektrický ohrievač s možnosťou automaticky nastavovať teplotu PID regulátorom.
Celý článok »

09. Január, 2017, Autor článku: Oravec Jakub, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 10, číslo 1

p18844_iconPríspevok sa venuje predstaveniu algoritmu Houghovej transformácie (HT). Po opísaní pôvodného návrhu sú zmienené aj rôzne verzie tejto transformácie, ktoré si našli svoje uplatnenie v oblasti rozpoznávania obrazcov. Samotná HT má viacero krokov, ktoré sú v článku bližšie popísané. Pozornosť je venovaná aj zostaveniu akumulátora, rozsahu a rozlíšeniu jeho parametrov. Po uvedení vlastností a možností transformácie je rozpoznávanie tvaru dopravnej značky demonštrované na jednoduchom príklade.
Celý článok »

24. Október, 2016, Autor článku: Špes Michal, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 10

p18818_iconTento príspevok sa zaoberá problematikou denného osvetlenia vnútorných priestorov. Cieľom tohto článku je priblížiť problematiku svetelnej technicky z pohľadu denného osvetlenia. V úvode článku sú popísané základne svetelno-technické parametre. Následne je bližšie charakterizovaný program DIALux spolu s praktickým vysvetlením práce s daným simulačným programom. Následne je na bližšie špecifikovanom vnútornom priestore riešená problematika denného osvetlenia z pohľadu platnej normy.
Celý článok »

17. Október, 2016, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika
Ročník 9, číslo 10

p18796_iconV článku sú prezentované základné technológie 3D integrácie systémov a ich možnosti využitia. Článok popisuje možnosti puzdrenia súčiastok a riešenia multisubstrátových modulov, ktoré sú používané pri 3D integrácií systémov.
Celý článok »