Pokyny pre autorov

Články prijímame elektronicky na adrese redakcie (redakcia@posterus.sk). Do e-mailu prosím zašlite aj vaše kontaktné údaje (postačuje e-mail a adresa pracoviska). O prijatí a zverejnení článku autora informujeme. Texty zasielajte v editovateľnom formáte (.odt, .docx, .doc a pod.). Obrázky zasielajte samostatne v prílohe v niektorom z rastrových (bitmapových) formátov (najčastejšie vo formáte .png). Články by mali dodržiavať nasledujúcu štruktúru:

Názov článku

Názov článku by mal byť stručný, ale špecifický. Mal by sa výrazne líšiť od iných. Vyhnite sa používaniu príliš všeobecných názvov.

Abstrakt

Abstrakt zachytáva podstatné myšlienky v článku. Mal by obsahovať približne 5-6 viet. Nemal by obsahovať odkazy na literatúru. Pri abstrakte sa väčšinou nachádza ikonka 85x85px väčšinou vo formáte .png. Názov článku a abstrakt s ikonkou sa nachádzajú aj na hlavnej stránke pri zozname posledne publikovaných článkov.

Kľúčové slová

Keďže redakčný systém obsahuje optimalizáciu pre vyhľadávanie, autori môžu vybrať vhodné slovné spojenia pre ľahšie vyhľadanie článku na internete. Kľúčové slová by mali byť vhodne zvolené ku obsahu článku a ich počet je zvyčajne 5-7.

Úvod

Úvod článku by mal obsahovať popis témy, ktorej sa článok venuje. Autor by mal spraviť prehľad aktuálnych výsledkov v danej oblasti a poukázať na ich výhody prípadne nedostatky. Mal by stručne navrhnúť prístup ku riešeniu problému a popísať štruktúru ďalších časti článku.

Telo článku

Telo článku by malo byť rozdelené na viacero kapitol. Teoretická časť by mala obsahovať myšienky prípadne matematické vzťahy potrebné pre riešenie predkladaného problému. Prevzaté myšlienky a vzťahy by mali byť správne citované. Experimentálna časť by mala obsahovať konkrétne výsledky, ako sú merania alebo simulácie. Zhodotenie výsledkov môže byť v samostatnej kapitole. Text by mal byť rozdelený na odstavce. Celkový počet slov v článku by nemal byť menší ako 1500 slov.

Kapitoly článku

Kapitoly logicky rozdeľujú článok. Kapitoly by mali byť číslované číslami maximálne do 3. úrovne: 1., 1.1, 1.1.1

Obrázky a tabuľky

Obrázkami môže autor vhodne doplniť text a ilustrovať tak rôzne myšlienky. Obrázky budú na stránke vo formáte .png. Popis obrázka uvádzajte pod obrázkom centrovane ako Obr.X alebo Fig.X. Napríklad:

Obr.1 Popis obrázka

V tabuľkách môže autor prehľadne zobraziť dáta napríklad merania. Tabuľky by nemali byť zbytočne široké vzhľadom na limitovanú šírku stránky. Popis tabuľky uvádzajte nad tabulkou centrovane ako Tab.X. Obrázky a tabuľky číslujte v poradí akom nasledujú bez ohľadu na číslovanie kapitol.

Vzorce

Ak píšete dokument vo MS Worde môžete písať vzorce v Equation Editore alebo MathType. Vzorce môžu byť aj vo formáte pre latex. Každý vzorec je číslovaný guľatými zátvorkami, samostatný výpočet už číslovaný byť nemusí. Vzorce číslujte v poradí akom nasledujú bez ohľadu na číslovanie kapitol.

Záver

Záver článku by mal byť zhnutím výsledkov dosiahnutých v článku a mal by sa zaoberať ďalším možným rozvojom v predkladanej oblasti.

Poďakovanie

V poďakovaní sa nachádza odkaz na grant, ktorý podporil výskum a zverejnenie článku.

Literatúra

Literatúra ukazuje prehľad v spomínanej oblasti. Autor by mal poukázať na výsledky dosiahnuté inými autormi. Prehľad literatúry je na konci článku. Číslovanie by malo byť v poradí v akom sa zdroje citujú v texte. V texte sa odkaz na literatúru značí hranatými zátvorkami a číslom napríklad: [1].

Ďalší autori a informácie

Redakčný systém v súčasnosti nedovoľuje viac ako 1 autora, preto sa zvyšní autori dopisujú na konci článku pod čiaru, s prípadnými pracoviskami všetkých autorov

V prípade otázok, nás kontaktuje e-mailom na adrese redakcia@posterus.sk.