25. Január, 2016, Autor článku: Púzserová Angelika, Medicína
Ročník 9, číslo 1

p18309_iconPríspevok sa zaoberá úlohou cievnych endotelových buniek v rozvoji srdcovocievnych chorôb. Našou prácou sme chceli poukázať na zraniteľnosť a možnosť poškodenia endotelových buniek v dôsledku zlej životosprávy a prispieť tak do mozaiky rôznych štúdií týkajúcich sa problematiky srdcovocievnych ochorení. Zistilo sa totiž, že spoločnou črtou väčšiny chorobných stavov podmienených zlou životosprávou je práve poškodenie endotelových buniek. Práca poukazuje aj na to, ako k udržaniu zdravých endotelových buniek môžeme prispieť aj my sami, a to vyhýbaním sa aktívnemu a pasívnemu fajčeniu, pravidelnou fyzickou aktivitou, vyvarovaním sa obezite, pravidelnou kontrolou krvného tlaku, hladiny cukru a cholesterolu a taktiež zdravou stravou.
Celý článok »

02. December, 2015, Autor článku: Lehocki Fedor, Informačné technológie, Medicína
Ročník 8, číslo 12

p17958_iconZvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti u chronicky chorých pacientov s poruchami látkovej premeny týkajúcej sa metabolizmu sacharidov (diabetes mellitus I. a II. typu) nadväzuje na aktuálnu celosvetovú potrebu zefektívňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti súvisiacu s narastajúcou prevalenciou chronických ochorení a finančných požiadaviek na zdravotné systémy. Minimalizáciu výskytu nových pacientov, ako aj udržanie kvality života existujúcich pacientov s danou diagnózou je možné dosiahnuť prostredníctvom komplexného manažmentu ich zdravotného stavu.
Celý článok »

30. November, 2015, Autor článku: Murgaš Tomáš, Informačné technológie, Medicína
Ročník 8, číslo 11

p18271_iconPre účely výskumu a vývoja nových foriem liečby a prevencie ochorenia diabetes mellitus je potrebné získavať čo najpresnejšie údaje z meraní, ktoré uskutočňujú pacienti sami na sebe. Vo väčšine prípadov sú tieto merania veľmi nepresne zaznamenané, keďže merania si pacient zaznamenáva manuálne do svojho diabetologického denníka. Cieľom článku je opísať možnosti vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže odosielať namerané hodnoty koncentrácie glukózy v krvi bezdrôtovo na vybraný server. Takto získané dáta môžu slúžiť pre výskumné účely ako aj pre komplexnejšiu analýzu stavu pacienta zo strany doktora.
Celý článok »

11. Máj, 2015, Autor článku: Tárník Marián, Informácie pre autorov, Medicína
Ročník 8, číslo 5

p17958_iconCieľom tejto práce je upraviť (individualizovať) parametre vybraných matematických modelov subjektu s diabetom 1. typu tak, aby ich výstupy zodpovedali dátam zo systému kontinuálneho monitorovania glykémie (CGM) od konkrétneho subjektu. Pre identifikáciu zodpovedajúcich podsystémov modelu sa tiež využijú dáta o farmakokinetike (PK, z angl. pharmacokinetics) a farmakodynamike (PD, z angl. pharmacodynamics) publikované v literatúre (viď. [8, 7]) konkrétneho inzulínu, ktorý používa subjekt. V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na individualizáciu simulátora založeného na Bergmanovom modeli. V tejto časti je individualizovaný simulátor založený na Hovorkovom modely.
Celý článok »

27. Apríl, 2015, Autor článku: Tárník Marián, Informačné technológie, Medicína
Ročník 8, číslo 4

p17958_iconCieľom tejto práce je upraviť (individualizovať) parametre vybraných matematických modelov subjektu s diabetom 1. typu tak, aby ich výstupy zodpovedali dátam zo systému kontinuálneho monitorovania glykémie (CGM) od konkrétneho subjektu. Pre identifikáciu zodpovedajúcich podsystémov modelu sa tiež využijú dáta o farmakokinetike (PK, z angl. pharmacokinetics) a farmakodynamike (PD, z angl. pharmacodynamics) publikované v literatúre (viď. [7, 6]) konkrétneho inzulínu, ktorý používa subjekt.
Celý článok »

02. Február, 2015, Autor článku: Balog Peter, Elektrotechnika, Medicína
Ročník 8, číslo 2

p17708_iconČlánok sa zaoberá možnosťami využitia exoskeletov v armáde a predovšetkým ako perspektívnych zariadení v procese rehabilitácie pacientov s poranením miechy a chrbtice. Rehabilitačné exoskelety sú v článku rozdelené do niekoľkých kategórií a to podľa rozsahu poranenia a oblasti ich použitia v procese rehabilitácie. U pacientov so zbytkovou silou je účelom týchto zariadení precvičovanie motorických schopností, rozoznávanie zamýšľaného pohybu a poskytnutie spätnej väzby. V prípade para a tetraplegických pacientov bez zbytkovej sily majú exoskelety okrem precvičovania umožňovať vertikalizáciu a presun na rôzne vzdialenosti.
Celý článok »

24. November, 2014, Autor článku: EMEL a kol., Informačné technológie, Medicína
Ročník 7, číslo 11

p17556 _iconČlánok nadväzuje na problematiku objavovania znalostí v medicínskych dátach. Je v ňom popisovaný modifikovaný proces objavovania znalostí v neštruktúrovaných textoch. Stručne popisuje jednotlivé kroky celého procesu počnúc očistením vstupných dát a končiac uložením štruktúrovaných dát do EHR banky. Na záver je uvedený príklad transformácie konkrétnych dát do archetypovej štruktúry.
Celý článok »

05. November, 2014, Autor článku: EMEL a kol., Informačné technológie, Medicína
Ročník 7, číslo 11

p17556 _iconČlánok sa zaoberá problematikou objavovania nových znalostí v neštruktúrovaných medicínskych dátach. Popisuje základné kroky všeobecného procesu objavovania znalostí – Knowledge discovery a taktiež sa zaoberá konkrétnejšie problematikou objavovania znalostí v textových dátach. Ďalej stručne popisuje problematiku openEHR, ktorý bol vybraný ako štandard pre uchovávanie a transformáciu medicínskych dát.
Celý článok »

29. Október, 2014, Autor článku: Púzserová Angelika, Medicína
Ročník 7, číslo 10

p17510_iconV súčasnosti sa množstvo odborných odporúčaní a vedeckých prác zaoberá tým, ako si chrániť zdravie, kde zaraďujeme aj udržiavanie si normálneho krvného tlaku. Mnohé diétne faktory boli označené za zdraviu prospešné (napr. ovocie a zelenina), ale aj za zdraviu škodlivé (napr. nadmerná konzumácia soli a alkoholu). Zároveň sa predpokladá, že rôzne potraviny môžu mať významný vplyv na krvný tlak. Jednou z takýchto potravín je napríklad kakaom obohatená čokoláda známa nielen svojou lahodnou chuťou, ale aj prospešnými účinkami na zdravie. Inkovia považovali nápoje z kakaa za nápoje bohov. Dokonca v 19. storočí sa kakao predávalo v lekárňach ako liečivo. Tento krátky článok sa zaoberá prírodnými polyfenolickými látkami vyskytujúcich sa v kakae a v čokoláde a ich účinkom na krvný tlak.
Celý článok »

27. November, 2013, Autor článku: Púzserová Angelika, Medicína
Ročník 6, číslo 11

p16556_iconEpidemiologické štúdie jasne dokazujú, že esenciálna artériová hypertenzia je najčastejší chorobný stav vo všetkých ekonomicky rozvinutých krajinách v dospelej populácii a je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich morbiditu a mortalitu populácie. Včasná diagnostika a adekvátna liečebná intervencia hypertenzie pomocou antihypertenzív sú prevenciou vzniku závažných srdcovocievnych ochorení.
Celý článok »