06. August, 2014, Autor článku: Majerník Ján, Strojárstvo, Študentské práce
Ročník 7, číslo 8

p17208_iconTechnológia tlakového liatia vnáša do zlievarenstva množstvo výhod, ktoré poskytuje pri výrobe tvarovo náročných odliatkov. Tie vykazujú vysoké kvalitatívne vlastnosti reprezentované v prvom rade mechanickými a rozmerovými charakteristikami. Na dosiahnutie vysokej kvality je potrebné zosúladiť množstvo parametrov majúcich vplyv na priebeh lisovacieho cyklu, prvorado zvoliť vhodný lisovací stroj, uvážiť vplyv konštrukcie formy a jej jednotlivých častí a správne nastaviť technologické parametre procesu liatia. Príspevok sa venuje konštrukcii a návrhu vtokového systému a vplyvu jeho úprav na kvalitu odliatkov.
Celý článok »

27. Január, 2014, Autor článku: Ivančin Ivan, MATLAB/Comsol, Študentské práce
Ročník 7, číslo 1

Tento článok je venovaný téme optimalizácie s využitím softvérových nástrojov Global Optimalization Toolbox v prostredí MATLABu. Tento súbor nástrojov je vo veľkej miere využívaný pri riešení rôznych optimalizačných úloh. Článok sa konkrétne venuje funkciám fminimax a fminunc, opisuje algoritmus ich výpočtu a ukazuje rôzne obmedzujúce faktory týchto funkcií. Aplikácia postupov optimalizácie je uskutočnená na príklade optimalizácie parametrov PID regulátora.
Celý článok »

21. August, 2013, Autor článku: Krasňanský Róbert, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 6, číslo 8

p16117_iconThe focus of this paper is the implementation of a constrained Model Predictive Control algorithm using a Multi-Parametric Toolbox (MPT), which is a free MATLAB toolbox for design, analysis and implementation of optimal controllers for constrained linear, nonlinear and hybrid systems. In this paper, we show how to move all the computations necessary for the implementation of MPC offline by using multi-parametric approach, while preserving all its other characteristics. In the end we demonstrate these methods with designing an optimal controller for some examples.
Celý článok »

14. August, 2013, Autor článku: Seidl Jaromír, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 6, číslo 8

p16098_iconZvolené téma pojednává o problematice zaměřené k detekci a rozpoznávání registračních značek automobilů, zachycených na snímku, které jsou zaznamenány prostřednictvím snímacího zařízení na parkovišti. Práce je rozdělená do dvou základních částí. První část se zabývá vyhledáváním registrační značky v obraze na základě neuronové sítě. Druhá část (praktická) se zabývá návrhem řešení a postupem pro rozpoznání registrační značky. Řešení je postaveno na základě předzpracovaného obrazu, segmentace regionů a optickém rozpoznávání obrazu. Digitální obraz, který byl identifikován, rozpoznán, vykreslen je následně přenesen a uložen do databáze.
Celý článok »

03. Jún, 2013, Autor článku: Svetlíková Dominika, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 6, číslo 6

p15818_iconTento príspevok je zameraný na jednoduchú implementáciu predikčných techník kódovania zvuku, ktorý je v princípe náhodným signálom. V príspevku je popísaná teória optimálnej, ako aj suboptimálnej predikcie. Cieľom príspevku je overiť možnosť kompresie zvuku s využitím subobtimálnej predikcie a rovnomerného kódovania predikčných chýb. Ďalším cieľom je zistiť do akej miery je účinnosť kompresie závislá od vlastnosti vstupnej nahrávky pri zachovaní požadovanej kvality zvuku.
Celý článok »

01. Marec, 2013, Autor článku: Ralbovský Andrej, Humanitné vedy, Študentské práce
Ročník 6, číslo 3

Práca sa zaoberá možnosťami využitia IKT pri skvalitňovaní demokratického politického systému zavedením alternatívnych spôsobov hlasovania vo voľbách. Voľby ako prostriedok pokojnej zmeny moci sú už po stáročia vykonávané spôsobom, ktorý obsahuje množstvo nedostatkov. Technický pokrok však prináša nové metódy hlasovania, ktoré môžu vyriešiť mnohé zo súčasných problémov demokracie a ktoré otvárajú doteraz nevídané možnosti participácie občanov na politickej moci a posilňovania občianskej spoločnosti.
Celý článok »

22. Február, 2013, Autor článku: Behun Peter, Elektrotechnika, Študentské práce
Ročník 6, číslo 2

Práca je zameraná na perspektívne systémy aktívnej bezpečnosti vozidiel. Rozoberá funkcie a základné princípy protiblokovacieho systému bŕzd, protišmykového systému, elektronického stabilizačného programu a ďalších, dnes už bežne využívaných systémov ochrany posádky vozidla. U väčšiny systémov je v krátkosti opísaný ich historický vývoj a čo predchádzalo ich vzniku. Stručne sú opísané systémy, ktorých objav sa stal pre automobilový priemysel prevratným, ale aj menej známe systémy bezpečnosti. Súčasťou je hodnotenie vplyvu jednotlivých systémov aktívnej bezpečnosti na bezpečnosť premávky.
Celý článok »

20. Február, 2013, Autor článku: Kučera Erik, Humanitné vedy, Študentské práce
Ročník 6, číslo 2

Väčšina slovenských bánk ponúka študentom vysokých škôl zvýhodnené podmienky pri poskytovaní svojich služieb. Jedným z takýchto produktov sú študentské účty. Tento príspevok sa zaoberá podmienkami ich poskytovania a porovnaním s bežnými účtami. Banky si takýmto spôsobom získavajú perspektívnych klientov do budúcnosti. Prácu uzatvára zhodnotenie ankety, ktorá bola realizovaná medzi študentmi vysokých škôl v období pred odovzdaním práce.
Celý článok »

08. Február, 2013, Autor článku: Liner Lukáš, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 6, číslo 2

PRADO framework je objektovo orientovaný framework, určený na rýchly vývoj webových aplikácií v programovacom jazyku PHP 5. PRADO framework je určený pre stredne pokročilých a pokročilých vývojárov v jazyku PHP. Pre zvládnutie tohto frameworku je nutné ovládať aspoň základné princípy jazykov HTML, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX.
Celý článok »

30. Január, 2013, Autor článku: Gvoth Juraj, Elektrotechnika, Informačné technológie, Študentské práce
Ročník 6, číslo 1

V praxi sa často stretávame s nedostatkom reálnych modelov na výučbové procesy. Tento fakt vedie k vytváraniu buď samotných reálnych modelov, ktoré prinášajú do celého výučbového procesu nároky na hardvérové vybavenie, alebo virtuálnych modelov, ktoré ale neobsahujú všetky komplexné štruktúry reálneho systému.
Celý článok »