17. Máj, 2017, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 5

p16508_iconPríspevok sa venuje teoretickým poznatkom definovania inovácií, ako akejkoľvek pozitívnej zmene kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. V rámci rozboru tejto problematiky je rozobratý pojem inovácia z pohľadu rôznych autorov a jeho vývoja od minulosti až po súčasnosť.
Celý článok »

03. Apríl, 2017, Autor článku: Matisková Darina, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 4

p16178_iconPríspevok sa zaoberá teóriou ale aj praktickou stránkou finančného riadenia podnikov. Podnik a jeho okolie je charakterizované neustálymi zmenami. Časté zmeny spôsobujú nečakaný pokles či nárast výkonnosti podniku. Nakoľko nečakané zmeny pôsobia väčšinou negatívne, rastú aj požiadavky kladené na finančných manažérov, ktorí musia prispôsobiť finančné riadenie podniku tak, aby zabezpečili stabilitu podniku, ale hlavne jeho rast. Tento príspevok sa zaoberá podnikovým finančným manažmentom, finančnou analýzou a prehľadom klasických aj moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku. Výsledkom je prípadová štúdia hodnotenia podniku.
Celý článok »

20. Marec, 2017, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 10, číslo 3

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike crowdfundingu ako inovatívnej forme financovania projektov pre realizáciu inovácií. Predstavuje túto formu financovania ako nástroj pre zvýšenie úspešnosti projektov na získavanie finančných prostriedkov pre realizáciu inovácií. Popisuje jeho typy z pohľadu odmeňovania prispievateľov, ich podpory ale aj rizika, ktoré táto forma financovania inovatívnych projektov predstavuje.
Celý článok »

31. Október, 2016, Autor článku: Víchová Kateřina, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 10

p18837_iconThe article deals with media during a crisis situation. The first part of the article defines media and includes their division. Furthermore, the selected media is closely specified and their role in times of crisis is defined. The public awareness in times of crisis situations is dealt with in the second part of the article. The lack of awareness of mayors in the incident of the active shooter attack in Uherský Brod is depicted. The recommendation that particularly refers to citizens´ rights in the Charter of Fundamen-tal Rights and Freedoms forms part of the article. The article appeals to the activity of a specialized institute for crisis management.
Celý článok »

10. Október, 2016, Autor článku: Sčensná Anna, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 10

p18791_iconEurópska komisia, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, je v zmysle svojho vývoja orgánom značne progresívnym. Spôsob jej fungovania, tak ako bol zakotvený v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, je poznačený revíznymi zmluvami, ktoré ho sformovali až do terajšej podoby. Zmenám sa nevyhlo ani zloženie Európskej komisie a spôsob obsadzovania jednotlivých postov z radov príslušníkov členských štátov. Z toho dôvodu sa predložený príspevok primárne zameriava na skúmanie otázok dotýkajúcich sa kreácie Európskej komisie. Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy právnej úpravy kreovania členov a predsedu Európskej komisie v zmysle Lisabonskej zmluvy poukázať na jej reálne uplatňovanie, ktoré ilustruje proces kreácie súčasnej Európskej komisie.
Celý článok »

12. September, 2016, Autor článku: Loučanová Erika, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 9

p16508_iconPríspevok sa venuje problematike strategického riadenia a plánovania inovácií z pohľadu metód a nástrojov využívajúcich sa na generovanie invencií pre tvorbu inovácií v rámci inovačného procesu. Popisuje ich ako nevyhnutnú súčasť pre strategické riadenie a plánovanie inovácií v rámci redukovania neistoty v inovačnom procese podnikov a účelového ako aj efektívneho nástroja pre ďalší ich rozvoj.
Celý článok »

21. Júl, 2016, Autor článku: Hamráček Martin, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7

p17349_iconProblematika náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci je aktuálnou v každom čase. Zvlášť v období, keď nedostatkom kvalifikovaných ľudských zdrojov trpí nie len súkromná sféra, ale aj verejná správa. Prípady, kedy štát nezákonným spôsobom zasiahol do základných ľudských práv jednotlivca, nie sú zriedkavé. Zmyslom článku je preto priblížiť uvedenú problematiku, uviesť čitateľa do správnej terminológie a popísať postup, ktorým je možné náhradu škody uplatniť. Zodpovednosť za nezákonné konanie, ktorým bola spôsobená škoda nesie nielen štát, ale aj orgány samosprávy. V článku budú zároveň teoretické poznatky doplnené o najdôležitejšie súdne rozhodnutia a praktické skúsenosti.
Celý článok »

18. Júl, 2016, Autor článku: Hricová Romana, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 7

p17847_iconV mnohých krajinách sveta sa absolventi po ukončení vzdelávania dostávajú do nezávideniahodnej pozície, kedy vyjdú zo škôl, chcú začať pracovať a narazia na problém nezamestnanosti. Mnoho podnikov hľadá zamestnancov medzi tými, čo už majú niekoľkoročnú prax, ale tým sa absolvent dostane do začarovaného kruhu, kedy práce nezíska, lebo nemá prax a prax nemá, lebo doteraz nikdy nikde nepracoval. Na Slovensku nie je situácie iná, časopis Business Insider dokonca zaradil Slovensko na 26. pozíciu v počte nezamestnaných mladých ľudí. Štát, ktorý si uvedomuje závažnosť tejto situácie sa pokúša mnohými prostriedkami tento stav zmeniť a tak prichádza s niekoľkými programami na zmiernenie nezamestnanosti absolventov. Týmto programom sa venuje článok rovnako ako aj stručnému vyhodnoteniu výsledkov.
Celý článok »

06. Jún, 2016, Autor článku: Mitaľ Ondrej, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 6

p18618_iconModel verejnej správy 21. storočia by mal byť ekonomicky efektívny a mal by byť v súlade s princípmi dobrej správy. Zároveň by však činnosť jednotlivých organizácií verejnej správy mala byť v súlade so stanovenými etickými princípmi a etickými hodnotami. Ambíciou predkladaného príspevku je preto snaha poukázať na dôležitosť vnímania a skúmania etickej dimenzie verejnej správy, ktorá predstavuje v dnešnom neetickom svete ovplyvňovanom globalizačnými procesmi integrálnu súčasť správy veci verejných. Implementácia etiky vo verejnej správe je neoddeliteľná od filozofického a teoretického základu etického manažmentu a jeho jednotlivých nástrojov. Príspevok zároveň obsahuje aj stručný pohľad na súčasný stav uplatňovania nástrojov etického manažmentu v podmienkach Slovenskej republiky.
Celý článok »

16. Máj, 2016, Autor článku: Murín Peter, Humanitné vedy
Ročník 9, číslo 5

p18527_iconPráca je zameraná na vrcholový mužský volejbal, pričom analyzuje a porovnáva herné činnosti jednotlivca vo vrcholovom mužskom volejbale v zápasoch, ktoré sa odohrali na Majstrovstvách sveta 2006 v Japonsku, olympijskom turnaji 2008 v Pekingu a dvoch finálových súťažiach Svetovej ligy (ďalej WL) a to v rokoch 2007 a 2008, ako aj na OH 2012 v Londýne a na Majstrovstvách sveta 2014 v Poľsku. Štatistické údaje boli získané z internetových stránok www.fivb.com, www.olympic.org/london-2012-summerolympics/volleyball/statistics/a http://poland2014.fivb.org/en/schedule. Analýze sú podrobené družstvá Brazílie, Ruska, Poľska, USA a Bulharska, pričom v článku je porovnávaná úspešnosť herných činností (útok, podanie, blok), a chyby súpera.
Celý článok »