25. Máj, 2015, Autor článku: Németh Stanislav, Strojárstvo
Ročník 8, číslo 5

p17903_iconK tomu, aby v konečnom dôsledku zo vstrekovacej formy vyšiel bezchybný výlisok, si vyžaduje značné množstvo vedomostí a praktických skúseností konštruktéra. Často sa však aj napriek tomu stáva, že sa na výslednom výlisku objaví neželaný prvok ako je kaz, stenčenie a hotová forma sa musí opravovať. To stojí čas a nemalé finančné náklady. Tento príspevok sa zaoberá 3D návrhom modelu výlisku (kryt mobilného telefónu) pre jeho následnú analýzu a identifikáciu kritických miest v procese jeho výroby vstrekovaním. Z výsledkov početných analýz v simulačnom softvéry bola navrhnutá štvordielna vstrekovacia forma s rozvádzacími kanálmi.
Celý článok »

06. August, 2014, Autor článku: Majerník Ján, Strojárstvo, Študentské práce
Ročník 7, číslo 8

p17208_iconTechnológia tlakového liatia vnáša do zlievarenstva množstvo výhod, ktoré poskytuje pri výrobe tvarovo náročných odliatkov. Tie vykazujú vysoké kvalitatívne vlastnosti reprezentované v prvom rade mechanickými a rozmerovými charakteristikami. Na dosiahnutie vysokej kvality je potrebné zosúladiť množstvo parametrov majúcich vplyv na priebeh lisovacieho cyklu, prvorado zvoliť vhodný lisovací stroj, uvážiť vplyv konštrukcie formy a jej jednotlivých častí a správne nastaviť technologické parametre procesu liatia. Príspevok sa venuje konštrukcii a návrhu vtokového systému a vplyvu jeho úprav na kvalitu odliatkov.
Celý článok »

21. Júl, 2014, Autor článku: Majerník Ján, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 7

p17215_iconČlánok sa zaoberá skúmaním rázovej húževnatosti vybraných materiálov. Cieľom experimentu bolo cieľom zistiť vplyv pridávania recyklovaného materiálu (odpadu z výroby) na hodnotu rázovej húževnatosti, ktorá sa stanovovala pri nízkych teplotách metódou Charpy. Skúšobné telesá boli vyhotovené pri rôznom percentuálnom množstve pridaného recyklátu do pôvodného materiálu. Pridávaním recyklovaného materiálu boli vyrobené šarže materiálu v rôznom percentuálnom zastúpení recyklovaného materiálu a originálneho materiálu. Výsledkom skúšok bolo získanie závislostí vplyvu pridávania recyklovaného materiálu s rôznym percentuálnym zložením pridaného do čistého materiálu na hodnotu rázovej húževnatosti stanovenej pri nízkych teplotách.
Celý článok »

14. Júl, 2014, Autor článku: Kaliňák Stanislav, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 7

p17088_iconČlánok sa zaoberá návrhom, simuláciou a konštrukciou mikropásikového filtra typu dolný priepust (DP) na báze rôznych dielektrických substrátov od firmy Rogers. Sú prezentované výsledky simulovaných a nameraných prenosových charakteristík (S21 a S11) mikropásikového DP filtra. Príspevok demonštruje návrh mikropásikového DP filtra pomocou softvérového nástroja HyperLynx 3D EM Designer®. Článok posudzuje vhodnosť rôznych dielektrických materiálov od firmy Rogers pre výrobu mikropásikového DP filtra pre oblasť vysokých frekvencií (od DC do 13 GHz).
Celý článok »

07. Júl, 2014, Autor článku: Németh Stanislav, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 7

p17084_iconTento príspevok sa zaoberá analýzou využitia vysokopevných ocelí v bezpečnostných zónach konštrukcie automobilu. Poukazuje práve na ich najdôležitejšiu úlohu, ktorou je okrem dizajnu, aj poskytnutie bezpečnosti posádke automobilu pri nepredvídanej kolízií. Konštrukcia karosérie je tá časť automobilu, ktorá sa najviac podieľa na ochrane pasažierov v prípade akéhokoľvek nárazu. V dôsledku toho je nevyhnutá správna stratégia výberu materiálov pre jednotlivé komponenty karosérie. Nárazové testy podľa NCAP overujú správnosť výberu materiálu pre jednotlivé deformačné zóny karosérie automobilu.
Celý článok »

02. Júl, 2014, Autor článku: Hovanec Peter, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 7

p17086_iconTento príspevok je zameraný na testovanie spoľahlivosti LTCC (z angl. Low Temperature Co-fire Ceramic) keramiky vo vysokofrekvenčnej oblasti pomocou teplotných testov spoľahlivosti. Na LTCC keramiku bola natlačená mikropásiková štruktúra (úzkopásmový filter typu pásmová zádrž), použitím štandardného technologického procesu pre spracovanie LTCC. Na vyrobené vzorky boli aplikované testy zrýchleného starnutia a cyklická zmena teplôt podľa jednotlivých noriem. Testy prebiehali v dvoch typoch klimatických komôr: v teplotne šokovej komore a teplotne vlhkostnej komore. Rozptylové parametre vyrobených vzoriek boli merané pomocou vektorového obvodového analyzátora pred testami a po každej sérii testov. Na záver boli namerané výsledky vykreslené do grafov a analyzované.
Celý článok »

12. Máj, 2014, Autor článku: Šebej Peter, Informačné technológie, Prírodné vedy, Strojárstvo
Ročník 7, číslo 5

p16971_iconDlhé obdobie opakovane nám prinášajú predajcovia, výrobcovia, a tiež aj množstvo aktuálne vykonávaných testov informácie o vlastnostiach pneumatík, a zároveň prečo je potrebné vedieť o vlastnostiach pneumatík hlavne za nepriaznivých podmienok. A prečo je nevyhnutné ich kúpiť, je viac menej obchodný zámer. Navyše tento trend podporujú aj zákony mnohých krajín, špeciálne pre zimné obdobie. Čo prinášajú výsledky meraní: Jazdné vlastnosti letných a zimných plášťov, obvykle na tom istom aute a pri teplote tesne nad nulou. Rozdiely v jazdných vlastnostiach sú ďaleko menšie než vplyv nesprávnej jazdy na bezpečnosť. Zimné sú o niečo lepšie, ale neoprávňujú k väčšej odvahe za volantom.
Celý článok »

11. September, 2013, Autor článku: Šoltésová Stanislava, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 9

p16217_iconTechnická diagnostika ako nástroj má veľký význam pri prevádzke a údržbe zariadení. Zaznamenáva veľký záujem nielen vo vedeckej sfére, ale aj v oblasti aplikácie jej výsledkov v rámci novovyvíjaných metód a ich využitia v odbornej praxi. Zaoberá sa organizovaním procesov diagnostiky technického stavu objektov počas výroby a prevádzky, vrátane pred, počas a po použití objektov, taktiež počas preventívnej údržby, opravy a skladovania.
Celý článok »

10. Júl, 2013, Autor článku: Šebej Peter, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 7

p15914_iconVýznamným poslaním tohto príspevku ukázať ľahkým a zrozumiteľným podaním aspoň jeden nástroj na vytvorenie dobrých vlastnosti riadenia pre viac osí nosič hlavice delenia materiálov (technológiami AWJ, Plazma, kyslíkoacetylenový horák a iné) s cieľom dosahovať čo najlepšiu kvalitu povrchu deleného materiálu, s využitím vlastnosti moderných technológii delenia. Pre dosiahnutie predstavených cieľov využijeme jednu z viacerých možnosti, a to prostriedky neurónových sietí a ich danosti. Na jednoduchej úlohe prakticky ukážeme správanie neurónovej siete a vybrané vzorové realizácie.
Celý článok »

08. Júl, 2013, Autor článku: Staňák Vladimír, Elektrotechnika, Strojárstvo
Ročník 6, číslo 7

p15889_iconPríspevok sa zaoberá problematikou elektrickej mobility, teda novej oblasti priemyslu, ktorá spája automobilový priemysel a energetiku. Elektromobilita v sebe integruje vozidlá poháňané elektromotormi, infraštruktúru na dopĺňanie energie, informačné a komunikačné technológie spolu s legislatívou a výskumným zázemím. V článku je popísaný súčasný stav v predmetnej problematike a sú uvedené faktory, ktoré vplývajú na rozvoj elektrickej mobility. Elektromobilita disponuje značným vývojovým potenciálom. Mnohé medzinárodné spoločnosti a inštitúcie v ňom vidia nespochybniteľné benefity pre rozvoj ekonomiky, preto elektromobilitu cielene podporujú.
Celý článok »