07. September, 2015, Autor článku: Solus David, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 9

p18170_iconCieľom tohto príspevku je navrhnúť systém, ktorý umožňuje prostredníctvom svojej inventarizácie poskytnúť potrebné informácie o kvalite použitej dopravnej značky v cestnej premávke. Celkový inventarizačný systém obsahuje jednotlivé funkčné bloky, ktoré sú podrobne vypracované. Súčasťou je aj databáza dopravných značiek, na základe ktorej sa vykonáva revízia konkrétnej značky nachádzajúcej sa na určitej pozícii. Databáza poskytuje potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné vyhodnotenie porovnávaných dopravných značiek. Porovnávané značky sú nasnímané kamerou a upravené softvérovými prostriedkami podľa potreby. Na komparáciu v experimentálnej časti je použitý prístroj, ktorý využíva najrýchlejšie prenosové médium (svetlo) nazývaný Cambridge korelátor.
Celý článok »

31. August, 2015, Autor článku: Hrubá Michaela, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 8

p18163_iconPříspěvek prezentuje stručný přehled o problematice vzdálených laboratoří. V první řadě se věnuje rozvoji vzdálených experimentů a současnou funkčností nejen na počítačích (resp. ntb), ale i na mobilních dotykových zařízeních (smartphone, tablet). Dále předkládá www odkazy na vybrané interaktivní simulace a zkoumané e-laboratoře. Celá problematika je zaměřena na současné implementování této metody přímo do výuky s využitím internetu.
Celý článok »

03. Jún, 2015, Autor článku: Štefan Dominik, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 6

p17878_iconTento článok sa zaoberá možnosťou, ako vyriešiť problém poslednej míle prostredníctvom plne optického komunikačného systému. Takýto systém využíva na prenos optické hlavice, ktoré umožňujú plne duplexnú komunikáciu voľným prostredím medzi dvoma statickými bodmi. Keďže prenosovým médiom je vzduch, dochádza k veľkej závislosti spoľahlivosti komunikačného systému na kvalite ovzdušia. Preto je veľmi dôležité namodelovať rôzne situácie, ktoré znižujú kvalitu ovzdušia rôznymi atmosférickými javmi nachádzajúcimi sa v atmosfére. To umožní zhodnotiť vhodnosť výberu a nasadenia takejto komunikácie do reálneho prostredia.
Celý článok »

20. Máj, 2015, Autor článku: Palko Tomáš, Informačné technológie, MATLAB/Comsol
Ročník 8, číslo 5

Tento príspevok je venovaný detekcie tajnej správy v statických obrazoch, čo je realizované stegoanalýzou v transformovanej DWT oblasti. Navrhnutá bola metóda stegoanalýzy, ktorá využíva diskrétnu waveletovú transformáciu a extrakciu 46 štatistických parametrov z obrazových súborov. Na trénovanie a klasifikáciu je využitý algoritmus podporných vektorov (SVM) s lineárnou kernel funkciou. Programová realizácia navrhnutej metódy bola realizovaná v prostredí MATLAB a následne tento algoritmus bol verifikovaný z hľadiska úspešnosti detekcie tajnej správy v obrazových dátach.
Celý článok »

04. Máj, 2015, Autor článku: Hrubá Michaela, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 5

p17869_iconPříspěvek prezentuje stručný přehled o problematice interaktivních prostředků informačních technologií jako didaktických pomůcek ve vzdělávacím procesu. Zabývá se dostupností informací pomocí internetu jako nástroje podpory vzdělávání (vzdálené reálné experimenty, interaktivní simulace, hlasovací zařízení a jiné). Na základě dotazníkem realizovaného online průzkumu také poukazuje na současné využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) na základních školách v edukačním procesu.
Celý článok »

27. Apríl, 2015, Autor článku: Tárník Marián, Informačné technológie, Medicína
Ročník 8, číslo 4

p17958_iconCieľom tejto práce je upraviť (individualizovať) parametre vybraných matematických modelov subjektu s diabetom 1. typu tak, aby ich výstupy zodpovedali dátam zo systému kontinuálneho monitorovania glykémie (CGM) od konkrétneho subjektu. Pre identifikáciu zodpovedajúcich podsystémov modelu sa tiež využijú dáta o farmakokinetike (PK, z angl. pharmacokinetics) a farmakodynamike (PD, z angl. pharmacodynamics) publikované v literatúre (viď. [7, 6]) konkrétneho inzulínu, ktorý používa subjekt.
Celý článok »

16. Marec, 2015, Autor článku: Kováč Ondrej, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 3

p17742_iconV príspevku sú popísané základné techniky dekorelácie vstupného obrazu pri jeho kompresii. Kompresia obrazu sa okrem techník zdrojového kódovania dosahuje aj dekoreláciou vstupného obrazu. Prvými technikami dekorelácie boli predikčné algoritmy, ktoré na základe postupnosti predchádzajúcich hodnôt jasu obrazových prvkov predpovedali hodnotu aktuálneho prvku a kódoval sa rozdiel medzi predikčnou a skutočnou hodnotou. Neskôr sa začali používať transformácie. Podstatou transformačnej dekorelácie je prevod obrazu do spektrálnej oblasti. Spektrálne koeficienty sa potom kvantujú a kódujú. Kombináciou predikčných a transformačných techník vznikli hybridné systémy.
Celý článok »

16. Február, 2015, Autor článku: Gladišová Iveta, Elektrotechnika, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 2

p17742_iconV článku sú opísané teoretické základy morfologickej vnútrosnímkovej segmentácie obrazov. Uvedený algoritmus vnútrosnímkovej segmentácie obrazu segmentuje vstupný obraz hierarchicky v niekoľkých úrovniach. Tento algoritmus bol implementovaný do programu, ktorý tak simuluje segmentáciu statických šedotónových obrazov. Na reprezentáciu dosiahnutých výsledkov bol použitý šedotónový obraz Lena veľkosti 256×256 obrazových prvkov (op).
Celý článok »

26. Január, 2015, Autor článku: Kozár Jozef, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 1

p17725_iconEvolution in robotic exploration of Mars is bringing more complex questions into our attention. One of the most important is becoming the precise positioning and navigation services. It is simply because of the successful completion of some of the present steps in scientific exploration of Mars. We know more and more every year and future missions will have more difficult targets. These missions will go under the ground of the Martian soil and will look for another signs of possible life. These missions will include missions, which will travel more on the surface, missions which will possibly fly in the Martian sky and also possible human mission to Mars in the first half of the 21st century. The aim of this paper is to describe some of the most important positioning and navigation errors, which can be caused by the environment and planetary conditions of Mars.
Celý článok »

05. Január, 2015, Autor článku: Virág Ladislav, Informačné technológie
Ročník 8, číslo 1

p17691_iconČlánok pojednáva o vykonaných meraniach, ktoré sledovali závislosť magnitúdy chybového vektora (EVM) od vysielacieho výkonu pre rôzne modulačné a kódovacie schémy štandardu IEEE 802.11n. Na demonštrovanie správania sa modulácií s rôznym počtom stavov boli pre prezentáciu vybrané indexové čísla 9 (QPSK) a 11 (16-QAM) spomínaných modulačných schém. Meranie prebiehalo na modulárnom systéme od spoločnosti NI na báze PXIe.
Celý článok »